INSURANCETHAI.NET
Mon 01/03/2021 17:34:49
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ » ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง กรุงเทพประกันภัย

2010/09/14

ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง กรุงเทพประกันภัย
ประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้างกรุงเทพประกันภัยสำหรับเจ้าของเรือผู้ ประกอบการเดินเรือโดยสารรับจ้าง ที่บรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า 12 คน ตามกฏหมายภาคบังคับ ให้ชดใช้แทนแก่ผู้โดยสารกรณีประสบอุบัติเหตุทั้งเสียชีวิต ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาล
up arrow