INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:55:01
Home » ประกันรถยนต์ » การลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประวัติดี\"you

การลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประวัติดี

2014/09/03 1116👁️‍🗨️

อัตราส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ต่ออายุกรรมธรรม์
20% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ ถ้าไม่มีค่าเสียหายในปีแรก
30% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ ถ้าไม่มีค่าเสียหายใน 2 ปีติดต่อกัน
40% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ ถ้าไม่มีค่าเสียหายใน 3 ปีติดต่อกัน
50% ของเบี้ยประกันภัยต่ออายุ ถ้าไม่มีค่าเสียหายใน 4 ปีติดต่อกัน

หากมีการเรียกร้อง(เคลม)ในปีที่มีส่วนลดประวัติดี
1. ลดลง 1 ลำดับเมื่อต่ออายุ หากเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งคู่กรณี
2. ลดลง 2 ลำดับ-แต่ไม่เกินอัตราปกติ หากเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถหาคู่กรณีตั้งแต่ 2 ครั้ง และรวมกันเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย

ถ้ามีการเคลมโดยไม่มีคู่กรณีหรือโดยเราประมาท อย่างน้อยตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป รวมกันมีจำนวนเงินเกิน 200% ของเบี้ยประกันภัย บริษัทจะเพิ่มเบี้ยประกันภัยเป็นขั้นๆ ดังนี้
ขั้นที่1 20% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ
ขั้นที่2 30% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 2 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่3 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 3 ปีติดต่อกัน
ขั้นที่4 40% ของอัตราเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ ในกรณีมีค่าเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นต่อบริษัท 4 ปีติดต่อกัน หรือกว่านั้น
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดีไม่ว่าลำดับขั้นใด และในปีกรมะรรม์ประกันภัยนั้นมีการเรียกร้องค่าเสียหายที่รถยนต์คันเอาประกันเป็นฝ่ายประมาท หรือไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ไม่ถึง 2 ครั้ง หรือถึง 2 ครั้ง แต่มีค่าเสียหายไม่เกิน 200% ของเบี้ยประกันภัยแล้ว ในการต่ออายุการประกันภัย บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในลำดับขั้นเดิม เช่นในปีที่ผ่านมา แต่หากไม่มีการเรียกร้อค่าเสียหาย หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหาย แต่ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น มิได้เกิดจากความประมาทของรถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้แล้ว ในการต่อายุการประกันภัยในปีต่อไป บริษัทจะใช้เบี้ยประกันภัยในอัตราปกติ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow