INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:57:16
Home » ประกันรถยนต์ อัพเดทประกันภัย » ข้อยกเว้นของ พรบ.รถยนต์\"you

ข้อยกเว้นของ พรบ.รถยนต์

2014/07/24 3179👁️‍🗨️

ข้อยกเว้นของ พรบ.รถยนต์

ข้อยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือ ความรับผิดอันเกิดขึ้นเป็นผลโดยตรง หรือ โดยอ้อมจาก
1. สงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบ หรือ การปฏิบัติการอันเป็นลักษณะของการทำสงคราม(จะได้ประกาศสงคราม หรือไม่ ก็ตาม )
2. สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำนาจการปกครองรัฐบาลของทหาร หรือโดยประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
3. วัตถุอาวุธปรมณู
4. การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบจากกำมันตภาพรังสี ปรมณู หรือจากกาก ปรมณู หรือ เกิดจากการเผาไหม้ ปรมณูการผานั้นรวมถึงกรรมวิธีใด ๆ แห่งการแตกตัวปรมณู ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเองมันเอง

ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
1. ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฏหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือที่ผู้ขับขี่เป็นเจ้าของ หรือ เป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม หรือ ครอบครอง
2. เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือ สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือ น้ำหนักรถยนต์ หรือ น้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
3. ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือ กำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์

การประกันภัยไม่คุ้มครองความรับผิด
1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครอง
2. การใช้รถยนตฺ์ในทาผิดกฏหมายเช่น ปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือ ขนยาเสพติด
3. การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
4. การใช้ลากจูง หรือ ผลักดัน เว้นที่รถที่ลากจูงหรือ ผลักดัน ได้ประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย หรือเป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรือ เป็นรถที่มีระบบห้ามล้อเชื่อมโยงกัน
5. ความรับผิดที่เกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่ทำสัญญานั้นแล้วความรับผิดจากไม่เกิดขึ้น
6. การขับขี่โดยบุคคล ซึ่งขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์
1. การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอ ของรถยนต์
2. การแตกหัก ของเครื่องจักรกลไล ของรถยนต์ หรือการเสีย หรือการหยุดเดินของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่องไฟฟ้าของรถยนต์อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
3. ความเสียหายโดยตรงของรถยนต์อันเกืดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
4. ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
5. ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากการประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าข้า เกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

การยกเว้นการใช้อื่น ๆ
การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฏหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์ แต่ในกรณีที่เป็นการประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ การยกเว้นตามข้อนี้จะไม่นำมาบังคับใช้ หากผู้ขับขี่ตามกฏหมาย เป็นผู้ขับขี่ที่ถูกระบุชื่อไว้แล้วตามกรมธรรม์ประกันภัย

การยกเว้นเรื่องรถยนต์สูญหาย หรือไฟไหม้
การประกันภัย ( กรณีทำประกันประเภทที่คุ้มครองไฟไหม้ หรือ สุญหาย ) ไม่คุ้มครองความสูญหาย หรือ ไฟไหม้ อันเกืดจาก ความเสียหาย หรือ สูญหายจากการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์โดยบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือ ครองครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าว

Cr.กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1 (คปภ)


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow