INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:10:41
Home » ประกันภัยบ้าน » ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด(จ่ายสินไหมโดยไม่นำหลักการเฉลี่ยมาคิด)\"you

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด(จ่ายสินไหมโดยไม่นำหลักการเฉลี่ยมาคิด)

2017/02/18 4122👁️‍🗨️

เมื่อคราวน้ำท่วมไทยปี 2554 รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในด้านประกันภัยที่อยู่อาศัย โดยให้หน่วยงาน คปภ ที่ดูแลควบคุมธุรกิจประกันภัย ให้บริษัทประกันภัยขายผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยในราคาประหยัด ชื่อว่า ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด” โดยมีความคุ้มครองพื้นฐานของประกันอัคคภัย และ เบี้ยประกันถูก คือ ทุนประกัน 1,000,0000 จ่ายเบี้ยประกันภัย เพียง 600 บาท/ปี แต่ ไฮไลท์ ของประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยตัวนี้ ในด้านของเทคนิคคือ เรื่องของการจ่ายเคลม ที่ ไม่นำหลักการเฉลี่ยมาคิด ซึ่งผิดหลักการประกันอัคคีภัยเรื่องหนึ่ง คือ กรณีที่กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง (Under Insurance)

กรณีที่กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง (Under Insurance)
การกำหนดเช่นนี้ เท่ากับว่า ผู้เอาประกันภัยตั้งใจที่จะจ่ายเบี้ยประกันน้อยลง แต่เมื่อต้องมีการเคลม กลับได้สิทธิ์เคลมเท่ากับ ผู้เอาประกันที่กำหนดจำนวนเงินเอาประกันพอดี หรือใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง

หลัการ การกำหนดทุนประกันต่ำกว่าราคาทรัพย์สิน (Under Insurance) เมื่อทรัพย์สินเกิดความเสียหาย ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ ตามส่วนเฉลี่ยของ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง จึงเป็นธรรมกับบริษัทประกันภัย และ ลูกค้าผู้เอาประกันภัย

ตัวอย่าง
ถ้าบ้านนายA มีมูลค่า 15 ล้านบาท
ซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย 10 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้น บริษัทฯ ได้พิสูจน์แล้วว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเสียหายเพียงบางส่วนเป็น จำนวน 5 ล้านบาท บริษัทฯจะชดใช้โดยการเฉลี่ย

สูตรการคำนวณ
จำนวนเงินเอาประกันภัย x ค่าความเสียหายจริง/มูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริง
(10,000,000 x 5,000,000)/15,000,000

มาดูเนื้อหาของประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด(จ่ายสินไหมโดยไม่นำหลักการเฉลี่ยมาคิด) ตัวนี้กัน

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด

ตามหลักของการประกันภัยทั่วไปในการทำประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะตัองกำหนดจำนวนเงิน เอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินเพื่อจะได้รับการชดใช้เต็มตามมูลค่าที่แท้จริง แต่สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัดกำหนดให้ผู้เอาประกันภัย สามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายแล้วก็จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงิน เอาประกันภัย ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นเจ้าของบ้านอยู่อาศัยได้มีโอกาสเข้าถึงการประกันภัยโดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 600 บาท

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ บ้าน ทาวเฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดสำหรับอยูอาศัย ในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม (เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง)
ความคุ้มครอง มี 6 ภัยหลัก คือ
1.ไฟไหม้
2.ฟ้าผ่า
3.ระเบิด
4.ภัยที่เกิดจากการเฉี่ยวการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ (ช้าง ม้า วัว ควาย) รวมถึงการหล่นทับของสินค้าที่บรรทุกมากับยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะนั้น
5.ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
6.ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ที่เกิดจากการปล่อย การรั่วไหล การล้นออกมาของน้ำ จากท่อน้ำ ถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ รวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคารจากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู ฯลฯ

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย แบบต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (First Loss)
600,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีต
250,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
150,000 บาท สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่คอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้

First Loss หมายถึง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่บาทแรกจนเต็ม จำนวนเงินจำกัดความรับผิด โดยไม่มีการนำเงื่อนไขหลักการเฉลี่ยมาใช้

เบี้ยประกันภัย กำหนดเบี้ยประกันภัย 600 บาทต่อกรมธรรม์ สำหรับวงเงินเอาประกันภัย ทั้ง 3 แบบ
ตัวอย่าง บ้านราคา 1,000,000 บาท ตั้งอยู่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (ตามพิกัดฯ อยู่เขตรับประกันอัคคีภัย ชั้น 5)

ชั้นสิ่งปลูกสร้างจำนวนเงิน เอาประกันภัยอัตราฯตามชั้น ของเมืองเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับ ที่อยู่อาศัยปกติ (บาท)เบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับ ที่อยู่อาศัยแบบประหยัด (บาท)
ชั้น 1600,0001.0656,390600
ชั้น 2250,0001.6654,162600
ชั้น 3150,0001.8052,707600

จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าเป็นการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (600,000 บาท)
หากมีความเสียหายบางส่วนโดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 400,000 บาท
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็น ดังนี้

ถ้าเป็น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยปกติ
จะคำนวณโดยใช้หลักการเฉลี่ยความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยนั้นด้วย ดังนี้
ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ = (600,000 x 400,000)/1,000,000 = 240,000 บาท

กรณีเป็น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
จะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใช้ = 400,000 บาท (ไม่นำหลักการเฉลี่ยมาคิด)

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
1. หลักการดังกล่าวข้างต้นจะนำไปรับประกันภัยที่อยู่อาศัยทั่วประเทศโดยเฉพาะ เจ้าของบ้านในต่างจังหวัดจะได้รับประโยชน์สูงสุดเนื่องจากไม่มีการนำอันดับชั้นของเมืองซึ่งมีการ กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส่วนภูมิภาคไว้สูงกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยในเขตธรรมดาทั่วไปมาใช้
2. รองรับนโยบายรัฐบาลที่จะนำระบบการประกันภัยให้เข้าถึงประชาชนรากหญ้า
3. ภาคธุรกิจประกันภัยมีการขยายตัว
4. สามารถซื้อประกันภัยได้ที่บริษัทประกันวินาศภัยทุกบริษัท

ณ. 2/2560 บริษัทเลิกขายแล้ว

สรุป

ที่อยู่อาศัยแบบประหยัด (เลิกขาย)
ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด (เลิกขาย)
ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด กรุงเทพประกันภัย
ท่านสามารถซื้อผ่านเว็บบริษัทกรุงเทพประกันภัย http://www.bangkokinsurance.com หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ทีม ธุรกิจลูกค้ารายย่อย โทร 0 2285 8888 (ปัจจุบันไม่ได้ขายแล้ว)
หมายเหตุ  : สินค้าประกันภัย บางประเภท สามารถซื้อผ่านได้เฉพาะช่องทางบริษัท เท่านั้น

ความคุ้มครองประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ตัวบ้าน กำแพง รั้ว ประตู โรงรถรวมทั้งส่วนปรับปรุง ต่อเติม
ที่ได้รับความเสียหายจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด การถูกเฉี่ยวชนโดยยานพาหนะของบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่บุคคลในบ้าน หรือ ลูกจ้างที่ทำงานให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือล้นออกมา (ไม่รวมน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของท่อประปาใต้ดิน)

ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
เหมาะกับที่อยู่อาศัยทั่วไปที่ต้องการประกันอัคคีภัยแบบประหยัด ราคาเดียวเพียง 646 บาท
คุ้มครอง ทุกที่ทั่วไทย ไม่ว่าบ้านจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วยวัสดุประเภทใด ให้ความคุ้มครองในราคาเหมาจ่าย เป็นทางเลือกใหม่ที่คุ้มค่า เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยทำประกันอัคคีภัยมาก่อน

ประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
แผนประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัดคุ้มครองบ้านเพื่อการอยู่อาศัย สำหรับท่านเจ้าของบ้าน ให้คุณอุ่นใจกับความคุ้มครองที่คุ้มค่า
– ประหยัด ด้วยเบี้ยประกันภัย เพียง 646 บาท/ปี
– คุ้มค่า ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 600,000 บาท
– ยิ่งคุ้ม เมื่อซื้อประกันอัคคีภัยแบบ 2 ปี หรือ 3 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี เบี้ยประกันภัย 646 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 2 ปี 1,129 บาท ประหยัด 163 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 3 ปี 1,612 บาท ประหยัด 326 บาท


ข้อยกเว้น 
การประกันอัคคีภัยแบบประหยัดไม่คุ้มครองความเสียหายของฐานรากและทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow