INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:24:06
Home » ประกันการเดินทาง » ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย\"you

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

2013/02/12 1294👁️‍🗨️

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
การประกันภัยการเดินทางเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องเกิดขึ้น ภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น คุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2552 – วันที่ 27 มีนาคม 2552 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป–กลับ กรุงเทพ – อเมริกา เป็นต้น

หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร
หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันภัยการเดินทางแบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

– กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้าและสายตา บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้เป็นเงินก้อนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทดังนี้
– การเสียชีวิต 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– การสูญเสียมือ เท้า และ/หรือสายตา รวม 2 ข้าง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตาหนึ่งข้าง 60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
– กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อยกเว้น
การประกันภัยการเดินทางจะมุ่งให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดย
ทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์บางอย่าง อาทิ เช่น
-การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
-การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
-การแท้งลูก
-สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ
-การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล
-การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
-การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นต้น
-ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
-ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

การคุ้มครองความเสียหายอื่น ๆ นอกเหนืออุบัติเหตุในการเดินทาง
การประกันภัยการเดินทางนั้นเป็นแบบการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow