INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 18:16:05
Home » อัพเดทประกันภัย » สิ่งที่ ตัวแทนประกัน กับ ลูกค้า คุยกันไว้ นานๆไปอาจจะลืม\"you

สิ่งที่ ตัวแทนประกัน กับ ลูกค้า คุยกันไว้ นานๆไปอาจจะลืม

2019/12/21 1223👁️‍🗨️

ปัญหาอย่างหนึ่งที่อาจนำมาสู่การทะเลาะ กัน ระหว่าง ตัวแทนประกันชีวิต กับ ลูกค้า คือ ความจำ เพราะเมื่อเวลาผ่านไป เช่น 10 ปี การจำความต่างๆ ก็อาจลดน้อยถอยลง และเกิดปัญหากับเงื่อนไขข้อสัญญาในกรมธรรม์ขึ้น ลูกค้าอาจจะบอกว่า ทำไมไม่บอก? ตอนขายไม่เห็นบอก?

สถานการณ์ที่ลูกค้าบางคน กำลังโมโห หรือ อารมณ์ไม่ปกติ มักจะโทษสิ่งที่โทษได้ เอาไว้ก่อน ซึ่งโดยทั่วไปการขายประกันชีวิตนั้น ตัวแทนประกันชีวิตมักจะมีการแจ้งบอกเรื่องสำคัญเอาไว้ เช่น เรื่องการเคลม ระยะเวลารอคอย ข้อยกเว้นต่างๆ ซึ่งก็นำเอามาจากในกรมธรรม์ทั้งสิ้น ผู้ซื้อประกันจึงต้องอ่านกรมธรรม์ทั้งเล่มนั้นให้เขาใจ หรือ ในประเด็นที่ต้องการทราบ ยิ่งเป็นคนละเอียด ก็ยิ่งต้องอ่าน แล้วหากไม่เข้าใจก็สอบถามตัวแทน

ในปัจจุบัน การทำประกันชีวิต จะมีข้อความให้อ่านและยอมรับ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง เช่น กรุงเทพประกันชีวิต

ก่อนการตัดสินใจตกลงสมัครเอาประกันชีวิตตามผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ระบุข้างต้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้รับคำอธิบายจากตัวแทนประกันชีวิตอย่างชัดเจนแล้ว ดังนี้

ตัวแทนประกันชีวิตได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการ และฐานะทางการเงินของข้าพเจ้า

ตัวแทนประกันชีวิตได้อธิบายผลที่จะเกิดขึ้นหากข้าพเจ้าปกปิดข้อความจริงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันชีวิต

ข้าพเจ้าเข้าใจเงื่อนไข ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนี้อย่างเพียงพอ

ข้าพเจ้าทราบถึงหน้าที่ที่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้เอาประกันชีวิตและความคุ้มครองตามกรมธรรม์

ตัวแทนประกันชีวิตได้อธิบายสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เอาประกันชีวิตให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว ดังนี้
สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนด (เวนคืนกรมธรรม์) โดยข้าพเจ้าอาจจะได้รับเงินคืนจากบริษัทเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านสาขาของบริษัท หรือ Call Center 02-777-8888 หรือ www.bangkoklife.com

ทั้งหมดไม่ใช่อะไรหรอก เป็นเรื่องของนิสัยใจคอ ความไว้วางใจ หากใครเขาไม่เชื่อใจคุณ ก็เปล่าประโยชน์จะอธิบาย ยิ่งอธิบายก็เหมือนแก้ตัว ธุรกิจประกันชีวิตตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ เชื่อใจ หากไม่มีให้กันก็ไม่ควรทำธุรกิจกัน เพราะมันจะสร้างปัญหาขึ้นมา ไม่ช้าก็เร็ว

สำหรับผู้ขอเอาประกันหรือลูกค้า ที่มีปัญหาทางด้านนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารคือ การส่งอีเมลกัน หากมีปัญหา วันหน้ากลับมาดูได้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow