INSURANCETHAI.NET
Sat 22/01/2022 12:06:37
Home » ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เมืองไทยประกันภัย » เมืองไทย Enjoy Travel – เมืองไทยประกันภัย\"you

เมืองไทย Enjoy Travel – เมืองไทยประกันภัย

2011/11/04

เมืองไทย Enjoy Travel – เมืองไทยประกันภัย

สำหรับ เมืองไทย Enjoy Travel “ไม่มีที่ใด ไกลเกินคุ้มครอง”

ทุกวันนี้การเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นไปได้ง่ายขึ้นและเป็นเรื่องปกติ แต่หากการเดินทางของท่านเกิดสะดุดลง
ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง ท่านจำเป็น
ต้องมองหาประกันภัยที่ท่านไว้ใจได้เพื่อช่วยดูแล แผนประกันภัยเมืองไทย Enjoy Travel ช่วยให้หมดปัญหากวนใจเรื่องภาระค่าใช้จ่าย

ให้ความคุ้มครองการเดินทางไปยังต่างประเทศ ทั่วโลก
(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นความคุ้มครองในบางประเทศที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ )

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทาง
ทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1-70 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
สามารถเลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี
ให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว ทั้งการประกันแบบรายเที่ยวและแบบรายปี
ด้วยแผนประกันภัย เมืองไทย Enjoy Travel ท่านจะได้รับบริการความช่วยเหลือในการเดินทางจาก International SOS ที่มีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือทั่วโลก และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

บริการจาก International SOS
• บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า สภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
• ให้คำแนะนำด้านการแพทย์
• บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล แพทย์ คลินิก
• บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย
• บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
• ให้คำแนะนำเมื่อทรัพย์สิน/หนังสือเดินทาง เกิดสูญหาย
• บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุล
• บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสำนักกฎหมาย
ความคุ้มครอง Coverage

เมืองไทย Enjoy Travel - เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว
สรุปความคุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียมือ เท้าและสายตา จากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง
คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 2,000,000 บาทในแบบที่ 2

ค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ในระหว่างการเดินทาง
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 2,000,000 บาท ในแบบที่ 2

การบอกเลิกการเดินทาง
ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าเดินทางหรือค่าที่พัก อันเนื่องมาจากการต้องบอกเลิก
การเดินทางก่อนวันออกเดินทาง สาเหตุจากการเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย
บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร รวมถึงผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย
มีการประท้วงหรือนัดหยุดงาน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ในแบบที่ 1 และ
ไม่เกิน 30,000 บาทในแบบที่ 2

การลดจำนวนวันเดินทาง
ชดเชยค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง สำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ สาเหตุจากการ
ต้องลดจำนวนวันเดินทางลงจากกำหนดการหลังจากที่ได้ออกเดินทางไปแล้ว เนื่องจากการเสียชีวิต บาด
เจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร รวมถึงผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการ
เดินทาง เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายมีการประท้วงหรือนัดหยุดงาน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 30,000 บาท ในแบบที่ 2

การจี้โดยสลัดอากาศ
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นตัวประกันในเหตุการณ์จี้เครื่องบินระหว่างการเดินทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
ติดต่อกันบริษัทฯจะจ่ายเงินชดเชย สำหรับทุก 12 ชั่วโมง จำนวน 2,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 20,000 บาท
ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 40,000 บาท ในแบบที่ 2

การล่าช้าของการเดินทาง
ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเดินทางถูกเลื่อนออกไปมากกว่า
12 ชั่วโมงจากกำหนดการ สาเหตุจากสภาพอากาศเลวร้าย ยานพาหนะของผู้ขนส่งเกิดชำรุด หรือมีการประท้วง
นัดหยุดงาน สูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 12,000 บาท ในแบบที่ 2

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายใน อันเนื่องมาจากความผิดพลาด
ในการขนส่งของผู้ขนส่งหรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม การถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือ ลักทรัพย์ที่ปรากฏ
ร่องรอยงัดแงะในห้องพักที่ล็อกไว้ ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 12,500 บาท ในแบบที่ 1 และ
ไม่เกิน 25,000 บาท ในแบบที่ 2

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของผู้ขนส่ง ทำให้กระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าเกินกว่า 12 ชั่วโมง
หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าหรือ
ครื่องแต่งตัวที่จำเป็นและเร่งด่วน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 15,000 บาท ในแบบที่ 2

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ
ของผู้เอาประกันภัย ในระหว่างการเดินทาง บริษัทฯ จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท ในแบบที่ 1 และ
ไม่เกิน 1,500,000 บาท ในแบบที่ 2

บริการความช่วยเหลือในการเดินทาง
International SOS Services (Thailand) Limited จะให้การบริการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ
ส่งกลับประเทศไทย ด้วยวงเงินสูงถึง 30,000,000 บาท รวมถึงการให้บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาล
กับโรงพยาบาลในกรณีที่โรงพยาบาลกำหนด นอกจากนั้นบริการข้อมูลคำแนะนำอื่นๆในการเดินทาง
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลด เมืองไทย Enjoy Travel

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow