INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:40:52
Home » ธนชาตประกันภัย ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ » การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ – ธนชาตประกันภัย\"you

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ – ธนชาตประกันภัย

2012/07/08 3345👁️‍🗨️

การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity)

วิชาชีพเฉพาะที่ต้องมีใบอนุญาตของสาขาวิชาชีพนั้นๆเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ แต่การปฏิบัติตามวิชาชีพนั้น อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน เช่น ผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด และหลังจากการผ่าตัดนั้น ยังมีอาการปวดต่อเนื่อง จึงเข้ารับการรักษาอีกครั้ง ในที่สุดแพทย์ตรวจพบว่ามีกรรไกรอยู่ในท้องผู้ป่วย หากผู้ป่วยคนนั้น ฟ้องร้องแพทย์จากกรณีดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความรับผิดตามกฎหมาย ที่ไม่สามารถประมาณการณ์ได้ ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสามารถจัดการความเสี่ยงให้ท่านได้ วิชาชีพที่รับประกันภัยมีดังนี้

Medical Malpractice for Individual Doctor (แพทย์รายบุคคล)
Medical Malpractice for Hospital (แพทย์กลุ่มโรงพยาบาล)
Engineering (วิศวกร ) i.e. Design, Consult, Project Management, Construction etc.
Architects (สถาปนิก)
Appraisal (ผู้ประมูลราคา)
Lawyers (ทนายความ)
Accountants (บัญชี)
Financial Institute Professional Indemnity (FIPI) (ธุรกิจสถาบันการเงิน)

การประกันภัยความรับผิดตามวิชาชีพแพทย์ (Medical Malpractice)
วิชาชีพแพทย์ เป็นสาขาที่ใครหลายต่อหลายคนใฝ่ฝัน ซึ่งใช้ความมานะ อุตสาหะ และประสบการณ์ที่ต้องสั่งสมมานานหลายปี จนได้ชื่อว่า “แพทย์” ซึ่งมาพร้อมกับภาระหน้าที่สำคัญ ในการช่วยเหลือชีวิตคน ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด ในทุกวินาที จะไม่มีบ้างหรือ ที่โอกาสเกิดความผิดพลาดจะมาเยือนคุณ
ซึ่งมีเหตุการณ์ตัวอย่างของการเรียกร้องที่เคยเกิดขึ้น ดังนี้

แพทย์ลืมกรรไกรไว้ในท้องของคนไข้หลังการผ่าตัด
สูตินารีแพทย์ ทำคลอด ทำให้เด็กและมารดาเสียชีวิต
แพทย์สั่งจ่ายยาเกินขนาด ทำให้คนไข้เสียชีวิต
ทันตแพทย์ถอนฟันผิดซี่ เป็นต้น

ค่าเสียหายที่อาจจะถูกเรียกร้องจากความเสี่ยงเหล่านี้ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ขอเสนอผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามวิชาชีพแพทย์ จะช่วยให้แพทย์ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป โดยกรมธรรม์จะคุ้มครองแพทย์ จากการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก อันเป็นความรับผิดตามกฎหมายของแพทย์ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อในการให้บริการทางวิชาชีพแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

การประกันภัยทางวิชาชีพฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร แบ่ง 2 ประเภท
1. ประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถกรอกใบคำขอเอาประกันได้ โดยมี 2 แผนประกันให้เลือกดังนี้
BASIC PLUS
เป็นแผนประกันระดับพื้นฐานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยมีทุนประกันไม่เกินกว่า 1,000,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกินกว่า 2,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์

PROFESSIONAL PLUS
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีทุนความคุ้มครองสูงกว่ามาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในเรื่องวงเงินคุ้มครองของกรมธรรม์ที่มีมากกว่าแผน BASIC PLUS โดยแผนประกันนี้มีทุนประกันภัยไม่เกินกว่า 2,500,000 บาทต่อครั้ง และไม่เกินกว่า 5,000,000 บาทต่อปีกรมธรรม์

2. ประเภทนิติบุคคล

วิธีการสมัครทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายฯในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
สามารถกรอกใบคำขอเอาประกันได้ทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้
ผู้สมัครสามารถพิมพ์ ( PRINT) ใบคำขอฯ และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนลงในแบบฟอร์ม “ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร”
จากนั้นส่งใบคำขอที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งให้จัดส่งเอกสารมายัง บริษัทธนชาตประกันภัย ตามรายการต่อไปนี้
ใบคำขอเอาประกันภัย
สำเนาหนังสือที่ได้รับแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียน จัดส่งสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย จาก คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
ธนชาตประกันภัยจะดำเนินการออกกรมธรรม์และแจ้งการชำระเงินในลำดับต่อไป

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow