INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:39:03
Home » ประกันคุ้มภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง » ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล – ประกันคุ้มภัย\"you

ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล – ประกันคุ้มภัย

2012/07/01 1974👁️‍🗨️

การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล คือ การให้ความคุ้มครองสินค้าจากภัยอันตรายและความเสียหาย ในระหว่างการขนส่งโดยทางเรือ ทางอากาศ ทางบกหรือทางพัสดุภัณฑ์ จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง

ระยะเวลาที่คุ้มครอง
ระยะเวลาที่คุ้มครองขึ้นอยู่กับข้อตกลงตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายสินค้า โดยปกติแล้วความคุ้มครองเริ่มต้นเมื่อสินค้าออกจากคลังสินค้าของผู้ขาย ณ ต้นทางตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ สิ้นสุดลงเมื่อสินค้าถึงคลังสินค้า ของผู้รับ ณ เมืองท่าปลายทางตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ทั้งนี้ระยะเวลาที่คุ้มครองจะสิ้นสุดลงโดยปริยาย เมื่อครบกำหนด 60 วัน นับจากวันที่ขนถ่ายสินค้าจากเรือและท่าเรือปลายทาง (30 วัน กรณีขนส่งทางอากาศ) และหากต้องการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่อื่นๆ ภายในประเทศที่ไม่ได้ระบุไว้ใน กรมธรรม์ จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อขยายความคุ้มครองไปถึงสถานที่นั้น

การกำหนดวงเงินการเอาประกันภัย

บริษัทประกันภัย จะกำหนดทุนประกันภัยตามมูลค่าของใบกำกับสินค้า โดยพิจารณาจาก
สินค้านำเข้า มีทุนประกันภัย เท่ากับ 110 ของราคา C&F หรือเท่ากับ 115 ของราคา FOB
สินค้าส่งออก มีทุนประกันภัย เท่ากับ 110 ของราคา CIF หรือราคา C&I

ประโยชน์ของการทำประกันภัยไว้ในประเทศ
เบี้ยประกันภัย คิดเป็นเงินบาท หมดกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราเบี้ยประกันภัยถูกกว่าการทำประกันภัยในต่างประเทศและสามารถต่อรองค่าเบี้ยประกันภัยได้
หากเกิดความเสียหายกับสินค้าสามารถรับค่าสินไหมทดแทนได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากกับการดำเนินการ
สงวนเงินตราไว้ในประเทศ โดยผู้นำเข้าใช้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศ แบบ FOB,CFR & C&F และผู้ส่งออกใช้เงื่อนไขการซื้อขายระหว่างประเทศแบบ CIF หรือ C&I

สำหรับภัยสงคราม (war) และภัยจากการจลาจลนัดหยุดงาน (strikes) ท่านสามารถซื้อความคุ้มครองพ่วงเข้าไปกับเงื่อนไขทั้งสามได้ โดยการชำระเบี้ยเพิ่มตามอัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนด อัตราเสี่ยงภัยทางด้านสงครามของประเทศอังกฤษ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ความเสียหายใดๆ จากการกระทำโดยมิชอบของผู้เอาประกันภัย
การรั่วซึมปกติ ปริมาณหรือน้ำหนักขาดหายโดยปกติ หรือการสึกหรอ สึกกร่อนตามปกติของวัตถุแห่งการประกันภัย
ความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบรรจุหีบห่อหรือการจัดเตรียมวัตถุแห่งการประกันภัยที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
(การบรรจุหีบห่อ ให้รวมถึงการจัดวางในตู้ลำเลียงหรือตู้ยก ในกรณีที่การจัดวางนั้นกระทำก่อนที่จะเริ่มความคุ้มครองหรือกระทำโดยผู้เอาประกันภัยเอง)
ความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันมีเหตุจากข้อเสียในตัวเอง หรือลักษณะอันเป็นธรรมชาติของวัตถุแห่งการประกันภัยเอง
ความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุใกล้ชิดจากการล่าช้าถึงแม้การล่าช้านั้น จะเกิดจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม
ความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการล้มละลาย การไม่สามารถชำระหนี้ของเจ้าของเรือ ผู้เช่าเหมาเรือ หรือผู้ดำเนินการเดินเรือ
ความเสียหายใดๆ จากการใช้อาวุธสงครามที่เกี่ยวกับการแตกประจุของอะตอม หรือนิวเคลียร์หรือกัมมันตภาพรังสี
การทำความเสียหายโดยเจตนาหรือการทำลายโดยเจตนาต่อวัตถุแห่งการประกันภัย โดยการกระทำผิดกฎหมายโดยบุคคลใดก็ตาม
ความไม่สมบูรณ์และไม่พร้อมออกเดินทะเล

เอกสารประกอบการทำประกันภัยสินค้า
การนำเข้าสินค้า
B/L หรือ Air Way Bill
Invoice
Packing List

การส่งออกสินค้า
B/L หรือ Air Way Bill
Invoice
Letter of Credit (L/C)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow