INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 15:12:18
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) แอกซ่าประกันภัย » ประกันสุขภาพ SmartCare Optimum แอกซ่าประกันภัย\"you

ประกันสุขภาพ SmartCare Optimum แอกซ่าประกันภัย

2010/09/11 1674👁️‍🗨️

สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม SmartCare Optimum
แผนประกันภัยสุขภาพที่ให้ความคุ้มครอง สูงสุด 5,000,000 บาท ต่อปี จ่ายค่ารักษาพยาบาลเต็มวงเงิน

SmartCare Optimum
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเต็มจำนวน(ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุสมผลและเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์)
โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งเหมือนกรมธรรม์สุขภาพทั่วๆ ไป เช่น
ไม่กำหนดจำนวนวันสำหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าธรรมเนียมการวินิจฉัยโรค ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

SmartCare Optimum ให้ความคุ้มครองรวมถึง
: การปลูกถ่ายอวัยวะ ได้แก่ ไขกระดูกสันหลัง หัวใจ ไต ตับ และปอด
: การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก
: ค่าบริการทางทันตกรรม อันเกิดจากอุบัติเหตุ
: การแท้งบุตร อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
: ผลประโยชน์เกี่ยวกับอวัยวะเทียมที่ใส่เข้าไปในร่างกาย
: ผลประโยชน์พิเศษสำหรับ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง
: เงินช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเสียชีวิต
: การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)

อาณาเขตความคุ้มครอง
SmartCare Optimum ให้ความคุ้มครองผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยและความคุ้มครองขณะเดินทางทั่วโลกสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง**
และอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในขณะเดินทางอยู่นอกประเทศด้วยบริการ พิเศษ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งกลับประเทศในกรณีฉุกเฉิน

** กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังเดินทางอยู่ นอกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ (แต่ไม่ใช่เพื่อการรักษาพยาบาล) และ
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ จะไม่เกินกว่าค่ารักษาพยาบาลวิธีเดียวกัน/แบบเดียวกัน/ชนิดเดียวกันกับโรง พยาบาลในประเทศไทยซึ่งหากต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ

ตัวอย่าง ข้อยกเว้นความคุ้มครอง SmartCare Optimum
– การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกของการทำประกันภัย (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
– การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ภายใน 180 วันแรกของการทำประกันภัย สำหรับ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เนื้องอกทุกชนิด ต่อมทอลซิลอักเสบที่ต้องรับการผ่าตัด โรคไส้เลื่อน โรคริดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
– สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน ภัย (ซึ่งหมายถึง การเจ็บป่วยที่เป็นผลจากสภาพที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย)
– ข้อยกเว้น อื่นตามมาตรฐานการประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ เช่น โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร
– สภาพที่ผิดปกติมาโดยกำเนิด สงคราม การตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหต

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
1. ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และชาวต่างชาติ ที่มีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
2. มีอายุระหว่าง 18-59 ปี (พิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์รายปี ถึง 75 ปี)
3. สำหรับเด็กมี อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมีบิดาหรือมารดาทำประกันภัยร่วมด้วยอย่างน้อย 1คน โดยใช้แผนความคุ้มครองเดียวกัน
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบความคุ้มครองกับผู้ขอเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยโดยพิจารณาจาก อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วยหรือข้อมูลอื่นๆของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย

การต่ออายุกรมธรรม์ (เบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยรายปี
2. สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่แสดงผลการตรวจสุขภาพตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดให้จะได้รับการรับประกันการต่ออายุกรมธรรม์ดังนี้
– สมัครก่อนอายุ 55 ปี ต่ออายุสูงสุดตลอดชีพ หรือเมื่อถึงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดในการต่ออายุของบริษัทฯ ในแต่ละแผน
– สมัคร เมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป ต่ออายุสูงสุดถึง 75 ปี หรือเมื่อถึงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดในการต่ออายุของบริษัทฯใน แต่ละ แผน

สมัครแผนประกันภัยสุขภาพ SmartCare Optimum รายละเอียดสอบถาม 


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow