INSURANCETHAI.NET
Thu 29/02/2024 1:28:51
Home » ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง » วีซ่าเชงเก็น ต้องทำ “ประกันการเดินทาง” อย่างไร?\"you

วีซ่าเชงเก็น ต้องทำ “ประกันการเดินทาง” อย่างไร?

2017/01/13 2755👁️‍🗨️

วีซ่าเช็งเก้นคืออะไร ทำไมต้องมีวีซ่าเชงเก้นเข้าประเทศแถบยุโรป คำตอบคือ การที่คุณจะเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศแถบยุโรป เอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่นำคุณเข้าสู่ประเทศในยุโรปได้ คือ “วีซ่าเช็งเก้น” (Schengen Visa) ฉนั้น วันนี้ “มัชรูมทราเวล” จึงขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ “วีซ่าเช็งเก้นสำหรับท่องเที่ยว” พร้อมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่ควรจัดเตรียมก่อนไปเที่ยวยุโรป

วีซ่าเช็งเก้น หรือ เช็งเก้นวีซ่า เป็นวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางเข้า – ออก ประเทศในแถบยุโรปที่มีข้อตกลงร่วมกันว่า ถ้าใครถือ วีซ่าเช็งเก้น มาละก็ ต้องอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกประเทศนั้นๆ ถือเป็นวีซ่าที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องมีการเดินทางแบบต่อเนื่อง เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาไปเที่ยวขอวีซ่าเข้าออกทีละประเทศ

วีซ่าเช็งเก้น เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางไปเที่ยวยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบเดินทางเข้า – ออกครั้งเดียว (Single) หรือเดินทางเข้า – ออกหลายครั้งก็ได้ (Multiple) แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเช็งเก็น (Schengen)

การทำวีซ่าเช็งเก็น ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุก ๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยว มีเพียงวีซ่าเชงเก็น ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen โดยยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกที่ผู้เดินทาง เดินทางไปถึงยุโรป (ตัวอย่างเช่น เดินทางไป อิตาลี – สวิส – ฝรั่งเศส ประเทศที่จะออก วีซ่าเชงเก็น ให้คือ ประเทศ อิตาลี)

ประเทศในยุโรปที่อยู่ในข้อตกลงของวีซ่าเช็งเก้น
วีซ่าเช็งเก้น ใช้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในยุโรป 26 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เช็กรีพับบลิค เดนมาร์ค ฟินแลนด์ เอสโทเนีย ฝรั่งเศส เยอรมันนี กรีซ ฮังการี ไอร์แลนด์ อิตาลี ลัทเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มัลตา เนเธอแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกต สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน และสวิสเซอแลนด์

นอกจากนี้ ยังมีประเทศสมาชิก European Economic Area (EEA) แต่ยังไม่สามารถเข้าด้วยวีซ่าเช็งเก้น คือต้องขอวีซ่าแยกต่างหาก และเวลาขอ เช็งเก้น ต้องขอเป็น Multiple Entries เพราะถ้าเข้าประเทศพวกนี้ เท่ากับออกจากเชงเก้นไปแล้ว หากจะกลับเข้ามาใหม่ ต้องมีวีซ่า (ปีในวงเล็บ คือปีที่ขอเข้าเป็นสมาชิก) ได้แก่ Bulgaria (2007), Cyprus (2004) จะเข้า, Ireland (2000), Romania (2007) ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก แต่คาดว่าจะเป็นเช็งเก้นปี 2011, The United Kingdom. (1999) เป็นสมาชิก EU แต่ไม่ใช่เช่เชงเก้น ต้องไปขอวีซ่าอังกฤษ, The Republic of Croatia สมัครเข้าเป็นสมาชิก หากได้รับ Multiple Schengen Visa สามารถเดินทางเข้า Croatia

หลักการในการขอวีซ่านั้น ให้ดูว่าคุณจะเดินทางไปพำนักที่ประเทศไหนในกลุ่มนานที่สุด ก็ให้ไปทำเรื่องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตนั้น หากพำนักหลายประเทศด้วยจำนวนวันที่เท่ากัน ให้ทำเรื่องยื่นคำร้องขอวิซ่าที่สถานฑูตของประเทศแรกที่เดินทางเข้า

ประเภทของวีซ่าเช็งเก้น (Categories)
วีซ่าเช็งเก้น ประเภท A เป็นวีซ่าทรานซิท กรณีที่เดินทางทางอากาศ และมีการ stop-over หรือ แวะ ในประเทศที่เป็นเชงเก้น ในระหว่างการเดินทางระหว่างประเทศหนึ่ง ไป อีกประเทศหนึ่ง แต่ถ้าไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้

วีซ่าเช็งเก้น ประเภท B เป็นวีซ่าทรานซิท เช่นกัน คล้ายกับประเภท A แต่ ประเภท B เป็นวีซ่าที่มีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับผู้ที่ถือพาสสปอร์ต ที่ไม่ได้เป็น visa-free สำหรับประเทศปลายทาง (ที่ไม่ใช่เชงเก้น) เช่น คนไทย จะเดินทางไป สหรัฐอเมริกา ต้องมีวีซ่าอเมริกา กรณีนี้ หากจะแวะ”ผ่าน” ยุโรป สามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ แต่ได้ไม่เกินครั้งละ 5 วันเท่านั้น

วีซ่าเช็งเก้น ประเภท C Short-term stay visa วีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น ส่วนใหญ่แล้ว จะขอเป็นวีซ่าประเภทนี้กัน รวมถึงการเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย และวีซ่าประเภทนี้ผู้เดินทางไม่สามารถอยู่ใน EU ได้เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลารวมครึ่งปี (เช่น อาจจะมาหลายครั้งภายใน 6 เดือน ครั้งแรกอยู่ 30 วัน ครั้งสองอยู่ 30 วัน ครั้งที่สาม ถ้ายังอยู่ในระยะหกเดือน ไม่สามารถขอวีซ่าเกิน 30 วันแล้ว เพราะนั่นจะทำให้รวมกันแล้วเกิน 90 วันภายใน 6 เดือน)

วีซ่าเช็งเก้น ประเภท D วีซ่าประเภทนี้ ใช้เข้าได้เฉพาะประเทศที่คุณขอไปเท่านั้น เช่นขอที่สถานฑูตเบลเยี่ยม วีซ่านักเรียน สถานทูตจะออกวิซ่า type D ให้ คือต้องเข้าเฉพาะเบลเยี่ยม และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่เบลเยี่ยมซะก่อน (คือมาถึงที่เบลเยี่ยมแล้ว ให้รีบไปทำเรื่องเลย) พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นได้

วีซ่าเช็งเก้น มีอายุเท่าไหร่?
วีซ่าเช็งเก้น มีอายุเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับรายการท่องเที่ยว (Itinerary) ที่คุณจะเดินทาง เช่น คุณเดินทางๆไปยุโรป 15 วัน ก็ได้ วีซ่าเช็งเก้น 15 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานฑูตเจ้าหน้าที่

ยกตัวอย่างเช่น การได้วีซ่ามา 1 เดือน ก็หมายความว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวประเทศนั้นๆ ได้ภายใน 1 เดือนน่ะ ถ้าเดินทางไปช้ากว่านั้นก็ต้องไปขอใหม่ ฉนั้น หากคุณวางแผนจะไปเที่ยวอีก 5-6 เดือนข้างหน้า ก็ไม่ต้องรีบไปขอ

โดยปกติ การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ถ้าเดินทางในช่วงที่วีซ่ายังมีอายุเดินทางออกไปได้อยู่ ก็สามารถเดินทางไปได้ปกติ แต่การพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ ตม.ของแต่ละประเทศ เค้าจะแสตมป์ให้

เอกสาร (มาตราฐาน) ที่ใช้ประกอบในการยื่นขอวิซ่าเชงเก้น
• แบบคำร้องที่กรอกและลงลายมือชื่อโดยสมบูรณ์โดยผู้ยื่นคำร้อง
• สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ให้พ่อแม่ยื่นแบบคำร้องได้โดยตัวเด็กไม่ต้องมา การกรอกคำร้องของเด็ก ให้กรอกเหมือนของผู้ใหญ่ แต่ช่องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้ใส่ Parents และให้เซ็นต์ชื่อทั้งพ่อและแม่ หากพ่อหรือแม่เดินทางไปกับลูกแค่คนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอมของพ่อหรือแม่คนที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย โดยหนังสือนี้ต้องไปทำที่ว่าการอำเภอ
• รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว 1-2 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น) สถานทูตบางแห่งจะระบุขนาดหน้าในภาพด้วย เช่น สถานทูตเยอรมัน เวลาไปถ่ายรูปต้องบอกว่ารูปจะนำไปใช้สำหรับการขอเชงเก้นวิซ่า กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับสถานฑูตก่อนถ่ายรูปด้วย
• หนังสือเดินทาง ซึ่งหลังจากเยือนประเทศต่าง ๆ แล้วยังต้องมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
• หลักฐานสำรองเที่ยวบิน ระบุวันเดินทางไปและกลับ (**ห้ามซื้อตั๋วก่อนได้รับวีซ่า**)
• ต้นฉบับหนังสือรับรองการทำงานของผู้ยื่นคำร้อง (สำหรับนักเรียน นักศึกษา : หลักฐานแสดงการศึกษา เช่น หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา ซึ่งออกโดยโรงเรียน มหาวิทยาลัย
• สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า
• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
• หลักฐานการเงินของผู้ยื่นคำร้องซึ่งแสดงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ คือ สมุดคู่ฝากเงินธนาคารของผู้ยื่นคำร้องอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไปพร้อมสำเนา หรือ หนังสือรับรอง เงินฝากที่ออกโดยธนาคาร (แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละประเทศ ซึ่งต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนยื่นคำขอ)
• ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) วงเงิน 2 ล้านขึ้นไป ซึ่งต้องเป็นประกันที่คุ้มครองทั้งทวีปยุโรป ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินบาท (ยกเว้นประเทศฮังการี ต้องจ่ายเป็นเงินยูโร) รับเฉพาะเงินสดเท่านั้นต้องเตรียมเงินไปให้พอดี (** ราคาอาจเปลี่ยนแปลง โปรดโทรเช็ค **)

สำหรับคนที่จะไปขอ วีซ่าเช็งเก้น ควรเตรียมตัวให้พร้อม เพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะถูกปฏิเสธการให้วีซ่าได้ แนะนำว่า คุณควรทำแผนการเดินทางพร้อม กับการสำรองตั๋วเครื่องบินและที่พักไว้ให้สอดคล้องกับแผนการเดินทางของเราไว้ด้วย

ส่วนโรงแรมที่พัก คุณก็สามารถค้นหาและเทียบราคาก่อนจองได้ใน อินเทอร์เน็ตของโรงแรม หรือค้นหาข้อมูลโรงแรมจากอินเทอร์เน็ตได้เอง หรือ ปรึกษาบริษัททัวร์ที่มีมากมายในประเทศ สำหรับการจองที่พัก บางเว็บไซต์ก็ไม่ได้มีการเก็บเงินทั้งก้อนไป เค้าจะเก็บเฉพาะค่า deposit แต่พอเรายกเลิกการจองก็อาจจะเสียแค่ค่า deposit ส่วนบางเว็บอาจจะ charge เราไปทั้งก้อน แต่มีโอกาสให้เรายกเลิก พร้อมคืนเงินให้ทั้งก้อนในช่วงเวลาที่กำหนดให้

การไปยื่นขอวีซ่า คุณจึงควรเตรียมพวกเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินและเอกสารการจองที่พักไว้ตามแผนการเดินทางที่เราวางไว้ด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานฑูตเค้าได้เห็นภาพการท่องเที่ยวของเราและเคลิ้มไปกับเรา

ที่สำคัญ อย่าลืมตรวจสอบให้เรียบร้อยเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทางต้องไม่หมดอายุก่อนวันเดินทาง 6 เดือน, การเดินทางไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง ต้องเดินทางจากประเทศนั้น ก่อนวันหมดอายุ, ในช่วงเดือนเมษายน ตุลาคม ธันวาคม เป็นช่วงที่มีนักเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก คุณควรยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 60 วัน อย่างน้อย

 

ทำไมต้องซื้อประกันภัยการเดินทาง?
ความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และจะสร้างความลำบากให้กับคุณอยู่ไม่น้อยหากเกิดขึ้นในเวลาที่คุณอยู่ต่าง ประเทศเพียงลำพัง คงเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าครองชีพ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศไทย ดังนั้น คงจะดีขึ้นไม่น้อยหากคุณมีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ รวมทั้ง ติดต่อแพทย์ สถานพยาบาล จนถึงให้คำปรึกษา และดำเนินการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้แก่คุณได้

เหตุผลต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นคำตอบได้อย่างดีว่าทำไมก่อนเดินทางทุกครั้งคุณจึงควรมีการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance) สิ่งที่สำคัญคือ คุณสามารถซื้อความคุ้มครองเหล่านี้ได้โดยเสียเบี้ยประกันภัยเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของคุณ

ประกันภัยการเดินทาง ใช้ประกอบในการขอวีซ่าได้อย่างไร?
ประกันภัยการเดินทางเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับท่านที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งควรจะต้องทำประกันภัยการเดินทางด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ในยามฉุกเฉินในขณะที่เราอยู่ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การเจ็บไข้ได้ป่วย กระเป๋าเดินทางสูญหาย การล่าช้าของเที่ยวบิน รวมถึงการใช้เพื่อขอวีซ่าเซ็งเก้น ของกลุ่มประเทศในยุโรป ซึ่งจะกล่าวในที่นี้

ในการขอวีซ่าสำหรับ ผู้ที่เดินทางไปประเทศยุโรปในกลุ่มประเทศเชงเก้น อันได้แก่ อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย กรีซ เบลเยี่ยม โปรตุเกส สวีเดน เดนมารค์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ลักแซมเบิร์ก ไอซ์แลนด์

ในกลุ่มนี้จำเป็นต้องทำประกันภัยเดินทางเนื่องจากเป็นข้อบังคับในการขอวีซ่า เพื่อแสดงความมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การเลือกซื้อประกันภัยเดินทางจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูว่าบริษัทที่รับทำประกันภัยเดินทางนั้นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถานทูตในกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่ และดูทุนประกันภัยขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1,500,000 บาท) เป็นอย่างน้อย ตัวเลขนี้ต้องตรวจสอบดูว่าเป็นทุนประกันภัยในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและอุบัติเหตุการเดินทางด้านการชดเชยในกรณีเสียชีวิต

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow