INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:28:24
Home » ประกันรถยนต์ » ประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์\"you

ประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์

2015/05/04 1488👁️‍🗨️

ประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์

ต่อบุคคล
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่ารถยนต์ คันที่เอาประกันภัยไว้นั้นหากเกิดอุบัติเหตุได้รับความเสียหายก็จะได้รับการชดใช้จากผู้รับ
ประกันภัยทั้งความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สิน การบาดเจ็บต่อ ร่างกายของผู้ขับขี่รถยนต์และแก่บุคคลภายนอก เป็นการบรรเทาความเสียหายจากการใช้รถยนต์
ได้ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความสะดวก

ต่อสังคมและประเทศชาติ
สร้างความมั่นคงให้กับสังคมและสังคมประเทศชาติ ทำให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย มีความ มั่นใจว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแล้วก็จะได้รับการชดใช้การช่วยให้มีการระดมทุน การประกันภัยมีส่วนบังคับให้ประชาชนในชาติ ประหยัดทางอ้อม คือได้ นำเอาเงินส่วนหนึ่งมาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัย ในรูปของเบี้ยประกันภัย เพื่อลดการเสี่ยงภัยที่จะเกิดหรือมีขึ้นในอนาคต แล้วผู้รับประกันภัยไปลงทุนหาดอกผลซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาประเทศในการเพิ่มการลงทุนของประเทศ
การประกันภัยยังจะช่วยในการส่งเสริมการลงทุนให้มีมากขึ้น คือ ทำให้คนกล้าลงทุนในการพาณิชย์และอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่ต้องเกรงว่าทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเมื่อมีเสียหายจะไม่มีผู้รับผิดชอบ เพราะได้ทำประกันภัยไว้แล้ว

ด้านธุรกิจ
การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งทรัพย์สิน ตัวรถ รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ซึ่งทำให้ ธุรกิจที่ประกอบการอยู่ เกิดความเสียหาย ทั้งด้านเวลาและทรัพย์สินทำให้เจ้าของธุรกิจต้องประสบกับความผิดพลาดในการดำเนินงาน ดังนั้น เมื่อมีการประกันภัยรถยนต์จะช่วยให้คนมีงานทำมากขึ้น และการครองชีพดีขึ้นเกิดความเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจ ความมุ่งหมายของการลงทุนประกอบธุรกิจคือ กำไร ซึ่งกำไรจะไม่แน่นอน หากต้นทุนการผลิต ไม่แน่นอน แต่หากมีการโอนความเสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัย โดยเสียเบี้ยประกันภัยจำนวนหนึ่งตามที่ตกลงกันไว้ก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตแน่นอนขึ้นการลงทุนก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นเกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ ผู้ลงทุนสามารถลดการเสี่ยงภัย โดยการประกันภัย แล้วย่อมใช้ความสามารถและเวลาให้แก่การมุ่งหาผลกำไร ซึ่งวัตถุประสงค์โดยตรงของการลงทุนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ธุรกิจนั้น


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow