INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:05:01
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย » ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย\"you

ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

2013/02/02 5460👁️‍🗨️

aioibkkins

2544 รวมตัวสองบริษัท
บริษัท ไดโตเกียว ไฟ แอนด์ มารีน ประกันภัย จำกัด และ ชิโยดา ไฟ แอนด์ มารีน ประกันภัยจำกัด
กำเนิดบริษัทประกันวินาศภัยใหม่ ชื่อว่า ไอโออิ ประกันภัย คำว่า “ไอโออิ” ในภาษาญี่ปุ่น มีความหมายว่า การเติบโตไปพร้อมกัน (Growing Together) ซึ่งสะท้อนถึงความปรารถนาและ ความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัยใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของญี่ปุ่น มีผู้ถือหุ้นหลักคือ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีสัดส่วนถือหุ้น 33.4% ทรัพย์สินโดยรวม ณ ปัจจุบัน US$ 23,505 ล้าน

บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด มีการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศผ่าน 532 สำนักงานขาย ศูนย์รับแจ้งเหตุและสาขา 207 แห่ง รวมถึงตัวแทนของบริษัทกว่า 44,000 คน ด้้วยเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุม ทำให้บริษัท สามารถพัฒนาบริการ และผลิตภันฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

2494 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ได้เปิดกิจการรับประกันวินาศภัย ภายใต้ชื่อ “อุ๋ยสินป๋อเฮี้ยม” และ “วิธสินประกันภัย” ตามลำดับ จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 59 ปี โดยสายงานหลักเป็นการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริต จึงทำให้ลูกค้าและคู่ค้าไว้วางใจเรามาโดยตลอด จึงทำให้บริษัทฯ มีความเจริญโตอย่างต่อเนื่อง

ต้นปีพุทธศักราช 2548 บริษัท วิธสินประกันภัย จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่ม “โสภณพนิช” ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูง ทางธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทย ได้ร่วมทุนกับ “บริษัท ไอโออิ ประกันภัย จำกัด” พันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจประกันวินาศภัย และ มีเครือข่ายการให้บริการทั่วโลก โดยมีผู้ถือหุ้นหลักคือ “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำักัด” และจากการร่วมทุนนี้เอง จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด” ซึ่งแสดงถึงการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด ให้มีความมั่นคง และการขยายโอกาสทางธุรกิจ จากประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

นโยบายคุณภาพ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความคล่องตัวของบริษัทฯ ที่มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการรับประกันภัยงานต่าง ๆ รวมถึงบริการด้านสินไหมทดแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาโดยพลัน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่บริษัทฯ เล็งเห็นและมุ่งมั่นดำเนินการตลอดมา ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

วิสัยทัศน์
“เติบโตไปด้วยกัน กับทั้งลูกค้า และคู่ค้า ด้วยการให้บริการด้านการประกันภัยอย่างมืออาชีพ”

พันธกิจ
“ใส่ใจ และให้ความสำคัญในรายละเอียดในการปฎิบัติงาน เพื่อรักษาความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นของลูกค้า”
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้า
2. พัฒนาเรื่องระบบการดำเนินการด้านสินไหม อย่างเป็นธรรม ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า
3. พัฒนาด้านระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
4. พัฒนาบุคคลากรให้มีมาตรฐานการให้บริการ

โทรศัพท์ : 0 2620 8000 ติดต่อ ฝ่ายการตลาด

การรับเรื่องร้องเรียน
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ  เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบ  ธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดตั้งและการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของ  บริษัทประกันวินาศภัย โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบริษัท ได้ตามช่องทางการติดต่อ 3  ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ร้องเรียนผ่าน E-mail
ดาวน์โหลดแบบแจ้งเรื่องร้องเรียน   พร้อมแนบหลักฐานประกอบการร้องเรียน ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรแสดงตน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
(3) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
(4) หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งค่าใช้บริการ (ถ้ามี)  ระบุ……………………………………
และส่ง E-mail มาที่  abi_complain@aioibkkins.co.th

2. ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือทางจดหมาย
ยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่  บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด ในวัน  และเวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00น.)หรือยื่นร้องเรียนมาที่

         กรรมการผู้อำนวยการ
         บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
         ชั้นที่ 22 และชั้นที่ 23 ยูนิต 1 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
         แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

3. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ และโทรสาร
          โทรศัพท์           : 0 2620 8000 , 0 2677 3999
          โทรสาร             : 0 2677 3979
พร้อมส่งหลักฐานประกอบการร้องเรียนตามรายละเอียดในข้อ 1.

ทั้งนี้การร้องเรียนในแต่ละช่องทางดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์เป็นการร้องเรียนต่อเมื่อได้แสดง
รายละเอียดหลักฐานครบถ้วน และนำส่งแบบแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย  จำกัด แล้ว

หมายเหตุุ

แบบฟอร์มสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา เพื่อให้เรื่องร้องเรียนของท่านได้รับการแก้ไขด้วยความรวดเร็ว ขอความกรุณา
– ให้กรอกรายละเอียดเรื่องร้องเรียน/สถานที่ร้องเรียนให้ชัดเจน
– ให้กรอกรายละเอียดของตัวผู้ ร้องเรียน เช่น เบอร์ติดต่อกลับ/อีเมล์ เพื่อแจ้งผลการพิจารณา  การแก้ไข หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ

  เสนอแนะ/ติ/ชม หรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ e-mail    :  pr@aioibkkins.co.th
       โทรศัพท์  :  0 2620 8000 ติดต่อฝ่ายการตลาด

สำนักงานใหญ่ ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

ชั้นที่ 22 และชั้นที่ 23 ยูนิต 1 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120
โทรศัพท์ :  0 2620 8000, 0 2677 3999    โทรสาร : 0 2677 3979
เวลาทำการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) : 08.30 – 17.00 น.

สาขาย่อยพัทยา แผนที่
 148/7 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 โทรศัพท์.
โทรสาร.
0 3848 8629-30
0 3872 6237
สาขาย่อยนครปฐม แผนที่
 35/17 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ลำพยา
ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
 โทรศัพท์.
โทรสาร.
0 3421 9011-2
0 3425 3654
สาขาย่อยเชียงใหม่ แผนที่
 199/7 หมู่ 5 โครงการปาล์มสปริงพลาซ่า
ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
 โทรศัพท์.
โทรสาร.
0 5330 8694-6
0 5330 8697
สาขาย่อยหาดใหญ่ แผนที่
 25 ซอย 10 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ อ.สงขลา 90110
 โทรศัพท์.
โทรสาร.
0 7434 5745-7
0 7434 5748
สาขาย่อยขอนแก่น แผนที่
 272/4 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 โทรศัพท์.
โทรสาร.
0 4336 5456-8
0 4336 5459
สาขาย่อยนครราชสีมา แผนที่
 437/3 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์.โทรสาร.0 4426 4746-7
0 4426 4389
0 4426 4386
สาขาย่อยนครสวรรค์ แผนที่
 96/39 ถ.วงค์สวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 โทรศัพท์.
โทรสาร.
0 5631 3916-8
0 5631 3919
สาขาย่อยภูเก็ต แผนที่
 22/14 ถ.แม่หลวน
ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 โทรศัพท์.โทรสาร.0 7623 4783-4
0 7623 5310
0 7623 5311
สาขาย่อยอยุธยา แผนที่
 11/2 ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 โทรศัพท์.
โทรสาร.
0 3521 0421
0 3521 0521
สาขาย่อยจันทบุรี แผนที่
 407-408 หมู่ 14 ถ.สุขุมวิท ต.คลองนารายณ์
อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 โทรศัพท์.
โทรสาร.
0 3934 4180-2
0 3934 4183

รายชื่ออู่ประกันรถยนต์ ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

 SME Privilege  สำหรับธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม
 Sweet Home Care  สำหรับบ้านที่พักอาศัย
 ABI Car care for U  รวบรวม Package ประกันภัยรถยนต์ไว้ 3 แบบ
 Buddy P.A. Plan  สำหรับคุณ และคนใกล้ชิดคุณ
 Happy Family P.A. Plan  สร้างความมั่นใจให้กับครอบครัว
 Executive P.A. Plan  พิเศษสำหรับท่านนักธุรกิจ และผู้บริหาร
 แบบฟอร์มร้องเรียน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow