INSURANCETHAI.NET
Thu 29/10/2020 2:45:34
Home » อัพเดทประกันภัย » หลักการเฉลี่ย (Contribution)\"you

หลักการเฉลี่ย (Contribution)

2017/05/04

หลักการเฉลี่ย (Contribution)
ผู้รับประกันภัยในวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกัน ความเสี่ยงภัยอันเดียวกันและส่วนได้เสียอันเดียวกัน ต้องรับผิดในส่วนของความเสียหายที่ผู้รับประกันแต่ละคนมีอยู่ตามสัญญาแต่ละฉบับเป็นอัตราส่วน กับจำนวนเงินที่รับประกัน

หลักการเฉลี่ยจะเกิดขึ้น เมื่อประกอบด้วย
– มีผู้รับประกันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
– ให้ความคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน
– ทุกกรมธรรม์มีผลบังคับในเวลาที่เกิดความเสียหาย
– มีวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน

ตัวอย่าง การชดใช้ค่าสินไหมตามหลักการเฉลี่ย

กรณีที่1
ทำสัญญาตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป พร้อมกัน (จะชดใช้ตามอัตราส่วนที่บริษัทรับประกัน)

นายเอ ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท ก ทุนประกัน 100,000 บริษัท ข ทุนประกัน 50,000 และบริษัท ค ทุนประกัน 50,000
บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย 60,000 บาท
บริษัท ก ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 30,000 บาท
บริษัท ข ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 15,000 บาท
บริษัท ค ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 15,000 บาท

กรณีที่2
ทำสัญญาตั้งแต่ 2 รายขี้นไป และไม่ได้ทำในวันเดียวกัน (จะชดใช้ตามลำดับโดยบริษัทรับประกันรายแรกจ่ายก่อน ถ้ายังชดใช้ไม่ครบตามความเสียหาย บริษัทต่อมาจะชดใช้ต่อ)

นายเอ ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท ก ทุนประกัน 100,000 และบริษัท ข ทุนประกัน 50,000 และบริษัท ค ทุนประกัน 50,000 บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย 170,000 บาท
บริษัท ก ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 100,000
บริษัท ข ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 50,000
บริษัท ค ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 20,000
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow