INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:56:06
Home » ประกันชีวิต(สินค้า) อยุธยาอลิอันซ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพในกรณีผู้ป่วยนอก (OPD, OPDC, OPDP) – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพในกรณีผู้ป่วยนอก (OPD, OPDC, OPDP) – อยุธยาอลิอันซ์ซี.พี.ประกันชีวิต

2010/12/29 2241👁️‍🗨️

คุ้มครองสุขภาพในกรณีผู้ป่วยนอก (OPD, OPDC, OPDP) – aacp
บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมที่มอบความคุ้มครองค่าใช้จ่ายหากเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยนอกทั้งที่โรงพยาบาลและคลินิก

บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก)(OPD, OPDC, OPDP)

สัญญาบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก – OPD)
เป็นบันทึกสลักหลังที่ซื้อแนบได้กับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ(HS) เท่านั้นโดยให้ความคุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือคลินิค

ผลประโยชน์ (OPD)
หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องรับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือคลินิค บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับการตรวจรักษา ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน ตามจำนวนเงินที่ผู้ขอเอาประกันภัยจ่ายจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินต่อครั้งตามที่กำหนดไว้ใน “รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย” และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี

กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยสินไหมตามผลประโยชน์ “ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินอันเนื่องจากอุบัติเหตุ”แล้วผลประโยชน์ที่จะได้รับตามบันทึกสลักหลังฉบับนี้ จะถูกจำกัดอยู่เพียงจำนวนที่ไม่ได้รับการชดเชยให้ตามผลประโยชน์ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินต่อครั้งข้างต้น

สัญญาบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเพิ่มผลประโยชน์ (ผู้ป่วยนอก – OPDC)
เป็นบันทึกสลักหลังที่ซื้อแนบได้กับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพแบบเพิ่มผลประโยชน์ (HSC) เท่านั้น
โดยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือ คลินิค

ผลประโยชน์ (OPDC)
หากผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องรับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือคลินิค บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สำหรับการตรวจรักษาไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน ตามจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายจริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินต่อครั้งตามที่กำหนดไว้ใน “รายละเอียดเกียวกับกรมธรรม์ประกันภัย” และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี ในแต่ละครั้งผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายร่วมต่อครั้งดังนี้
ผลประโยชน์ 400 500 600 700 800 900 1,000
ค่าใช้จ่ายร่วมต่อครั้ง 80 100 120 140 160 180 200

กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยสินไหมตามผลประโยชน์ “ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินอันเนื่องจากอุบัติเหตุ” แล้วผลประโยชน์ที่จะได้รับตามบันทึกสลักหลังฉบับนี้ จะถูกจำกัดอยู่เพียงจำนวนที่ไม่ได้รับการชดเชยให้ตามผลประโยชน์ดังกล่าว แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินต่อครั้งข้างต้น

จำนวนเงินผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายร่วมและเบี้ยประกันภัยสำหรับความคุ้มครองในปีต่อๆไป จะปรับปรุงตามดัชนี โดยการกำหนดดัชนีสำหรับจำนวนเงินผลประโยชน์กับจำนวนเงินค่าใช้จ่ายร่วมอาจจะไม่เท่ากันซึ่งดัชนีดังกล่าวขึ้นกับการกำหนดของบริษัท แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี

สัญญาบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์ผู้ป่วยในแบบพรีเมียร์ (ผู้ป่วยนอก – OPDP)
เป็นบันทึกสลักหลังที่ซื้อแนบได้กับสัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์ผู้ป่วยในแบบพรีเมียร์(HSP) เท่านั้น โดยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ในกรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล หรือคลินิค

ผลประโยชน์ (OPDP)
หากผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นผู้ป่วยนอกในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือคลินิคตามความจำเป็นทางการแพทย์ อันเป็นผลโดยตรงจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย เมื่อบริษัทฯได้รับและเห็นชอบในหลักฐานแล้วบริษัทฯจะจ่ายจำนวนเงินผล ประโยชน์อันเกิดจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมเหตุสมผลตามจำนวนเงินที่ผู้เอา ประกันภัยจ่ายจริงตามรายการดังต่อไปนี้คือ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบุคลากรทางการแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ค่ากายภาพบำบัด ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ของใช้ทางการแพทย์ โดยจะจ่ายเฉพาะการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30ครั้งต่อรอบกรมธรรม์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนเงินต่อครั้งตามที่กำหนดไว้ใน”รายละเอียดเกี่ยว กับกรมธรรม์ประกันภัย”

กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการชดเชยสินไหมตามผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเกี่ยว กับผู้ป่วยนอกตามสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังนี้แนบอยู่แล้ว บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ให้เพียงจำนวนเงินที่ไม่ได้รับการชดเชย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน จำนวนเงินต่อครั้งข้างต้น

หมายเหตุ
* ขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์พิจารณารับประกันภัยของบริษัท

บันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมอยุธยาแคร์แบบพรีเมียร์ ( ผู้ป่วยนอก – OPDP)
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลหรือคลินิค/
เบิกค่ารักษาตามที่จ่ายจริงวันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน(สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)
OPDP400/400
OPDP500/500
OPDP600/600
OPDP700/700
OPDP800/800
OPDP900/900
OPDP1000/1000
OPDP1500/1500
OPDP2000/2000

หมายเหตุ บริษัทฯจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์ตามตารางผลประโยชน์เฉพาะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow