INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:34:23
Home » อัพเดทประกันภัย » หลักการเฉลี่ย (Contribution)\"you

หลักการเฉลี่ย (Contribution)

2017/05/04 7580👁️‍🗨️

หลักการเฉลี่ย (Contribution)
ผู้รับประกันภัยในวัตถุที่เอาประกันภัยอันเดียวกัน ความเสี่ยงภัยอันเดียวกันและส่วนได้เสียอันเดียวกัน ต้องรับผิดในส่วนของความเสียหายที่ผู้รับประกันแต่ละคนมีอยู่ตามสัญญาแต่ละฉบับเป็นอัตราส่วน กับจำนวนเงินที่รับประกัน

หลักการเฉลี่ยจะเกิดขึ้น เมื่อประกอบด้วย
– มีผู้รับประกันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
– ให้ความคุ้มครองภัยชนิดเดียวกัน
– ทุกกรมธรรม์มีผลบังคับในเวลาที่เกิดความเสียหาย
– มีวัตถุที่เอาประกันภัยเดียวกัน

ตัวอย่าง การชดใช้ค่าสินไหมตามหลักการเฉลี่ย

กรณีที่1
ทำสัญญาตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป พร้อมกัน (จะชดใช้ตามอัตราส่วนที่บริษัทรับประกัน)

นายเอ ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท ก ทุนประกัน 100,000 บริษัท ข ทุนประกัน 50,000 และบริษัท ค ทุนประกัน 50,000
บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย 60,000 บาท
บริษัท ก ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 30,000 บาท
บริษัท ข ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 15,000 บาท
บริษัท ค ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 15,000 บาท

กรณีที่2
ทำสัญญาตั้งแต่ 2 รายขี้นไป และไม่ได้ทำในวันเดียวกัน (จะชดใช้ตามลำดับโดยบริษัทรับประกันรายแรกจ่ายก่อน ถ้ายังชดใช้ไม่ครบตามความเสียหาย บริษัทต่อมาจะชดใช้ต่อ)

นายเอ ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท ก ทุนประกัน 100,000 และบริษัท ข ทุนประกัน 50,000 และบริษัท ค ทุนประกัน 50,000 บ้านถูกไฟไหม้เสียหาย 170,000 บาท
บริษัท ก ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 100,000
บริษัท ข ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 50,000
บริษัท ค ต้องชดใช้ค่าสินไหมจำนวน 20,000

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow