INSURANCETHAI.NET
Wed 21/02/2024 9:51:55
Home » ประกันภัยบ้าน ประกันภัยโจรกรรม มิตรแท้ประกันภัย » ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม – มิตรแท้ประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม – มิตรแท้ประกันภัย

2013/09/29 1155👁️‍🗨️

คุ้มครองอาคารและทรัพย์สินภายในอาคารจากภัยอุบัติเหตุ
อันเกิดจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) การระเบิด ภัยจากยานพาหนะทางบก ภัยจากอากาศ ภัยเนื่องจากน้ำ การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (ค่าซ่อมแซมอาคาร ประตู หน้าต่าง อันเกิดจากการกระทำดังกล่าว)

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันอัคคีภัย
อาคาร (ไม่รวมฐานราก) เช่น บ้านเดียว ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว (ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและต้องเป็นตึกทั้งหลัง) หรือห้องชุดสำหรับอยู่อาศัพภายในแฟลต หรือคอนโดมิเนียม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตบแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องครัว และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันโจรกรรม
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องครัว และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับ ผู้เอาประกันภัย

การประกันอัคคีภัย ทุนประกันภัยต้องไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าอาคาร (ไม่รวมราคาที่ดิน)

การประกันภัยโจรกรรม
1. 5,000 บาท ต่อครั้ง สำหรับค่าซ่อมแซมอาคาร ประตู หน้าต่าง
2. 10,000 บาท ต่อชิ้น สำหรับทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม

จำนวนทุนเอาประกันภัยตามข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในตารางเบี้ยประกันภัย อัคคีภัยที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม (ช่องจำนวนเงินเอาประกันภัยโจรกรรม)

สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่ไม่รับประกันภัย ในการประกันอัคคีภัย
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ บ้านไม้ทั้งหลัง ห้องแถวไม้ทั้งหลัง และทรัพย์สินที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว เงินแท่ง ทองแท่ง อัญมณี โบราณวัตถุ ต้นฉบับเอกสารหลักทรัพย์ เงินตรา แม่พิมพ์ วัตถุระเบิด

ทรัพ์สินที่ไม่รับประกันภัยโจรกรรม
กระจกและสิ่งประดับบนกระจก  เงินแท่ง ทองแท่ง อัญมณี โบราณวัตถุ หลักทรัพย์ เงินตรา แม่พิมพ์ บัตรธนาคาร หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ

ข้อยกเว้นสำคัญสำหรับการประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรม
สงครามทุกประเภท การปฎิวัติ การจลาจล ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล การก่อการร้าย การใช้กฎอัยการศึก การระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายในกระบวนการนิวเคลียร์

การโจรกรรมในขณะที่สถานที่เอาประกันภัยไม่มีผู้อยู่อาศัยเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน

ใบคำขอเอาประกันภัยอัคคีภัยที่อยู่อาศัยรวมโจรกรรม

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow