INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 5:09:21
Home » ไอเอ็นจีประกันชีวิต » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Dismemberment SOS – PAD / PADS) – ING\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Dismemberment SOS – PAD / PADS) – ING

2010/12/23 3109👁️‍🗨️

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Dismemberment SOS – PAD / PADS) – ING ไอเอ็นจีประกันชีวิต

ไอเอ็นจีประกันชีวิต นำเสนอแผนประกันอุบัติเหตุที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ความคุ้มครองที่ให้ผลประโยชน์สูงสุด และเบี้ยประกันต่ำสุด เหมาะสำหรับท่านที่อายุ 20 ปีขึ้นไป จนถึง อายุ 60 ปี (ขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุ 70 ปี) โดยคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทำงาน เดินทาง พักผ่อน อยู่ที่บ้าน หรือทำกิจกรรมใดๆก็ตาม ท่านสามารถเลือกแผนใดแผนหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะกับท่าน ซึ่งแต่ละแผนประกันภัยจะมีวงเงินเอาประกัน ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป พร้อมทั้งยังมอบบริการให้ความช่วยเหลือพิเศษในยามฉุกเฉิน จาก SOS ให้แก่ท่านด้วย (PADS)

แผนความคุ้มครองพีเอดีและพีเอดีเอส ท่านที่มีอาชีพ ขั้นที่ 1-2 (อายุ 20 – 60 ปี)

เงื่อนไขการรับประกัน
1. อายุที่รับประกันภัย 20 – 60 ปี วันเกิดสุดท้าย (ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี)
2. ขายให้เฉพาะขั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น (ดูขั้นอาชีพของท่าน)
3. ทุนประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อปี
4. อายุ 61 ถึง 70 ปี ทุนประกันสูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท
5. อนุญาตให้ขายตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเท่านั้น
– ชั้นสัญญาบัตร (พลตรีขึ้นไป) สูงสุด ไม่เกิน 2,000,000 บาท
– ชั้นสัญญาบัตร (สูงสุดพันเอก) สูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาท
– ชั้นประทวน สูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาท
6. นักศึกษา พระภิกษุ ซื้อได้สูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาท

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
จ่าย 100% ของวงเงินเอาประกันกรณีที่ผู้เอาประกันภัย
1. เสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
2. สูญเสียขาทั้งสองข้าง หรือแขนทั้งสองข้าง หรือ สายตาทั้งสองข้าง
3. สูญเสียขาหนึ่งข้าง และแขนหนึ่งข้าง หรือขาหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง หรือแขนหนึ่งข้าง และสายตาหนึ่งข้าง
จ่าย 60% ของวงเงินเอาประกัน กรณีที่ผู้เอาประกันสูญเสียขาหนึ่งข้าง หรือแขนหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow