INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:19:07
Home » ประกันภัยโจรกรรม » ประกันภัยโจรกรรม – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย\"you

ประกันภัยโจรกรรม – ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

2013/02/12 964👁️‍🗨️

 การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัย
โจรกรรมดังนี้ ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยโจรกรรม จะได้รับความคุ้มครอง 2 ส่วน คือ

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
   โดยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบคือ
1.1 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแง (จร.1)
โดยบุคคลใด ๆ ที่มิได้ระบุในข้อยกเว้นซึ่งได้เข้าไป  หรืออกจากสถานที่ที่เอาประกันภัย โดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอย ความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่ เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสีย หรือความเสียหายเนื่องมาจากความพยายามกระทำการดังกล่าว
1.2 คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ (จร.2)

การชิงทรัพย์
หมายความว่า การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทาร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใด นั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์ หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือยื่นให้ ซึ่งทรัพย์สินนั้น หรือยึดถือทรัพย์นั้นไว้ หรือปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือให้พ้นจากการจับกุม

การปล้นทรัพย์
หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ไปโดยทุจริต
1.3 คุ้มครองการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ (จร.3)
ความคุ้มครองแบบนี้ จะรวมถึงการลักทรัพย์ (ลักขโมย) ซึ่ง

การลักทรัพย์
หมายความว่า การเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต

2. ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวอาคารอันเกิดจากการกระทำซึ่งได้รับความคุ้มครองตามความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมที่สำคัญๆ
เช่น
1. ความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้าน รัฐบาล การกบฏ การปฎิวัติ การยึดทรัพย์ โดยคำสั่งของรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
2. ความเสียหายของกระจก หรือสิ่งประดับบนกระจก หรือข้อความบนกระจก
3. ความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการกระทำ หรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใด ๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมาย ในสถานที่ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์หรือเกิดจากการกระทำโดย ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบลวดลายแบบ หรือแบบพิมพ์หลัก ประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดแจ้ง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow