INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 20:01:00
Home » ประกันภัยบ้าน ประกันอัคคีภัย(สินค้า) มิตรแท้ประกันภัย » ประกันภัยบ้านมิตรแท้ – มิตรแท้ประกันภัย\"you

ประกันภัยบ้านมิตรแท้ – มิตรแท้ประกันภัย

2013/09/29 876970👁️‍🗨️

การประกันภัยบ้านมิตรแท้  คือ การรวมความคุ้มครองหลายประเภทอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยเพียงฉบับเดียว
คือ มีทั้งการประกันภัย

• ตัวอาคาร

• ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว (หลังเกิดอุบัติเหตุ)
• ทรัพย์สินส่วนบุคคล
• อุบัติเหตุส่วนบุคคล
• ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยบ้านมิตรแท้ เป็นกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อเพียงฉบับเดียวจะได้รับความคุ้มครอง ครอบคลุมทุกปัญหาสำคัญ รูปแบบการประกันภัยดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมของประขาชนในกลุ่มประเทศยุโรปตอนเหนือ เช่น เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน สำหรับประเทศไทย “การประกันภัยบ้านมิตรแท้” กำลังเติบโตในกลุ่ม “ผู้อาศัยอยู่ในเมือง” เนื่องจากเป็นการประกันภัยแบบสำเร็จรูป ที่ตัดปัญหาไม่ต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยหลายฉบับ และข้อสำคัญเบี้ยประกันภัยถูกกว่าการแยกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย

อาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร
ภัยหรืออุบัติเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง คือ ไฟไหม้ ฟ้าฝ่าการระเบิด (ยกเว้นระเบิดจากการก่อการร้าย) ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) การเฉี่ยวชนของยานพาหนะทางบก ภัยจากอากาศยาน ลมพายุ แผ่นดินไหว การลักทรัพย์ที่มีร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์

อาคาร
หมายความถึงตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมถึงส่วนต่อเติม โดยอาคารที่เอาประกันภัยได้ต้องเป็นคอนกรีต หรือปูนทั้งหลังและใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น เช่น บ้านเดี่ยว (รวมถึงโรงรถ อาคารย่อยและรั้ว) ทาวเฮาส์ ตึกแถว ห้องชุดสำกหรับอยู่อาศัยในแฟลต ในอาคารชุด หรือในคอนโดมิเนียม

ทรัพย์สินภายในอาคาร
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตบแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ต่างๆ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
บริษัทจะจ่ายชดเชยค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว เมื่ออาคารที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ ความคุ้มครอง จนถึงขนาดไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไป (เฉพาะแผนบังคับ A)

ทรัพยร์สินส่วนบุคคล
ทรัพย์สินส่วนบุคคล หมายความถึง เสื้อผา โทรศัพท์มือถือ หรือ Notebook เท่านั้น  บริษัทจะจ่ายชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากภัย หรืออุบัติเหตุใดๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ (Unforeseen Accident) ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเดินทางทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทั่วโลก เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่รถบุชื่อไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย 1 คนเท่านั้น  (เฉพาะแผนบังคับ B)

อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ความคุ้มครอง การบาดเจ็บ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การเสียชีวิต อันเกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุ จากปัจจัยภายนอก คุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชม. ผู้ได้รับความคุ้มครอง

  1. ผู้เอาประกันภัย
  2. คู่สมรส
  3. บุตร 1 คน อายุไม่เกิน 20 ปี

ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก
สำหรับการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ที่เกิดขี้นโดยอุบัติเหตุภายในบ้านของผู้เอาประกัน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัว

ใบคำขอเอาประกันภัยบ้านพักอาศัย


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow