INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 11:34:07
Home » สยามซัมซุงประกันชีวิต » Post Saving Care – สยามซัมซุงประกันชีวิต\"you

Post Saving Care – สยามซัมซุงประกันชีวิต

2011/02/18 1083👁️‍🗨️

Post Saving Care – สยามซัมซุงประกันชีวิต

แบบประกันสำหรับขายโดยผ่านไปรษณีย์ หรือ Postassurance เป็นแบบประกันออมทรัพย์

โครงการ “โพสต์เซฟวิ่งแคร์” เป็น การออมทรัพย์ประกันชีวิตให้ความคุ้มครองเต็มทุนประกันตลอดสัญญา พร้อมผลตอบแทนด้านการออมทรัพย์ ในรูปของเงินคืนระหว่างสัญญา 10% ของทุนประกันปีกรมธรรม์ที่ 5, 10, 15 และ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยปีกรมธรรม์ที่ 20 รวมทั้งเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 100%

– มีเงินคืนต่อเนื่องทุก 5 ปี ตลอดสัญญา
– ผลตอบแทนด้านการออมทรัพย์ รวม 150%

หมายเหตุ : แบบประกันนี้ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

ด้านการออมทรัพย์
– เงินคืน ปีที่ 5,10,15 (สิ้นปีกรมธรรม์) 10 %ของทุนประกัน ปีที่ 20 (สิ้นปีกรมธรรม์) 20 % รวม 50 %
– ทุนประกันคืนครบกำหนดสัญญา รวม 100 %
รวมตลอดสัญญา รวม 150 %

ด้านความคุ้มครอง (กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา) รับเงินทดแทนเต็มจำนวนทุนประกันตลอดสัญญา
สัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นชำระเบี้ยประกัน (WP) แนบฟรี กรณีใบคำขอฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามระเบียบบริษัท

ตัวอย่าง
ผู้เอาประกันชาย : อายุ 35 ปี
ทุนประกัน : 500,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง : 20 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ย : 20 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นลูกค้าของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
– อายุที่รับประกัน ตั้งแต่ 16 – 50 ปีบริบูรณ์
– ชำระเบี้ยประกัน 20 ปีี
– สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์

เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบคำขอเอาประกัน
– สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร
– สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับผลประโยชน์ทุกท่าน (แสดงความสัมพันธ์ชัดเจน)
– กรณีผู้เอาประกัน มีปัญหาสุขภาพ ให้แถลงในใบคำขอฯ ให้ชัดเจน และแนบประวัติการรักษา เพื่อประกอบการพิจารณา

การชำระเบี้ยประกัน
– ชำระโดยเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณีย์
– เบี้ยประกันชำระขั้นต่ำต่องวด 1,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ “แผนกไปรษณีย์ประกันชีวิต”
Call Center 0-2762-7777 หรือ 0-2308-2245

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow