INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:15:26
Home » กรุงเทพประกันภัย ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย » กรุงเทพประกันภัย\"you

กรุงเทพประกันภัย

2014/07/18 4370👁️‍🗨️

bangkokinsurance

https://www.bangkokinsurance.com/images/theme_04.jpg

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ พนักงาน
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่ง ใสและเท่าเทียมกัน

ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน ข่าวสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งสามารถดาวน์โหลด รายงานประจำปี งบการเงิน และข้อมูลอื่นๆได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทฯ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์นักลงทุนสัมพันธ์

จ่ายเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตได้ที่ BKI Station
BKI Care Station จุดบริการด้านประกันภัย ที่ให้บริการอย่างครบวงจรในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เพื่อรองรับกับความต้องการ ของลูกค้าในปัจจุบัน ด้านความสะดวก และรวดเร็วในการทำประกันภัย ที่สามารถรับกรมธรรม์ประกันภัยได้ทันที ทั้งยังสามารถเข้าถึง และใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)ก่อตั้งโดยคุณชิน โสภณพนิช โดยในยุคแรกของการดำเนินงานยังเป็นเพียงแผนกประกันภัยใน บริษัท เอเซียพาณิชย์ จำกัด (The Asia Trading Co.,Ltd) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแรก
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490

ต่อมาจึงได้แยกการดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2490 ภายใต้ชื่อ บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด (Tha Asia Insurance Co.,Ltd) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2507 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด จากนั้นบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงมากว่า 65 ปี มีทุนจดทะเบียน 760.5 ล้านบาท สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ภายใต้การบริหารของคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร โดยมีสาขาและสำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ

https://www.bangkokinsurance.com/aboutus/content/sathon.jpg

ได้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A-
บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับน่าเชื่อถือทางการเงินจาก Standard & Poors หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก ในระดับ A- (ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555) สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีความสามารถทางการแข่งขัน ผลประกอบการที่ดี ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินกองทุนมากเพียงพอ การบริหารเงินทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
รางวัลเกียรติยศ

“บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1”
ประจำปี 2553, 2552, 2547, 2546 และ 2545 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

“Corporate Social Responsibility Award”
จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

“รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล” (Top Corporate Governance Report Awards)
ในงาน SET AWARDS 2011 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

กรุงเทพประกันภัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยมาตรฐานสากล การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการบริการที่เป็นเลิศ ทำให้ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัย และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยแนวคิด “ใจเขา ใจเรา คือ สิ่งที่เรายึดมั่น” เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด และอุ่นใจในทุกสถานการณ์ดังสโลแกนที่ว่า “กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว” ตลอดไป

ปี 2490 – 2503
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2490 ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด (Asia Insurance Co., Ltd.) โดยได้เริ่มใช้โลโก้เป็นรูป “นกนางนวลโผบินอยู่ในวงกลม” มีอักษรย่อของชื่อบริษัทฯ เป็นภาษาอังกฤษ คือ AIL อยู่ด้านล่าง ซึ่งการนำ นกนางนวลมา เป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ นั้น เพราะจุดกำเนิดของธุรกิจประกันภัย เริ่มจากการประกันภัยขนส่งทางทะเล ซึ่งสมัยนั้น ใช้เรือเป็นพาหนะ นักเดินเรือจึงใช้นกนางนวลเป็นจุดสังเกต เพราะธรรมชาติของนกนางนวลจะบินอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล จึงรู้ได้ว่าการเดินทางใกล้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แล้ว สำหรับ วงกลม ที่ล้อมรอบนั้น หมายถึง ธุรกิจที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก (Globalization) โลโก้ดังกล่าวนี้ออกแบบโดยคุณประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์์

ปี 2504 – 2506
ปี พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนแปลงโลโก้ โดยเพิ่มชื่อเต็มของบริษัทฯ ในภาษาอังกฤษว่า THE ASIA INSURANCE CO., LTD. และเพิ่มภาษาจีนอยู่ในวงกลม ซึ่งยังคงใช้นกนางนวลโผบินอยู่ภายในวงกลมเช่นเดิม

ปี 2507 – 2514
ปี พ.ศ. 2507 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด เป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (BANGKOK INSURANCE CO., LTD.) จึง เปลี่ยนโลโก้ใหม่ โดยคุณประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ได้ปรับนกนางนวลให้มีความอ่อนช้อยมากขึ้น และปรับรูปแผนที่ประเทศไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมระบุชื่อเป็น 3 ภาษา คือ ไทย จีน และอังกฤษ อีกทั้งได้เพิ่มลวดลายวิจิตรตามความนิยมให้ล้อมรอบภายในวงกลมอีกด้วย

ปี 2515 – 2529
8 ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2515 การดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ในเวลานั้น เน้นรูปแบบของความเรียบง่าย คุณชัย โสภณพนิช ซึ่งดำรงตำแหน่ง กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ในขณะนั้น จึงดำริให้มีการปรับรูปแบบโลโก้อีกครั้ง ซึ่งยังคงใช้นกนางนวลเป็นสัญลักษณ์เช่นเดิม

ปี 2530 – ปัจจุบัน
กระทั่งปี พ.ศ. 2530 เป็นปีที่กรุงเทพประกันภัยดำเนินกิจการครบ 40 ปี จึงได้ปรับเปลี่ยนโลโก้ให้มีความทันสมัยและเรียบง่ายยิ่งขึ้น แต่ยังคงความหมายเดิม ด้วยรูปแบบ นกนางนวลโบยบินอยู่เหนือเกลียวคลื่นภายในวงกลมสีน้ำเงิน ซึ่ง สีน้ำเงินและเกลียวคลื่น หมายถึง ท้องทะเล และกรุงเทพประกันภัยเองได้ถือกำเนิดจากการประกันภัยทางทะเลด้วย สำหรับ วงกลม หมายถึง ธุรกิจที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก (Globalization) นอกจากนี้ ยังให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว (Dynamic) ที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

ระบบบริหารคุณภาพ
ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ด้านการบริการของฝ่ายประกันภัยยานยนต์ จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 ซึ่งนับเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรองดังกล่าว

ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จาก BVQI โดยสถาบันรับรองคุณภาพ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

สำนักงานใหญ่ อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2285 8888
โทรสาร : 0 2610 2100
เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) เว้น วันหยุดประจำปี

 

คลิกที่ภาพ เพื่อดูแผนที่บน Google Map
BKI Care Station (จุดบริการในศูนย์การค้า)
   BKI Care Station จุดบริการด้านประกันภัย ที่ให้บริการอย่างครบวงจรในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เพื่อรองรับกับความต้องการ ของลูกค้าในปัจจุบัน ด้านความสะดวก และรวดเร็วในการทำประกันภัย ที่สามารถรับกรมธรรม์ประกันภัยได้ทันที ทั้งยังสามารถเข้าถึง และใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
BKI Care Station
(จุดบริการในศูนย์การค้า)
ที่ตั้งโทรศัพท์โทรสาร
เซ็นทรัล เชียงราย ชั้น 2 ใกล้ ธ.กรุงเทพ
เวลาทำการ
(จันทร์-ศุกร์) 11:00 – 21:00 น.
(เสาร์-อาทิตย์) 10:00 – 21:00 น.
0 5317 9841
08 1702 0610
0 5317 9841
เซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยาชั้น 2 หน้า Big C
เวลาทำการ 11.00 – 22.00 น.
0 3836 1650
08 1935 2513
0 3836 1650
เซ็นทรัล ภูเก็ตชั้น 2 โซนธนาคาร
เวลาทำการ 11:00 – 20:00 น.
0 7624 8084
08 1737 0053
0 7624 8084
เซ็นทรัล เวิลด์ชั้น 4 Beacon (โซนธนาคาร)
เวลาทำการ 10.00 – 21.00 น.
0 2646 1850
08 1833 6254
0 2646 1850
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9ชั้น 5 โซนธนาคาร
เวลาทำการ 10:00 – 21:00 น
0 2160 3808
09 0197 3925
0 2160 3808
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่นชั้น 2 ใกล้ ธ.กรุงเทพ
เวลาทำการ
(จันทร์-ศุกร์) 10:30 – 21:00 น.
(เสาร์-อาทิตย์) 10:00 – 21:00 น.
0 4328 8136
08 5485 7593
0 4328 8136
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะชั้น 4 ฝั่งโซนธนาคาร
เวลาทำการ 11.00 – 20.00 น.
0 2835 3261
08 1833 6402
0 2835 3261
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรีชั้น 1 โซนธนาคาร
เวลาทำการ
(จันทร์-ศุกร์) 10:00-20:00 น.
(เสาร์-อาทิตย์) 10:30-20:00 น.
0 3805 3947
0819 344 416
0 3805 3947
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้าชั้น 4 หน้าธนาคารกรุงเทพ
เวลาทำการ
(จันทร์-ศุกร์) 11:00 – 21:30 น.
(เสาร์-อาทิตย์) 10:00 – 21:30 น.
0 2884 8282
08 4751 7179
0 2884 8282
เซ็นทรัลพลาซา พระราม2ชั้น3 ทางออกลานจอดรถ Sun Parking
เวลาทำการ 11:00 – 20:00 น.
0 2872 4060
08 1373 8400
0 2872 4060
เซ็นทรัลพลาซา พระราม3ชั้น G หน้าธนาคารทหารไทย
เวลาทำการ 11:00 – 20:00 น.
0 2673 5512
08 9967 7455
0 2673 5512
เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลกชั้น 3 ตรงข้าม ธ.กรุงเทพ
เวลาทำการ
(จันทร์-ศุกร์) 11:00 – 21:00 น.
(เสาร์-อาทิตย์) 10:00 – 21:00 น.
0 5533 8485
09 0197 3924
0 5533 8485
เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ชั้น 2 หน้า Home Work
เวลาทำการ 10:00 – 21:30 น.
0 2525 4566
08 1875 0203
0 2525 4566
เซ็นทรัลพลาซา รามอินทราชั้น G ทางออกลานจอดรถ ตรงข้ามร้าน KFC
เวลาทำการ
(จันทร์-ศุกร์) 11:00 – 21:00 น.
(เสาร์-อาทิตย์) 10:00 – 21:00 น.
0 2970 5726
08 4360 7400
0 2970 5726
เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานีชั้น 3 โซนธนาคาร
เวลาทำการ
(จันทร์-ศุกร์) 11:00-21:30 น.
(เสาร์-อาทิตย์) 10:00-22:00 น.
0 4292 1473
08 4388 3129
0 4292 1473
เดอะมอลล์ งามวงศ์วานชั้น 2 โซนมือถือ ใกล้ Las Vegas Plaza
เวลาทำการ 10:30 – 21:30 น.
0 2550 1327
08 9967 7451
0 2550 1327
เดอะมอลล์ ท่าพระชั้น 1 ทางออกลานจอดรถ ใกล้ร้านเชสเตอร์ กริลล์
เวลาทำการ
(จันทร์-ศุกร์) 11:00 – 22:00 น.
(เสาร์-อาทิตย์) 10:00 – 22:00 น.
0 2477 7013
08 4360 7380
0 2477 7013
เดอะมอลล์ บางกะปิชั้น 1 บริเวณทางออกลานจอดรถ หน้าราชเทวีคลินิก
เวลาทำการ 10:00 – 21:00 น.
0 2363 3157
08 4874 3926
0 2363 3157
เดอะมอลล์ บางแคชั้น 2 ตรงข้ามร้าน AIS
เวลาทำการ
(จันทร์-ศุกร์) 10:30 – 21:00 น.
(เสาร์-อาทิตย์) 10:00 – 21:00 น.
0 2454 5348
08 4360 7375
0 2454 5348
พาราไดซ์ พาร์คชั้น 2 โซนมันนี่ พาร์ค ใกล้ ธ.กรุงเทพ
เวลาทำการ 10.30 – 21.30 น.
0 2746 0315
08 5485 7592
0 2746 0315
ฟอร์จูน ทาวน์ชั้น 1 ใกล้ร้านอาหารโคบูเนะ
เวลาทำการ 11:00 – 20:00 น.
0 2641 1130
08 1838 1005
0 2641 1130
ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิตชั้น BF ทางไปลานจอดรถ ใกล้ Tops Market Place
เวลาทำการ 11:00 – 20:00 น.
0 2958 0787
08 1832 7767
0 2958 0787
แฟชั่น ไอส์แลนด์ชั้น 1 ประตู 7D ใกล้ร้านฮองมิน
เวลาทำการ 10:00 – 21:00 น.
0 2947 5670
08 1373 7951
0 2947 5670
โรบินสัน ราชบุรี ชั้น BF ใกล้ Tops Supermarket
เวลาทำการ 10.00-20.30 น.
0 3232 2668
08 1373 3454
0 3232 2668
สีลมคอมเพล็กซ์
*(ปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 เนื่องจากห้างสรรพสินค้าสีลมคอมเพล็กซ์ ปิดปรับปรุง)
ชั้น 3 ใกล้ร้าน Export Shop
เวลาทำการ 11:00-20:00 น.
08 9204 97980 2632 0194
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow