INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:48:23
Home » ข่าวประกันภัย » อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ(International Exclusive)เปลี่ยนเงื่อนไขการต่ออายุ\"you

อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ(International Exclusive)เปลี่ยนเงื่อนไขการต่ออายุ

2018/07/29 2382👁️‍🗨️

อินเตอร์เนชั่นเนลเอ็กซ์คลูซีฟ(International Exclusive) เป็น แผนประกันสุขภาพแผนสูงสุด ของแอกซ่าประกันภัย (AXA)
มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการต่ออายุ คล้ายกับแผนอื่นๆ กรณีผู้เอาประกันเป็นเด็ก โดยต้องมีคนในครอบครัวทำประกันด้วย จึงจะต่ออายุได้

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเงือนไข การรับประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์ แผนอินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์คลูซีฟ (International Exclusive )

เนื่องจากบริษัท มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ ระหว่าง 0-10 ปี
ที่ไม่มีผู้ปกครองถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ แผนอินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์คลูซีฟ (International Exclusive ) จะมีเงือนไขเพิ่มเติมในการรับประกันภัยและการต่ออายุกรมธรรม์โดยจะต้องมีสมาชิก
ในครอบครัวที่มีอายุ ระหว่าง 11-59 ปี อย่างน้อย 2 ท่านเป็นผู้เอาประกันภัย แผนอินเตอร์เนชั่นเนล เอ็กซ์คลูซีฟ (International Exclusive ) เท่านั้น จึงจะสามารถรับประกันภัยและต่ออายุกรมธรรม์ได้

พร้อมนี้ได้แนบจดหมายสำหรับลูกค้ามาให้ทุกท่านเพื่อชี้แจ้งต่อลูกค้า ทั้งนี้ใบเตือนต่ออายุตั้งแต่ เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไปจะมีจดหมายถึงลูกค้าแนบไปด้วย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow