INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 13:28:31
Home » อัพเดทประกันภัย » ถาม-ตอบ ประกันภัยโควิด COVID-19\"you

ถาม-ตอบ ประกันภัยโควิด COVID-19

2020/03/26 1273👁️‍🗨️

Q :ปัจจุบันมีกรมธรรม์ประกันภัยอะไรบ้างที่ให้ความคุ้มครอง โรคไวรัสโควิด-19 ?
A:กรมธรรม์ประกันชีวิตกรมธรรม์ประกันสุขภาพ กรมรรรม์ประกันภัยการเดินทาง และกรมธรรม์ ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด โดยเฉพาะ

Q : ประกันภัยไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะ คืออะไร ?
A:กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย และความสูญเสียจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการเฉพาะ (กรมธรรม์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับโรคนี้)

Q :กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 คุ้มครองอะไรบ้าง ?
A : สามารถซื้อประกันภัยโควิด-19 ตามแผนความคุ้มครองที่มีลักษณะแตกต่างกันดังนี้
(1) คุ้มครองค่าใช้จ่ายแบบหมาจ่าย ตามจำนวนเงินที่ตกลงกัน เมื่อตรวจพบเชื้อโรคไวรัสโควิด-19
(2) คุ้มครองเมื่อภาวะโคม่า หรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19
(3) ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโรคโควิด-19
(4) ค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งแต่ละบริษัทจะมีแผนความคุ้มครองแตกต่างกันไป

Q :ใครบ้างที่ควรซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ?
A : ทุกคนที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโควิด-19 เพื่อใช้บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรต้องพิจารณารูปแบบความคุ้มครองและเงื่อนไขของกรมธรรม์ให้ตรงตามความต้องการ ก่อนซื้อด้วย เพราะกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกมา มีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการใน การบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

Q : ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 ได้ทางช่องทางไหนบ้าง ?
A : สาขาบริษัทประกันภัย/ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย / Counter service /ออนไลน์

Q : ทำประกันภัยโควิด-19 ต้องเคลมอย่างไร ?
A : ยื่นเอกสาร หลักฐาน ตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย ไปยังบริษัทที่รับประกันภัย

Q: ซื้อประกันภัยไวรัสโควิด-19 ไว้หลายฉบับ ถ้าตรวจเจอเป็นโรค บริษัทจะจ่ายทุกกรมธรรม์หรือไม่ ?
A :กรณีที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองเมื่อตรวจวินิจฉัยและ พบว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 จ่ายทุกกรมธรรม์ เว้นแต่กรมธรรม์ สำหรับค่ารักษาพยาบาลจะเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง (เช่นเดียวกับประกันสุขภาพ) เช่น
หากเรียกร้องจากบริษัทแรกครบแล้วที่เหลือมาเบิกจาก บริษัทที่ 2 ได้
เว้นแต่ตรวจพบในระยะเวลารอคอยที่กำหนดในกรมธรรม์ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง ระยะเวลารอคอย อาจจะเป็น 14 วัน บางบริษัทไม่มีระยะเวลารอคอย

Q:ค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากตรวจเจอโรคถือเป็นค่ารักษาที่สามารถเบิกได้หรือไม่ ?
A : ในกรณีที่ซื้อประกันโควิดแบบที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลด้วย หากได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด ค่าใช้จ่ายในการตรวจที่มีความจำเป็น และเหมาะสมทางการแพทย์ดังกล่าว สามารถ เรียกร้องได้ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลได้

Q : กรณีที่ผู้เอาประกันภัย มีเจตนาซื้อกรมธรรม์ไว้หลายฉบับแล้วจงใจนำตัวเข้าไปเสี่ยงการติดเชื้อฯ ประกันจ่ายหรือไม่ ?

A: ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต บริษัทประกันอาจอ้างเป็นเหตุไม่จ่ายเงินเอาประกันได้

Q:ทำประกันภัยไวรัสโควิด-19 ไว้ ติดเชื้อไวรัสแล้วเสียชีวิต แพทย์ระบุว่า เป็นโรคปอดอักเสบ บริษัทประกันจ่ายหรือไม่ ?
A : กรณีเสียชีวิตมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจ่ายตามความคุ้มครอง โดยให้ยื่นเอกสาร สำเนาใบมรณบัตรที่ระบุโรคปอดอักเสบ พร้อมผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
เพื่อแสดงให้บริษัททราบถึงสาเหตุการเสียชีวิต
(ในรายงานแพทย์จะมีข้อมูลบอกไว้ว่าเป็นเชื้อตัวไหน)

Q : กรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 มีระยะเวลารอคอยหรือไม่ ?
A : แบบกรมธรรม์ที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบบริษัทสามารถกำหนดระยะเวลารอคอยได้ ไม่เกิน 14 วัน ดังนั้น บางบริษัทอาจไม่มีระยะเวลารอคอย คือ ทำแล้วคุ้มครองทันทีที่บริษัทพิจารณารับประกัน

Q : บริษัทประกันภัยจ่ายค่าชดเชยรายวันในกรณีใด ?
A : กรณีที่ผู้เอาประกันภัย ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 แบบชดเชยรายวัน และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยแต่ละบริษัทจะกำหนดวงเงินและจำนวนวันสูงสุดไว้ เช่น 14 วัน 15 วัน

Q : ถ้ามีโรคประจำตัวซื้อประกันภัยไวรัสโควิด-19 ได้หรือไม่ ?
A : โรคประจำตัว ไม่ได้เป็นสาระสำคัญในการรับประกันภัย สำหรับ ประกันภัยโควิดฯ อย่างไรก็ตาม หากต้องมีการ แถลงข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัย ขอให้แถลงตามความเป็นจริง เพื่อความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

Q :กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลและขอเบิกเงินค่ารักษา ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโควิด-19 ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนหรือไม่ ?
A : สำรองจ่ายเงินก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกคืนจากบริษัทผู้รับประกันภัยแต่บางบริษัทจะมีบริการ FAX เคลม

Q :บริษัทจะจ่ายงินตามสัญญาประกันภัยภายในกี่วัน?
A :ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน หากมีเหตุอันควรสงสัยอาจขยายได้อีกไม่เกิน 90 วัน

Q : จริงหรือไม่ ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคไวรัสโควิด-19 และอุบัติเหตุไว้ ประกันจะจ่ายเมื่อติดเชื้อแต่ต้องเสียชีวิตอุบัติเหตุด้วย

A: ไม่จริงกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 มุ่งให้ความคุ้มครอง กรณีเจ็บป่วยหรือสูญเสียจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยไม่เกี่ยวกับ อุบัติเหตุ แต่กรมธรรม์ได้ขยายความคุ้มครองความสูญเสียจาก อุบัติเหตุเพิ่มเติมให้อีกส่วนหนึ่งด้วย ดังนั้น ความคุ้มครอง ทั้งสองส่วนไม่เกี่ยวข้องกัน

ที่มาของคำถามนี้ จากการที่เพจทนายท่านหนึ่งได้โพสท์รูปหน้าต่างกรมธรรม์ ที่เขียนว่า “กรมธรรม์ประกันภัยโควิดและอุบัติเหตุ” และอธิบายว่า บริษัทประกันใช้คำว่า “และ” ซึ่งต่างจากจากคำว่า “หรือ” ในทางกฏหมาย (เอาเข้าจริงในทางกฏหมายเองก็มีการใช้คำว่า หรือ แต่ให้ตีความว่า และ ด้วย)

แต่ในความเป็นจริงคือ คำว่า “กรมธรรม์ประกันภัยโควิดและอุบัติเหตุ” นั้นเป็น ชื่อเรียกของกรมธรรม์ ซึ่งคุ้มครอง โควิด และ อุบัติเหตุ ด้วย ไม่ใช้ว่า “กรมธรรม์โควิด และ กรมธรรม์อุบัติเหตุ” เพราะกรมธรรม์มี1ฉบับ จะตั้งชื่ออย่างนั้นไม่ได้

ดังนั้นในการดูเงื่อนไขความคุ้มครองให้ดูที่ ตัวกรมธรรม์ด้านใน
อย่างไรก็ตาม พบว่า โพสท์ดังกล่าวได้ถูกลบไปแล้ว เข้าใจว่า เพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนรับข้อมูลผิดนี้ไป

Q :กรมธรรม์ประกันภัยโรคโควิด-19 ไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง ?
A :
(1) เจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาก่อนทำประกันภัย
(2) การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต
(3) ติดเชื้อฯ ในช่วงระยะเวลารอคอย
(4) การตรวจวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโควิด-19

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow