INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 8:43:23
Home » ธนชาตประกันภัย ประกันภัยการก่อการร้าย » ประกันภัยการก่อการร้าย – ธนชาตประกันภัย\"you

ประกันภัยการก่อการร้าย – ธนชาตประกันภัย

2012/07/08 1395👁️‍🗨️

การประกันภัยการก่อการร้าย (Terrorism Insurance)

ตั้งแต่ ปี 2549 เป็นต้นมา สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน มีเหตุการณ์วางระเบิดเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง ทำให้การดำเนินธุรกิจขาดความต่อเนื่อง
การประกันภัยมีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านี้ เช่น
ภัยทางการเมือง
ภัยสงคราม
การปฏิวัติ
การก่อการร้าย เป็นต้น

และสามารถช่วยให้ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow