INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:03:27
Home » Uncategorized » ประกันภัยงานวิศวกรรม\"you

ประกันภัยงานวิศวกรรม

2017/10/04 2130👁️‍🗨️

ประกันภัยงานวิศวกรรม หมาย รวมถึง Contractors All Risks (CAR) / Erection All Risks (EAR) รองรับความเสี่ยงภัยแทน เจ้าของโครงการ / ผู้รับเหมา เมื่อโครงการก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุ

สิ่งที่ประกันภัยงานวิศวกรรมรับประกันภัย

งานก่อสร้างต่างๆ ทุกอย่าง
อาคาร เช่น โรงแรม โรงพยาบาล พักอาศัย, สำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, สนามกีฬา, โรงงาน
อื่นๆ เช่น ถนน, ทางรถไฟ, สนามบิน, อุโมงค์, สะพาน, อู่ต่อเรือ

ประกันภัยก่อสร้าง Contractors All Risks (CAR)

ให้ความคุ้มครอง 2 ส่วน
– ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
– ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

บางตำรา ประกันงานก่อสร้าง หรือ ที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (All Risk) แบ่งความคุ้มครองเป็น 3 ส่วน

1.ส่วนทรัพย์สิน ระหว่างก่อสร้าง
ตัวอาคาร, โครงสร้างต่างๆ รวมถึงสามารถขยายความคุ้มครองต่อตัวอาคาร หรือทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้างที่สร้างเสร็จแล้วที่อยู่ในโครงการ ซึ่งความคุ้มครองจะเป็นประเภทความเสี่ยงภัยทุกชนิดแต่จะระบุเป็นข้อยกเว้นต่างๆเช่น การเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์สินเอง การหมดอายุ เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ สนิม การออกแบบ ผิดพลาด ความเสียหายจากฝีมือแรงงาน สงคราม การก่อการร้าย เป็นต้น

2. เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ของ ผู้รับเหมา

3. ความรับผิดตามกฏหมายของผู้รับเหมาต่อบุคคลภายนอก (public liability)
ที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง ทั้งทรัพย์สินและสุขอนามัย ชีวิต

ความคุ้มครองมาตรฐาน ของ ประกันภัยงานวิศวกรรม

1. มูลค่างาน / มูลค่างานโครงการ / มูลค่าก่อสร้าง

รวมถึง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง,อุปกรณ์, เครื่องมือเครื่องจักร,และความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Third party) ที่มีสาเหตุมาจาก

1.1 ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ลมพายุ, น้ำท่วม, แผ่นดินไหว, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด
1.2 ความเสียหายจากความประมาทเลินเล่อของคนงาน, การขาดความชำนาญ, การใช้วัสดุไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

2.คุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก (PL= public liability)

สำหรับการเสียชีวิตและบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการดำเนินงานของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างผู้เอา ประกันภัย

ความคุ้มครองพิเศษประกันภัยงานวิศวกรรม ที่ซื้อเพิ่มได้
1. Extended Maintenance Clause
การขยายระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง
2. Cross Liability Clause ข้อรับผิดระหว่างบุคคล
3. Debris Removal Clause
ข้อกำหนดเคลื่อนย้ายซากทรัพย์ – ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่กำหนดให้ผู้รับประกันภัยเป็นผู้จ่ายค่ารื้อถอนและเคลื่อนย้ายซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยออกไปจากที่เดิม

Removal of Debris Clause
 ความหมาย คือ ความคุ้มครองค่าขนย้ายซากปรักหักพัง กรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่องาน

4. 20% Expending Cost Clause etc. 20% ค่าใช้จ่ายข้อ ฯลฯ
etc

ข้อยกเว้นของ ประกันภัยงานวิศวกรรม

– การกระทำโดยเจตนาหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
– ภัยสงคราม, ภัยนิวเคลียร์
– ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด เช่น ค่าปรับ, ค่าเสียเวลา ค่าสูญเสียงานสัญญา, งานล่าช้า
– ความเสียหายเชิงกลหรือเชิงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง
– ค่าใช้จ่ายในการทำใหม่, ซ่อมแซม, ปรับปรุงแก้ไขสำหรับวัสดุที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา
– ความเสียหายจากการออกแบบผิดพลาด

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ ในการทำข้อเสนอ ประกันภัยงานวิศวกรรม
1. ชื่อโครงการหรืองานที่รับเหมา
2. ชื่อผู้ว่าจ้าง
3. ชื่อผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงแต่ละราย
4. รายละเอียดของงานก่อสร้างโดยสังเขป
5. มูลค่าโครงการรวมและมูลค่าย่อยของแต่ละงาน
6. ระยะเวลาก่อสร้าง
7. ข้อกำหนดการคุ้มครองถ้าผู้รับเหมาต้องการ(ถ้ามี)
8. สำเนาสัญญาจ้างงาน(ถ้ามี)
9. กำหนดการก่อสร้าง
10. แผนผังสถานที่ก่อสร้าง
11. แปลนการก่อสร้าง รูป/ลักษณะอาคาร ที่จะก่อสร้างทุกด้าน
12.จำนวนเงินเอาประกันภัย ตามมูลค่าของสัญญา (ค่าวัสดุ,ค่าแรง,กำไร etc.)

เอกสารประกอบการทำประกันภัยการก่อสร้าง
– ภ.พ. 20
– สำเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างฉบับเจ้าของโครงการ
– แผนที่แสดงสถานที่ก่อสร้าง
– แบบแปลนการก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง
– ภาพถ่ายงานก่อสร้าง (กรณีงานเริ่มต้นก่อสร้างไปบางส่วน)
– อื่นๆ

นอกจากนี้แล้วข้อเสนออาจจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม แตกต่างกันไป เนื่องจากมีลักษณะงานที่แตกต่างกันไป รวมถึงความเสี่ยงซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน สำหรับ อัตราเบี้ยประกันภัย จะขึ้นอยู่กับการรับพิจารณาของฝ่ายรับประกันภัย ของบริษัทประกัน

ผู้รับเหมาสามารถโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัยโดยจะรับผิดชอบเฉพาะความรับผิดส่วนแรก (Deductible) เท่านั้น และสามารถนำผู้รับเหมาย่อยทุกราย และ/หรือผู้ว่าจ้างรวมเป็นผู้เอาประกันภัยด้วยกันได้ (รวมกันทำประกันภัย)

กรมธรรม์ประกันภัย All Risks ออกแบบมาให้คุ้มครองทรัพย์สินต่างๆรวมถึงเครื่องจักรจากความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

ตัวอย่าง เครื่องจักร เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแรงดันไอน้ำ หม้อแปลงไฟฟ้า ปั๊มลม เครื่องมือ อุปกรณ์ ส่วนควบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

กรณีเครื่องจักรหยุดชะงัก ที่เป็นสาเหตุจาก ตัวของมันเอง ถือเป็นข้อยกเว้นความคุ้มครอง

สาเหตุจากภายใน ของเครื่องจักรเช่น การใช้วัสดุที่มีคุณภาพต่ำไม่สมบูรณ์ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อ การกลั่นแกล้ง การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วงความเสียหายเนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด การหมดอายุการรับประกันของผู้ผลิต การใช้งานผิดพลาด โดยมิได้ตั้งใจของผู้ปฏิบัติ ควบคุมเครื่อง การบกพร่องของระบบหล่อเลื่อน ระบบหล่อเย็น ไฟฟ้าลัดวงจร การเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้งานผิดวิธี ขาดความระมัดระวัง

ข้อยกเว้น
การหยุดชะงักของเครื่องจักรที่มีผลจากภายใน เช่น ไฟลัดวงจร
การเสื่อมสภาพด้วยตัวเอง การเป็นสนิม ผุพัง กัดเชาะ
การจงใจกระทำให้เกิดความเสียหาย การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
การออกแบบผิดพลาด
ความเสียหายเนื่องจากผิดสัญญา
ความเสียหายต่อเนื่องทางธุรกิจ
ความเสียหายที่อยู่ในระหว่างเครื่องจักรได้รับการรับประกันจากผู้ผลิต
สงคราม นิวเคลียร์ การแผ่รังสี

การชดใช้สินไหม ของ กรมธรรม์เครื่องจักรหยุดชะงัก

ความเสียหายบางส่วน (Partial Loss)
บริษัทประกันภัยอาจชดใช้เป็นค่าซ่อมชดเชยในราคาที่แท้จริงในราคาใหม่แทนเก่า (Replacement Value) หากความเสียหายไม่อาจซ่อมได้ต้องชดใช้ทั้งเครื่องจักรนั้นๆ

ความเสียหายทั้งหมด (Total Loss)
บริษัทประกันภัยจะใช้หลักการประเมินราคาโดยใช้ราคาที่แท้จริง (Actual Value) โดยคำนวณราคาหักค่าเสื่อม

ข้อยกเว้นหลักในกรมธรรม์
ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, การระเบิด, โจรกรรม หรือลักทรัพย์ ,นิวเคลียร์ การแผ่รังสี
น้ำท่วม แผ่นดินไหว การเลื่อน เคลื่อนตัวของดิน การชนของยานพาหนะต่างๆ
การเสื่อมสภาพด้วยตัวเอง การเป็นสนิม ผุพัง กัดเชาะ
สงคราม การจลาจล นัดหยุดงาน ประท้วง
การจงใจกระทำให้เกิดความเสียหาย การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ความเสียหายที่เกิดก่อนหรือหลังกรมธรรม์มีผลคุ้มครอง
ความเสียหายที่อยู่ในระหว่างเครื่องจักรได้รับการรับประกันจากผู้ผลิต

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow