INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:45:16
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) แอกซ่าประกันภัย » สมาร์ทโฮม แอกซ่าประกันภัย\"you

สมาร์ทโฮม แอกซ่าประกันภัย

2010/09/13 930👁️‍🗨️

Smart Home สมาร์ทโฮม
แผนประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับ ที่อยู่อาศัยและ ทรัพย์สินภายในบ้านของท่าน พร้อมความคุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลทุกแห่งในประเทศไทย

1. คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับที่อยู่อาศัย
คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบ้านที่อยู่อาศัย รวมถึงกำแพงประตู และรั้วบ้าน พร้อมความคุ้มครองพิเศษดังนี้
* ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัยชั่วคราว เนื่องจากที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้พัก อาศัยได้
* การสูญเสียชีวิตของบุคคลผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากอัคคีภัยหรือการปล้นทรัพย์ ณ บ้านพักอาศัยของผู้เอาประกันภัย
* เงินทดแทนแรงงานสำหรับคนรับใช้ในบ้าน (ยกเว้นพนักงานขับรถ) กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงานตามการจ้างของผู้ เอาประกัน

2. คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สินภายในบ้าน
สมาร์ท โฮม คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้เอาประกันหรือสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเครื่องตกแต่งและสิ่งติดตั้งภายในบ้าน พร้อมความคุ้มครองพิเศษดังนี้
* คุ้มครองการสูญหายของเงินส่วนบุคคล(ของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบ ครัว) เนื่องจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ณ บ้านพักอาศัยของผู้เอาประกันภัย
* คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน ขณะเคลื่อนย้าย (ไป-กลับ) ชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงใหม่ เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซม ภายในประเทศไทย
* คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้า ที่เกิดจากอัคคีภัยและฟ้าผ่า เนื่องจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้ความกดดันเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น
* คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างและและ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เกิดจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะต่อสถานที่เอาประกันภัย

3. ความรับผิดชอบส่วนบุคคลในประเทศไทย
สมาร์ทโฮ มคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัวได้ทำ ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
* การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ
* ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ

สมัคร แผนประกันภัยบ้านอยู่อาศัย สมาร์ทโฮม สอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทน บริษัทนายหน้า หรือแอกซ่าประกันภัย โทร. 0-2679-7600 ต่อ 2161, 2162, 2122, 2125


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow