INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:14:53
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) เมืองไทยประกันภัย » ประกันสุขภาพ เมืองไทย Health Smile\"you

ประกันสุขภาพ เมืองไทย Health Smile

2011/11/04 3963👁️‍🗨️

ประกันสุขภาพ เมืองไทย Health Smile

สุขภาพที่ดี ไม่ได้มีกันทุกคน คุณจึงต้องมีหลักประกันที่มั่นใจ ด้วยแผนประกันภัยสุขภาพ “เมืองไทย Health Smile”
เริ่มต้นวันละประมาณ 10 บาท
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่สูงถึง 800,000 บาท
ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ทั้งจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย โดยให้ความคุ้มครองค่าห้อง
ค่าอาหาร ค่ายา ค่าการพยาบาลต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์
ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ตามเงื่อนไขกรมสรรพากร)
ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปี
ไม่มีอาชีพที่มีความเสียงสูง เช่น ช่างปูน ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างประปา
ช่างซ่อมรถ พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ กรรมกร คนงาน ยาม หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน พนักงานติดตั้งเสาอากาศ เป็นต้น
ไม่เป็นผู้ที่กำลังป่วย หรือเคยป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้ โรคมะเร็ง เนื้องอก โรคหลอดเลือดสมอง โรคตับแข็ง โรคไวรัสตับอักเสบ B,C โรคเอดส์ หรือ
มีเลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง หรือไตวาย โรคหัวใจ มีอาการเจ็บหน้าอก โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคปอดอักเสบโรคพิษสุราเรื้อรังหรือ ถุงลมโป่งพอง

(บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย)

ข้อยกเว้นสำคัญ สำหรับแผนประกันภัยมาตรฐาน
การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ที่เกิดจาก
การบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่แล้วในช่วง 5 ปี ก่อนวันเริ่มคุ้มครองและยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาด
การเจ็บป่วยภายใน 30 วัน หลังจากวันแรกที่เริ่มคุ้มครอง
การตรวจสุขภาพ เสริมความงาม รักษาสายตา ทันตกรรม การรักษาอาการนอนกรน การรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
การบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วย ที่เกิดจากการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร แท้งบุตร
การรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาการติดสุรา ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์

ตารางผลประโยชน์แผนประกันมาตรฐาน

ประกันสุขภาพเมืองไทยประกันภัย หมายเหตุ *
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ได้แก่ ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด, ค่าบริการโลหิต,

  1. ค่าบริการรถพยาบาล,ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าตรวจ วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เป็นต้น
  2. ความคุ้มครองข้างต้นไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายและสาเหตุของการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยที่ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

อัตราเบี้ยประกันภัยแผนประกันภัยมาตรฐาน

อัตราเบี้ยประกันภัยประกันสุขภาพเมืองไทยประกันภัย

หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีและอากรแล้ว
2. สำหรับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ รับประกันจนถึงอายุ 65 ปี
3. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 แบบเท่านั้น

ผู้สมัครเอาประกันสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม “ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” คุ้มครองทั้งกรณีเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ดังนี้
แผนประกันภัยเพิ่มเติม “ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)”
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย(ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน สูงสุด ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)
แบบที่ 1 800
แบบที่ 2 1,000
แบบที่ 3 1,200
แบบที่ 4 1,500
แบบที่ 5 2,000

opd ประกันสุขภาพเมืองไทยประกันภัย

หมายเหตุ
1. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีและอากรแล้ว
2. สำหรับกรณีต่ออายุกรมธรรม์ รับประกันจนถึงอายุ 65 ปี
3. สามารถทำประกันภัย “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” ในแบบประกันภัยที่ไม่เกิน  แบบประกันภัย ของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน” ที่ขอทำประกัน บวกด้วย 1
เช่น หากขอทำประกันแบบที่ 3 ของ “แผนประกันภัยมาตรฐาน” จะสามารถทำประกันภัยใน “แผนประกันภัยเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
(OPD)” ไม่เกินแบบที่ 4)
4. ผู้ขอเอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้เพียง 1 แบบเท่านั้น


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow