INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:47:10
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย » ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย\"you

ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย

2012/07/01 4267👁️‍🗨️

เดิม คือ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ตั้งขึ้น 7 ตุลาคม 2493 ด้วยทุน จดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อประกอบ ธุรกิจทางด้านการรับประกันภัย ต่อบุคคลทั่วไป เช่น การรับประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเล และ ขนส่งทั้งทางบก และ ทางอากาศมีสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (สำนักงานใหญ่) ซึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 34/37 ถ.เยาวราช แขวงสายแยก เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2537 ได้รับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัดและเพิ่มทุน จดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่ชั้น 7 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมกว่า 5,700 ล้านบาท มีพนักงาน ดำเนิน งานประมาณ 350 คน

นอกเหนือ จากนี้ บริษัทฯ ยังคง พัฒนา ด้านเทคโนโลยีและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้พัฒนา ระบบคอมพิวเตอร์ และนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับปรุงใช้ ให้เหมาะสมกับ เหตุการณ์ ตลอดเวลา คือได้นำ ระบบ Online เข้ามาใช้ แล้วยังได้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของ สำนักงานใหญ่ ให้สามารถ Online กับสาขาในต่างจังหวัดได้ ดังนั้นการดำเนินงานและการให้บริการของ สาขาจึงมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสำนักงานใหญ่ ถึง วันนี้บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีสาขาเพื่อให้บริการกับกลุ่มลูกค้าทั่ว ภูมิภาครวม 17 สาขา

และวันนี้

เปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)” “THE AYUDHYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED” ชื่อใหม่ “บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)” “SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED” ชื่อย่อ “ไม่เปลี่ยนแปลง”
เว็บไซต์  https://www.ayud.co.th/2012/th/index.php

ได้โอนธุรกิจประกันภัยให้ บมจ.ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและได้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยแก่ คปภ. และแปรสภาพเป็นบริษัทโฮลดิ้ง โดยมีผลตั้งแต่ 20 ธ.ค.2554 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บมจ.ศรีอยุธยา แคปปิตอล (AYUD) แทน

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED หรือในชื่อย่อว่า SAGI)

บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2554 ปัจจุบัน บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือในชื่อย่อว่า AYUD เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด 99.99% ย้ายสำนักงานใหญ่จากที่เดิม ณ อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซอยหลังสวน เข้ามาอยู่ในอาคารเพลินจิต ที่เดียวกันกับสำนักงานใหญ่ของ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) (AYUD)

การเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ไปเป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (SAGI) นั้นเกิดขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกับ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD ซึ่งเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในความแข็งแกร่งและความมั่นคงทางด้านการเงิน อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในงานประกันภัย และมีการบริหารงานอย่างมืออาชีพเสมอมา

ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทฯ มีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญหลายด้านที่ต้องดำเนินการ นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอยู่ทั้งหมดภายใต้ชื่อ บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ให้ไปเป็นในนามของ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (SAGI) บริษัทฯ จึงใคร่เรียนให้ท่านทราบว่า กรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านมีอยู่กับบริษัท บีที ประกันภัย จำกัดยังคงได้รับสิทธิ์และเงื่อนไขตามที่ได้ทำการตกลงไว้ก่อนหน้านี้ และเมื่อกรมธรรม์ถูกโอนถ่ายไปสู่บริษัทฯเสร็จสิ้นแล้ว กรมธรรม์ทั้งหมดรวมถึงกรมธรรม์ที่จะมีการต่ออายุจะมีชื่อและอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (SAGI) เท่านั้น

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (SAGI) เพิ่มทุนในกิจการอีก 1,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการดำรงเงินทุนตามระดับความเสี่ยงหรือ Risk-Based Capital (RBC) ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน 2554

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้อนุมัติแผนงานและขั้นตอนในการถ่ายโอนกิจการประกันภัยทั้งหมดจาก
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (SAGI)
ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการถ่ายโอนกิจการประกันภัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (SAGI)จะเป็นบริษัทเดียวที่ดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยในเครือ ส่วน บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะทำการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจประกันภัยให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยจะแปลงสภาพเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน หรือ Investment holding company และจะยังคงเป็นบริษัทที่ดำรงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดิม ส่วนธุรกิจการประกันภัยจะถูกดำเนินการโดยบริษัทย่อยในเครือ กล่าวคือ บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (SAGI) เท่านั้น

การดำเนินการโอนถ่ายกิจการมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน โดยรายละเอียดและกระบวนการทั้งหมดสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่มีอยู่ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกท่านเป็นหลัก หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ดูแลกรมธรรม์ของท่าน พนักงานทุกคนมีความยินดีและพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเช่นเดิม

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอพระขอบคุณในความมีอุปการคุณและการสนับสนุนที่ท่านมีให้ต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และบริษัทฯ ปฎิญานว่าจะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง และพร้อมเสมอในการให้บริการที่ดีเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของท่าน

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
898 ตึกเพลินจิต ชั้น 18, โซน A ถนนเพลินจิต ข.ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 02-657-2555, 02-657-2525 Fax 02-657-2500-1
sagi.co.th

บีทีประกันภัย
บีที ประกันภัยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ก่อตั้ง 21 กันยายน 2525 ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาทในนาม “บริษัท สุขุมวิทย์ประกันภัย จำกัด” ดำเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกชนิด ต่อมาในปี 2538 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท หลังจากนั้นวันที่ 6 กรกฎาคม 2543 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ “ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทยจำกัด (มหาชน)” (99.99%) พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยธนกิจประกันภัย จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2545 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มบริษัทในเครือธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ อาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 16 เลขที่ 44 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ต่อมาบริษัทฯได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยบริษัทศรีอยุธยา ประกันภัยจำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีการโอนและรับโอนกิจการของบริษัท รวมทั้งเปลี่ยนชื่อและตราของบริษัท

ศรีอยุธยาประกันภัย เพิ่มทุนในบริษัทลูก บีทีประกันภัย เป็น 1,200 ล้านบาท หลังจาก คปภ อนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

2554 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด เป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด หลังได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้โอนและรับโอนกิจการของบริษัทฯ และให้เปลี่ยนชื่อได้

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นใหญ่
ใน บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้สามารถโอนและรับโอนกิจการของบริษัทฯ และให้เปลี่ยนชื่อและตราของบริษัทฯ จากบริษัท บีที ประกันภัย จำกัดให้แป็น บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จาก 300 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท เพื่อเตรียมพร้อมกับการขยายงาน
เบอร์โทรศัพท์ 02-6571700
เว็บไซต์ bti.co.th

บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด
สำนักงานเก่า :
44 อาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 16 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2657-1700 โทรสาร. 0-2657-1666-7

สำนักงานใหม่ :
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 18โซนA ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2657-2555 โทรสาร. 0-2657-2500-2

บริษัท ศรีอยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์ ayud.co.th

ลูกค้า ของเราทุกคนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ เรามีความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ ที่สำคัญของเราสำหรับการบริการหลังการขายหรือการบริการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
บริการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริการรับแจ้งอุบัติเหตุและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ตลอด 24 ช.ม. ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ทะเล และ เบ็ดเตล็ด ตลอดจนเรามีอู่คู่สัญญาอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้เรายังมีศูนย์บริการเรียกร้อง ทางทะเล อยู่ทั่วโลก คุณสามารถที่จะแจ้งอุบัติภัยทางทะเลได้ตลอดเวลา24 ช.ม. ผ่านทางศูนย์รับแจ้งของสำนักงานใหญ่ และสาขา ตลอดจน ศูนย์รับแจ้งของบริษัท บีที ประกันภัย จำกัด

ควบรวมกิจการ

ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย + อลิอันซ์ ประกันภัย = อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
https://gi.azay.co.th/

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow