INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:39:03
Home » ประกันการเดินทาง เจนเนอราลี่ประกันภัย(ไทยแลนด์) » GenFly Safe generali\"you

GenFly Safe generali

2010/09/24 886👁️‍🗨️

แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทางแบบรายเที่ยว
– เป็นกรมธรรม์ประกันการเดินทางแบบรายเดี่ยว ที่ให้ความคุ้มครองแก่ท่านตามจำนวนวัน หรือระยะเวลาที่ท่านได้เลือกซื้อไว้
– ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่ท่านเดินทางไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
– สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 16-70 ปี
– ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 180 วัน ต่อการเดินทางในแต่ละเที่ยว
– ยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย

ความคุ้มครอง
– ชดเชยค่ารักษาพยาบาล
จ่ายสูงสุดถึง 300,000 บาท แก่ท่าน ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ เป็นผลให้ต้องมีการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ตามกฏหมาย
– การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง เป็นเหตุให้ท่านสูญเสียชีวิตหรือ อวัยวะ ภายใน 180 วัน

ตารางความคุ้มครอง (หน่วย : บาท)
1. การเสียชีวิตหรือการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ
แผนความคุ้มครอง แบบซิลเวอร์ 500,000 แบบโกลด์ 1,000,000 แบบแพลทตินั่ม 3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
แผนความคุ้มครอง แบบซิลเวอร์ 50,000 แบบโกลด์ 100,000 แบบแพลทตินั่ม 300,000

หมายเหตุ อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนประกัน และจำนวนวันที่เดินทาง
ข้อ ความที่ปรากฏนี้เป็นเพียงข้อเสนอ มิได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow