INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 18:52:27
Home » อัพเดทประกันภัย » หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะได้รับเงินคืนหรือไม่?\"you

หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะได้รับเงินคืนหรือไม่?

2017/05/29 1225👁️‍🗨️

หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แต่ได้จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรกไปแล้วจะได้รับเงินคืนหรือไม่?

การบอกเลิกกรมธรรม์นั้น ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์เมื่อใดก็ได้ ตลอดระยะเวลาการคุ้มครอง

โดยผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีผลให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทรับหนังสือบอกเลิก หรือวันที่ระบุไว้ในหนังสือบอกเลิก แล้วแต่ว่าวันใดเป็นวันหลังสุด

เบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนจะเป็นไปตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัย ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หมวดเงื่อนไขทั่วไป

อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องขอให้ติดต่อสำนักงาน คปภ. เพื่อให้ความช่วยเหลือ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow