INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 17:03:30
Home » ประกันรถยนต์ ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย » ประกันภัยรถยนต์ – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย\"you

ประกันภัยรถยนต์ – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

2012/02/02 1692👁️‍🗨️

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก

1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
การประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance) หมายถึงการประกันภัยรถประเภทที่
กฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย
โดยประกันภัยกับบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการ
ประเภทการประกันภัยรถ โดยรัฐบาลมีเจตจำนงเพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน
ที่ประสบภัยเป็นสำคัญ

ผู้มีหน้าที่ต้องทำประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถ)
ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถ)
เจ้าของรถซึ่งนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

การฝ่าฝืนไม่จัดให้มีการทำประกันภัยรถ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 กำหนดให้ระวาง โทษปรับไม่เกิน 10,000บาท

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
เป็นการประกันภัยรถที่กฎหมายไม่ได้บังคับขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เอาประกันภัยที่เห็นถึงความเสี่ยงภัยแห่งตนและมีความคิดที่จะกระจายความเสี่ยงภัยออกไปยังบุคคลอื่นคือการประกันภัยไว้กับบริษัทผู้รับประกันภัยซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองตามประเภทที่ผู้เอาประกันภัยประสงค์ โดยบริษัทประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ไว้เป็นหลักฐานโดยมีความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นตามแบบที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ

หมายเหตุ *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทฯ

คุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ตกลงคุ้มครอง

คุ้มครองอะไรบ้าง
ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอกความเสียหายต่อ  ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก(ตามประเภทความคุมครอง) เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจารถยนต์ที่ใช้
หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุก หรือติดตั้งในรถยนต์คันนั้น

ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ให้ความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด  และ ค่าบริการ อื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง และการประกันตัวผู้ขับขี่่

ข้อยกเว้น
การใช้รถยนต์ นอกอาณาเขตคุ้มครอง (เฉพาะประเทศไทย)
การใช้รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้ในการปล้นทรัพย์
การใช้รถยนต์ ในการแข่งขันความเร็ว
การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับอนุญาต/ถูกตัดสิทธการใช้ใบอนุญาตในการขับขี่รถ
จักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
ขับขี่เป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเมา มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด ไม่น้อยกว่า150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกัน
หรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือผู้เก็บรักษา/ควบคุม/ครอบครองทรัพย์สินนั้น
ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน/กำลังยกขึ้น-ลง จากรถ

หมายเหตุ
Number One On The Road และ (2) Car For U
รหัส 320 ใช้สำหรับรถไม่เกิน 3 ตัน
บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการขายพร้อม พ.ร.บ.
Car For U
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้าง หรือให้เช่า อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 12 ปี
รถกระบะ บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน อายุรถที่รับประกันภัยไม่เกิน 10 ปี
รถไม่ติดอุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น ตู้เย็น ไฮโดริก หรือติดเครน
ไม่มีส่วนลดหมู่ หรือส่วนลดประวัติดีต่อเนื่อง
ไม่รับโอนประวัติดีทั้งจาก AIOI หรือบริษัทประกันภัยอื่น
3 Plus Together
ซ่อมรถให้ผู้ขับขี่ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูก หรือฝ่ายผิดสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท(ต่อครั้ง)
กรณีการชนที่มีคู่กรณี ต้องเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น

ไม่ต้องตรวจสอบสภาพรถก่อนการทำประกันภัย
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายรวมกับ พรบ.ทุกแบบ และทุกฉบับ***


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow