INSURANCETHAI.NET
Fri 28/01/2022 1:20:11
Home » การประกันภัย » อนุญาโตตุลาการ คือใคร?\"you

อนุญาโตตุลาการ คือใคร?

2018/08/21

อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) คือ การระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาล เป็นกระบวนการที่คู่พิพาทตกลงกันให้บุคคลที่สามที่มีความเป็นกลางและเป็นอิสระ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาทนั้นเป็นผู้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าว โดยคู่พิพาทจะต้องยอมรับคำวินิจฉัยชี้ขาดและผูกพันที่จะปฏิบัติตามคำชี้ขาดนั้นด้วย

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการได้นั้น คู่พิพาทตกลงให้มีได้ในขณะทำสัญญา หรือขณะมีข้อพิพาทหรือแม้แต่ฟ้องร้องต่อศาลแล้วก็ขอให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในศาลได้อีก การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเป็นผู้แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

นัดเดียวจบ

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow