INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 1:53:30
Home » ธนชาตประกันชีวิต ประวัติบริษัทประกันชีวิต » ธนชาตประกันชีวิต\"you

ธนชาตประกันชีวิต

2010/10/01

ธนชาตประกันชีวิต

กลุ่ม ธนชาติ ซึ่งเป็น 1 ใน 44 บริษัท ที่ได้ยื่นความจำนงขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เพื่อสนองตอบนโยบายการเปิด เสรีธุรกิจประกันชีวิต และประกันวินาศภัย ณ วันที่ 11 เมษายน 2538 ดัวยความตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจประกันชีวิต รวมถึงความพร้อมในด้านบุคลากร และความมั่นคงของกลุ่มธนชาติ ทำให้ ธนชาติเป็น 1 ในจำนวน 12 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกให้สามารถประกอบธุรกิจประกันชีวิตในครั้งนั้น ในนามของ “บริษัทธนชาติประกันชีวิต จำกัด” โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตั้งแต่ วันที่ 22 ตุลาคม 2540 เป็นต้นมา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 500 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2548 บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด”

กลุ่มธนชาต
* เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีแนวนโยบายที่แน่วแน่ที่จะให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ประกอบไปด้วยธุรกิจดังต่อไปนี้ คือ
– บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
– ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
– บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน)
– บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
– บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
– บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
* เป็น สถาบันทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมทั้งสิ้น 321,256 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

Company Profile
ชื่อบริษัท บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จำกัด
เลขที่ 231 อาคารธนชาตประกันชีวิต ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2207-4200
โทรสาร 0-2253-8484
จดทะเบียน 18 มิถุนายน 2540
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 500 ล้านบาท
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต เลขที่ 7/2540 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2540
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
thanachartlife.co.th

การเปลี่ยนที่อยู่ของผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์?
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่ติดต่อของทั้งผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์ กระทำได้ตลอดเวลาโดยการกรอกแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และส่งกลับมายังศูนย์บริการลูกค้า จากนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้

การชำระเบี้ยประกันโดยหักอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคาร
สามารถชำระเบี้ยประกันชีวิต โดยหักอัตโนมัติผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารเอเชีย,ธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงไทย

เด็กสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตได้หรือไม่ ? และสูงสุดได้เท่าไหร่?
เด็กสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน จนถึง อายุ 60 ปี โดยผู้เยาว์ (อายุไม่เกิน 15 ปี) สามารถซื้อวงเงินได้ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน

ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิต บริษัทฯ จะจ่ายสินไหมในกี่วัน?
กรณีเสียชีวิตโดยเหตุปกติ บริษัทจะจ่ายภายในไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้ามีเรื่องของการถูกฆาตกรรมหรือเสียชีวิตจากโรคภัยในช่วง 2 ปีแรกของกรมธรรม์ บริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการจ่ายสินไหม

หากเป็นโรคภัยแล้วเสียชีวิต และซื้อประกันโรคร้ายแรงไว้ บริษัทฯ จะจ่ายทุนประกันของโรคร้ายแรงด้วยหรือไม่?
บริษัทฯ จะจ่ายทั้งทุนประกันทั้งของกรมธรรม์หลัก และ สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เพราะอยู่ในเงื่อนไขการจ่ายผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม

กรณี ผู้รับผลประโยชน์ไม่ทราบว่าเป็นผู้ที่ได้รับค่าสินไหมเมื่อผู้เอาประกันเสีย ชีวิต ทางบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไร?
บริษัทฯ จะทำหนังสือถึงผู้รับผลประโยชน์ตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการรับสินไหมของผู้เอาประกันทันที

ธนชาตประกันชีวิต ตามข้อมูลของสมาคม ประกันชีวิตไทย
ในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2555 มีเบี้ยรับรวม 3,102.4 ล้านบาท เติบโต 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น
เบี้ยปีแรก (FYP) 557.8 ล้านบาท เติบโตถึง 100%
เบี้ยต่ออายุ 496.3 ล้านบาท เติบโต 24%
เบี้ยชำระครั้งเดียว หรือซิงเกิลพรีเมี่ยม 2,048.4 ล้านบาท ติดลบ 3%

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow