INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:41:32
Home » ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ » การประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Liability)\"you

การประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Liability)

2016/01/16 3241👁️‍🗨️

การประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Liability)

ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ปฏิบัติงานในวิชาชีพของตนเองผิดพลาดจนทำให้ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ หรือบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินนำมาซึ่ง การเรียกร้องค่าเสียหาย หรือดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบวิชาชีพเหล่านั้นได้

ทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งไม่ใช่แค่อาชีพแพทย์เท่านั้น แต่ทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร สถาปนิก พยาบาล นักบัญชี ฯลฯ เพื่อที่จะโอน ความเสี่ยงของตนเองออกไปไว้กับบริษัทประกันรับภาระแทนได้ นั่นคือ “การทำประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพกับบริษัทประกันภัย ”

ตัวอย่างการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
– การสูญเสียเนื่องจากปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่ไม่ถูกต้อง
– วิเคราะห์หรือให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสม
– เปิดเผยข้อมูลความลับ

บริษัทนายหน้าประกันภัย
– การไม่เปิดเผยข้อความจริง
– ไม่ให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการจัดหาประกันภัย
– ละเลยการต่อสัญญาประกันภัยเมื่อถึงเวลาที่กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ

นักบัญชี
– ประมาทเลินเล่อในการตรวจสอบบัญชี
– ให้คำแนะนำไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษี และหรือ เตรียมเอกสารยื่นภาษีไม่ถูกต้อง
– การโจรกรรมเงินของลูกค้า เนื่องจากมาตรการควบคุมไม่ดีพอ

ผู้จัดการทรัพย์สิน
– ไม่เก็บค่าเช่า หรือไม่ทำบัญชีค่าเช่าอย่างถูกต้อง
– ไม่จัดการทำประกันภัยอย่างเหมาะสม
– ไม่จัดการดูแลความปลอดภัยให้เหมาะสม
– ไม่สามารถตรวจสอบความเสียหาย และหรือดำเนินการซ่อมแซมที่จำเป็น

เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด และอสังหาริมทรัพย์
– ความสูญเสียด้านการเงิน เนื่องจากตั้งราคาขายต่ำเกินไป
– การแถลงข้อความเป็นเท็จ และหรือ การดำเนินการตามระเบียบราชการผิดพลาด
– ไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอ และความต้องการของลูกค้า
– การผิดคำรับรองอำนาจหน้าที่ในการเจรจาต่อรองกับผู้สมัคร

ผู้สำรวจความเสียหาย
– ตกลงค่าสินไหมทดแทนเกินจำนวนที่มีอำนาจอนุมัติ
– ตกลงค่าสินไหมทดแทนเกินจำนวนของการสูญเสียจริง

ทนายความ
– ไม่จดทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ หรือจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้ถูกต้อง
– ความผิดพลาดในการร่างสัญญา และพินัยกรรม
– ให้คำแนะนำด้านกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง
– การผิดอำนาจหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย
– ไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าใกล้ครบกำหนดต่ออายุความ

ความคุ้มครอง
ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์นี้ กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองความเสียหายทางการเงินจาก
การถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งแรก (First Claim Made) ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันและได้แจ้งต่อผู้รับประกัน ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ความเสียหายอันได้แก่ค่าชดเชยความเสียหายให้ผู้เสียหายที่ฟ้องร้องผู้เอาประกันภัยตามคำตัดสิน
ของศาล และค่าใช้จ่ายเพื่อต่อสู้คดี อันเป็นผลมาจากกรณีดังต่อไปนี้

– การถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการทำหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
– การถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
– การถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการหมิ่นประมาท
– การถูกเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำการฉ้อโกงหรือทุจริตโดยพนักงาน ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้ผิดจริง ซึ่งกรณีดังกล่าว ผู้รับประกันจะทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อันเนื่องมาจากการกระทำผิดของผู้เอาประกันภัย

(ก) ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลังจากระยะวันที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง (Retroactive Date) และ (ข) เกิดจากการกระทำผิดพลาดในหน้าที่หรือบกพร่องในอันที่จะให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองค่าเสียหายสำหรับการถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจาก เกี่ยวข้อง หรือเป็นผลให้เกิดกรณีดังต่อไปนี้

1.การละเมิดข้อห้ามการผูกขาดทางการค้า,การควบคุมตลาด หรือ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
2.การบาดเจ็บทางร่างกาย การเจ็บป่วย โรค การเสียชีวิต หรือการถูกทำลายของทรัพย์สิน เว้นแต่เกิดจากการ กระทำผิดพลาดในหน้าที่หรือบกพร่องในอันที่จะให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ หรือ เนื่องมาจากการหมิ่นประมาทตามความคุ้มครองของกรมธรรม์
3.ความรับผิดตามสัญญา หรือ การรับประกัน
4.การบกพร่องในการประเมินค่าหรือราคา สำหรับการให้บริการอย่างผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
5.การชำรุดหรือใช้การไม่ได้ของเครื่องจักรกล หรือวงจรไฟฟ้า หรือระบบการสื่อสาร หรือดาวเทียม
เว้นแต่การชำรุดนั้นเกิดจากการบกพร่องในหน้าที่ของผู้เอาประกัน
6.การล้มละลาย หรือการถูกเข้าควบคุม หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
7.การบกพร่องในหน้าที่อันเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลนเล่ออย่างร้ายแรง
8.การดำเนินงานใดซึ่งผู้เอาประกันกระทำแทน หรือในนามขององค์กรใด ๆ หรือ การเข้าเป็นส่วนหนึ่ง การร่วมลงทุนใด ๆ
9.การกระทำใด ซึ่งตุลาการ หรือ ศาลยุติธรรม หรือ คณะกรรมการได้ตัดสินหรือผู้เอาประกันภัยยอมรับว่าได้กระทำผิดกฎหมายโดยการทุจริต หรือฉ้อโกง และผู้เอาประกัน จะต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆตามการเรียกร้องนั้น
10.การละเมิดหรือการใช้โดยมิได้รับอนุญาตซึ่งสิทธิบัตร หรือ ความลับทางการค้า
11.มลพิษ (Pollution)
12.(ก) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นหรือคงค้างอยู่ก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ หรือ
(ข) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถคาดหมายได้ตั้งแต่ก่อนวันเริ่มต้นความคุ้มครองของกรมธรรม์ว่าจะถูกเรียกร้อง
13.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจาก (ก) หนี้สินทางการค้า ที่ผู้เอาประกันก่อขึ้น หรือ (ข) การค้ำประกันหนี้ของผู้เอาประกันภัย
14.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น หรือคงค้างอยู่ หรืออาจถูกบังคับได้ตามคำพิพากษาที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนนาดาหรือดินแดนในอาณาเขตอื่น หรือดินแดนในการครอบครองของทั้งสองประเทศ
15.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวเนื่องกับสงคราม การรุกราน หรือการก่อการร้าย

ระยะเวลาความคุ้มครอง
– คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กระทำต่อผู้เอาประกันภัยเป็นครั้งแรกระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

วงเงินความคุ้มครองและส่วนที่ผู้เอาประกันภัยรับผิดส่วนแรก
– ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงของแต่ละองค์กร

ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพ เช่น
– ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการ **
– นายหน้าประกันภัย **
– นักบัญชี **
– เจ้าหน้าที่สำรวจรังวัดและที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ **
– ผู้สำรวจความเสียหาย
– ผู้บริหารจัดการทรัพย์สิน **
– บริษัทจัดหางานหรือที่ปรึกษาการจัดหางาน **
– ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย **
– อาชีพอื่น ๆ

เขตอำนาจศาล / อาณาเขตความคุ้มครอง
– ทั่วโลก (สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา จะรับพิจารณาหากมีความต้องการ)

บริการหรือกิจกรรมที่ ไม่คุ้มครอง
– บริการอื่น ๆ นอกจากที่ระบุในตารางกรมธรรม์

เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อพิจารณารับประกันภัย
– ใบคำขอเอาประกันภัย Professional Liability ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
(** วิชาชีพเหล่านี้มีใบคำขอเอาประกันภัยโดยเฉพาะสำหรับแต่ละวิชาชีพ – กรุณาขอรับใบคำขอ)
– สำเนาของเงื่อนไขสัญญาฉบับมาตรฐานของผู้เอาประกันภัย
– แผ่นพับแนะนำบริการของผู้เอาประกันภัย – ถ้ามี

ทำไมการประกันความรับผิดทางวิชาชีพสำคัญสำหรับธุรกิจ
– เป็นทางเลือกหนึ่งในการโอนความเสี่ยงภัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง
– สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของคุณ เสริมความน่าเชื่อถือและเพิ่มความมั่นใจในการขยายธุรกิจ
– ช่วยรองรับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

หมายเหตุ
1. การให้ความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับผลของการพิจารณารับประกันภัย หลังจากได้รับใบคำขอเอาประกันภัยแล้ว
2. การให้ความคุ้มครอง และการกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครอง อาจต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับควบคุมและหรือ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของฝ่ายพิจารณารับประกันภัย
3. เงื่อนไขของการประกันภัย อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของผู้ขอเอาประกันภัย
4. ตัวอย่างของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ระบุในเอกสารนี้เป็นเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้น เพื่อช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้น เท่านั้น ความเกี่ยวข้อง หรือการอ้างถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือเหตุการณ์ใด เป็นเพียงเหตุบังเอิญและการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน ที่เกิดขึ้นจริงแต่ละครั้งย่อมมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ต่างกัน และไม่ควรสรุปจากตัวอย่างที่ระบุในเอกสารนีh (ถ้ามี) ว่าเป็นข้อคิดเห็น หรือการรับรอง หรือการขยายขอบเขตสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ที่อาจ เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต และไม่ควรใช้ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเหตุผลสนับสนุนให้คาดเดาผลของการ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงใดๆ เพราะการเรียกร้องแต่ละครั้งจะได้รับการประเมินและพิจารณาตาม ความเหมาะสมสำหรับการเรียกร้องนั้น ๆ และขึ้นอยู่กับข้อสัญญาและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
5. เอกสารนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลแก่ท่าน และเป็นเพียงข้อมูลสรุปเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ระบุเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ที่กล่าวถึง กรุณาอ่านรายละเอียดของความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์จริง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow