INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 15:00:26
Home » ประกันชีวิต » การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องทำอย่างไร?\"you

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องทำอย่างไร?

2018/09/09 2552👁️‍🗨️

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถทำได้ ซึ่งต้องดำเนินการภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์  (ระยะ Free look period)

โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืน แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท และค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี)
สำหรับการยกเลิกการทำประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกทำประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทโดยตรงในกรณีขอยกเลิกภายหลัง 15 วัน ต้องพิจารณาว่ากรมธรรม์ประกันชีวิต มีเงินค่าเวนคืนหรือยัง ถ้ายังไม่มีจะไม่ได้รับเงินคืนเลย แต่ถ้ามีเงินค่าเวนคืนเกิดขึ้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืน ซึ่งจะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ส่งไป

กรณีเกิน 15 วันแล้ว ก็สามารถยกเลิกได้ แต่จะได้เงินคืนหรือไม่เท่าไรขึ้นอยู่กับ จำนวนปีที่ทำประกัน และ แบบประกันที่ทำ

ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ สำหรับ ระยะ Free look period 15 วัน
บางบริษัทได้มีนโยบายส่งกรมธรรม์ประกันตรงถึงผู้เอาประกัน เพราะเหตุว่า ตัวแทนได้รับกรมธรรม์แล้ว บางรายไม่ส่งให้ลูกค้าในทันที อาจจะเก็บไว้ 1 เดือน 3 เดือน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับระบบ


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow