INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 21:47:43
Home » ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง เมืองไทยประกันภัย » เมืองไทย Enjoy Travel – เมืองไทยประกันภัย\"you

เมืองไทย Enjoy Travel – เมืองไทยประกันภัย

2011/11/04 1668👁️‍🗨️

เมืองไทย Enjoy Travel – เมืองไทยประกันภัย

สำหรับ เมืองไทย Enjoy Travel “ไม่มีที่ใด ไกลเกินคุ้มครอง”

ทุกวันนี้การเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นไปได้ง่ายขึ้นและเป็นเรื่องปกติ แต่หากการเดินทางของท่านเกิดสะดุดลง
ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น เที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือแม้กระทั่งเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง ท่านจำเป็น
ต้องมองหาประกันภัยที่ท่านไว้ใจได้เพื่อช่วยดูแล แผนประกันภัยเมืองไทย Enjoy Travel ช่วยให้หมดปัญหากวนใจเรื่องภาระค่าใช้จ่าย

ให้ความคุ้มครองการเดินทางไปยังต่างประเทศ ทั่วโลก
(บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเว้นความคุ้มครองในบางประเทศที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ )

ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างการเดินทาง
ทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 1-70 ปี
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
สามารถเลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี
ให้ความคุ้มครองสูงสุด 90 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว ทั้งการประกันแบบรายเที่ยวและแบบรายปี
ด้วยแผนประกันภัย เมืองไทย Enjoy Travel ท่านจะได้รับบริการความช่วยเหลือในการเดินทางจาก International SOS ที่มีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือทั่วโลก และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

บริการจาก International SOS
• บริการข้อมูลก่อนการเดินทาง เช่น การขอวีซ่า สภาพภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
• ให้คำแนะนำด้านการแพทย์
• บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล แพทย์ คลินิก
• บริการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเพื่อรักษาพยาบาล หรือส่งกลับประเทศไทย
• บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
• ให้คำแนะนำเมื่อทรัพย์สิน/หนังสือเดินทาง เกิดสูญหาย
• บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุล
• บริการข้อมูลเพื่อติดต่อสำนักกฎหมาย
ความคุ้มครอง Coverage

เมืองไทย Enjoy Travel - เมืองไทยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแล้ว
สรุปความคุ้มครอง
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การสูญเสียมือ เท้าและสายตา จากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง
คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 2,000,000 บาทในแบบที่ 2

ค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ในระหว่างการเดินทาง
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 2,000,000 บาท ในแบบที่ 2

การบอกเลิกการเดินทาง
ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าเดินทางหรือค่าที่พัก อันเนื่องมาจากการต้องบอกเลิก
การเดินทางก่อนวันออกเดินทาง สาเหตุจากการเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย
บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร รวมถึงผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย
มีการประท้วงหรือนัดหยุดงาน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ในแบบที่ 1 และ
ไม่เกิน 30,000 บาทในแบบที่ 2

การลดจำนวนวันเดินทาง
ชดเชยค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง สำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ สาเหตุจากการ
ต้องลดจำนวนวันเดินทางลงจากกำหนดการหลังจากที่ได้ออกเดินทางไปแล้ว เนื่องจากการเสียชีวิต บาด
เจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร รวมถึงผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการ
เดินทาง เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายมีการประท้วงหรือนัดหยุดงาน คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 30,000 บาท ในแบบที่ 2

การจี้โดยสลัดอากาศ
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นตัวประกันในเหตุการณ์จี้เครื่องบินระหว่างการเดินทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
ติดต่อกันบริษัทฯจะจ่ายเงินชดเชย สำหรับทุก 12 ชั่วโมง จำนวน 2,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 20,000 บาท
ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 40,000 บาท ในแบบที่ 2

การล่าช้าของการเดินทาง
ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเดินทางถูกเลื่อนออกไปมากกว่า
12 ชั่วโมงจากกำหนดการ สาเหตุจากสภาพอากาศเลวร้าย ยานพาหนะของผู้ขนส่งเกิดชำรุด หรือมีการประท้วง
นัดหยุดงาน สูงสุดไม่เกิน 6,000 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 12,000 บาท ในแบบที่ 2

การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง
คุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายใน อันเนื่องมาจากความผิดพลาด
ในการขนส่งของผู้ขนส่งหรือการขนย้ายของพนักงานโรงแรม การถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือ ลักทรัพย์ที่ปรากฏ
ร่องรอยงัดแงะในห้องพักที่ล็อกไว้ ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 12,500 บาท ในแบบที่ 1 และ
ไม่เกิน 25,000 บาท ในแบบที่ 2

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของผู้ขนส่ง ทำให้กระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าเกินกว่า 12 ชั่วโมง
หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าหรือ
ครื่องแต่งตัวที่จำเป็นและเร่งด่วน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท ในแบบที่ 1 และไม่เกิน 15,000 บาท ในแบบที่ 2

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ
ของผู้เอาประกันภัย ในระหว่างการเดินทาง บริษัทฯ จะชดเชยสูงสุดไม่เกิน 750,000 บาท ในแบบที่ 1 และ
ไม่เกิน 1,500,000 บาท ในแบบที่ 2

บริการความช่วยเหลือในการเดินทาง
International SOS Services (Thailand) Limited จะให้การบริการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ
ส่งกลับประเทศไทย ด้วยวงเงินสูงถึง 30,000,000 บาท รวมถึงการให้บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาล
กับโรงพยาบาลในกรณีที่โรงพยาบาลกำหนด นอกจากนั้นบริการข้อมูลคำแนะนำอื่นๆในการเดินทาง
พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลด เมืองไทย Enjoy Travel

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow