INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 20:29:09
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ » ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง กรุงเทพประกันภัย

2010/09/14

ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้างกรุงเทพประกันภัยสำหรับเจ้าของเรือผู้ ประกอบการเดินเรือโดยสารรับจ้าง ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า 12 คน ตามกฏหมายภาคบังคับ ให้ชดใช้แทนแก่ผู้โดยสารกรณีประสบอุบัติเหตุทั้งเสียชีวิต ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล


up arrow