INSURANCETHAI.NET
Wed 21/02/2024 8:54:39
Home » การประกันภัย » ผลประโยชน์กับความถูกต้อง วงการประกันภัย\"you

ผลประโยชน์กับความถูกต้อง วงการประกันภัย

2020/08/06 1124👁️‍🗨️

ผลประโยชน์กับความถูกต้องในวงการประกันภัย มีเส้นบางๆขีดกั้นอยู่ที่ เรามองไม่เห็น หรือ พยายามจะไม่มอง กันแน่? อันส่งผลต่อการพัฒนาวงการประกันภัย ท้ายที่สุด เราจะได้เห็นว่าเป็นอย่างไร จากผลการทำงานของหน่วยงานควบคุมประกันภัย อย่าง คปภ นั่นเอง

อ้างถึง : ตัวแทนประกันชีวิตสายพันธุ์ใหม่ ภายใต้สถานการณ์ New Normal
https://www.insurancethai.net/new-species-of-life-insurance-agents-new-normal/

คปภ พูดถึง ตัวแทนประกันชีวิต เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตัวแทนประกันชีวิตที่มีคุณภาพ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการขายกรมธรรม์ประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า มีความเป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา มีการวางแผนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้กับลูกค้าแบบครบวงจร การบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

ซึ่ง อยู่ใน แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 4 ของสำนักงาน คปภ. ได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญ ไว้ 3 ส่วน

1. ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยมีการวางแผนชีวิตที่ดี ได้รับความคุ้มครองด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม โดยสามารถเข้าถึงการประกันภัยผ่านช่องทางที่หลากหลาย และได้รับการบริการที่สะดวก
 
2  ให้ธุรกิจประกันภัยเติบโตอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาลที่ดี  ตัวแทนประกันชีวิต หรือ คนกลางประกันภัย มีคุณภาพและมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ วิเคราะห์ความเสี่ยง และให้คำแนะนำการวางแผนทางการเงินแก่ประชาชน
 
ให้ ระบบประกันภัยมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างให้เศรษฐกิจและสังคม มีความมั่นคง ทนทาน มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สนับสนุนและให้ความคุ้มครองแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน

พร้อมทั้ง ส่งสัญญาณไปถึงตัวแทนประกันชีวิต หรือคนกลางประกันภัยทั่วประเทศ ได้ใช้เทคโนโลยี่เพื่อให้เป็นประโยชน์ โดยตัวแทนประกันชีวิต หรือคนกลางประกันภัย จะมีบทบาทสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่ประชาชน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องการวางแผนทางการเงิน

อ้างถึง คปภ. ร่างปรับปรุงโครงสร้างกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ของบริษัทประกันภัย
https://www.insurancethai.net/oic-control-audit-structure-of-insurance-companies/

คปภ. ร่างประกาศปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล การควบคุม และการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย
– เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
– เน้นการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และโปร่งใส

เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย

เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีระบบการบริหารจัดการ หรือบรรษัทภิบาลที่ดี ส่งเสริมความมั่นคง มีความโปร่งใส เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย และกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัทประกันภัย โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ รวมถึงบริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทสามารถว่าจ้าง บุคคลภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายได้ โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย

กำหนดให้หน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่มีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ ซึ่งมีความเป็นกลาง โดยต้องคำนึงถึงการถ่วงดุลอำนาจ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากรูปแบบโครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงาน คปภ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน


ให้คณะกรรมการของบริษัทประกันภัยมีบทบาทและมีส่วนร่วมที่ชัดเจนในการสร้างธรรมาภิบาลภายในองค์กร ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เอาประกันภัย

ถ้านี่เป็นเจตจำนงค์ที่แท้จริง และ มีการบังคับใช้งานอย่างจริงจัง ถือเป็น สิ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับวงการอุตสากรรมอย่างมหาศาล บนพื้นฐานของการคุ้มครองผู้เอาประกัน

หาก คปภ ต้องการให้ ตัวกลาง (ตัวแทน /นายหน้า) มีความรู้ เพื่อ แนะนำ สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ผู้เอาประกัน แต่ คปภ ทราบหรือไม่ว่า .. ผลจากการที่ตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า ) ทำสิ่งนั้น อาจกระทบผลประโยชน์ของบริษัท ประกันที่ตัวเองสังกัด หรือ ดิวงานอยู่ และส่งผลต่อ สถานภาพของ ตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า) ที่ตัวเขาสังกัดอยู่ด้วย

เช่น ถูกบริษัทประกัน (ที่เสียผลประโยชน์ ที่ไร้ธรรมภิบาล) กลั่นแกล้ง ต่างๆ ไม่ให้ความสะดวกในการทำงาน ติดต่อ เพิกเฉย และ ยกเลิกสัญญาไปในที่สุด
ไม่ทราบคปภ จะมีมาตรการ รองรับตรงนี้ อย่างไร?

ถ้าคำตอบคือไม่มีมาตรการรองรับใดๆ แล้วใครที่ไหนจะยอมทำ!!! ถ้าไม่ได้มีใจรักความยุติธรรม มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้าในอาชีพ

เจตนารมณ์และประกาศ จึงต้อง มีความเป็นไปได้ ในทางปฏิบัติ
จริงอยู่ว่า ตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า) เข้ามาสู่อาชีพเพราะรายได้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคน จะเห็นแก่ได้ เห็นแก่ผลประโยชนส่วนตน จนเบียดเบียน อยู่เหนือผลประโยชน์ของลูกค้าเสมอไป
เชื่อว่า ตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า) จำนวนไม่น้อยที่รักความเป็นธรรม พร้อมจะช่วยกันทำให้วงการประกันชีวิตดีขึ้น

ถ้าเป็นคดี ยังมีการกันตัวเป็นพยาน ให้ความคุ้มครอง ในกฏหมายแรงงานยังมีคุ้มครองลูกจ้าง แล้วในสถานะตัวกลางมีอะไรคุ้มครอง? เพราะสุดท้าย คนที่ออกไปให้ข้อมูลไปเปิดเผยความจริงให้ ลูกค้าทราบ แล้วส่งผลให้ลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อสินค้าที่ดีกว่า บริษัทประกันเดิมมองว่าตัวเองเสียผลประโยชน์ มองว่า ตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า) เป็นฝ่ายตรงข้าม เป็นศรัตรู จึงมีตัวกลาง จำนวนไม่น้อย กินตามน้ำไป เพราะไม่อยากจะมีปัญหากับบริษัทประกันที่ตัวเองสังกัดหรือทำงานด้วยอยู่ การเป็นตัวกลางตงฉิน นั้นนั้นไม่ง่าย ไม่ต่างกับคปภ ซึ่งต้อง ต่อสู้กับแรงเสียดทานเพื่อจะพัฒนาให้ระบบประกันภัยดีขึ้นโดยให้ความสำคัญกับประชาชนลูกค้าผู้เอาประกันก็อาจจะกระทบกระทั่งกับ บรรดาบริษัทประกันภัยที่ไร้ธรรมภิบาล ที่นอกแถว

ในฐานะที่ คปภมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมบริษัทประกันภัยทั้งระบบ หากมีความตั้งใจจริง เชื่อว่าทำได้ ประเด็นก็คือทำอย่างไร ให้เป็นรูปประธรรม เพราะยังไม่เห็นมาตรการใด ที่จะมาดูแลตรงนี้เลยอย่างชัดเจน

สรุปแล้ว มันจึงอาจจะมีความ ขัดแย้งกันอยู่ เพราะการทำแบบนั้น มันเป็นการ ทำให้ตัวแทนนายหน้า เสียประโยชน์ ในเรื่องของความสัมพันธ์กับบริษัทประกัน สถานภาพที่ตัวเอง สังกัดอยู่ในบริษัทประกันนั้น การถูกกลั่นแกล้ง การไม่ได้รับความสะดวก การถูกเพิกเฉย ซึ่งกระทบต่องานของเขา การย้ายงานปีต่ออายุไปยังบริษัทอื่นๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เช่น ประกันรถยนต์มีส่วนลดประวัติดี จนเบี้ยถูกลงเกินขั้นต่ำที่บริษัทใหม่จะให้ได้ ประกันสุขภาพก็มีผลต่อเนื่องในแต่ละกรมธรรม์ นั่นจึงทำให้ ตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า) มีความยากลำบาก ต้องเลือกระหว่างความถูกต้อง กับ ผลประโยชน์ตัวเอง เราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร?
เชื่อว่าหากแก้ปัญหาตรงนี้ได้ระบบจะดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะตัวกลาง (ตัวแทน/นายหน้า) นี่แหละที่จะคอยให้ข้อมูล กับคปภ เพื่อจะปรับ และ แก้ทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ เขาพร้อมที่จะอยู่ข้างความถูกต้องพร้อม คปภ ถ้าคุณอยู่ข้างเดียวกัน ข้างความถูกต้อง ปกป้องคุ้มครองลูกค้าผู้เอาประกัน หรือ ก็คือผู้บริโภค แล้วระบบทุกอย่างก็จะรันไปอย่างถูกต้อง ดีขึ้นอย่างแน่นอน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow