INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:44:55
Home » ประกันชีวิต » ตรวจสอบว่าทำประกันไว้ที่ไหน\"you

ตรวจสอบว่าทำประกันไว้ที่ไหน

2018/11/15 138289👁️‍🗨️
ตรวจสอบว่าทำประกันไว้ที่ไหน แอดไลน์ @OICconnect
ติดปัญหาให้ติดต่อ คปภ หรือ ที่เพจ คปภ
https://web.facebook.com/PROIC2012
เปิด Line Application แล้วกด Add Line
- เพิ่มเพื่อนที่ไลน์ @OICConnect
- กดปุ่ม "ลงทะเบียน"
- เตรียมบัตรประชาชนไว้ ส่งภาพหน้าบัตร หลังบัตร และถ่ายภาพเซลฟี่ตัวเองกับบัตรประชาชน (ภาพถ่ายที่ส่งมาใช้เพื่อขออนุมัติเท่านั้น เมื่อแล้วเสร็จจะลบภาพทันที) รอคำขอลงทะเบียน จะมีข้อความว่าได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

เมื่อกดไปที่ "กรมธรรม์ของฉัน" ระบบจะแสดงเมนูให้เลือกเมนูต่างๆ
ประกันชีวิต ประกันทรัพย์สิน/อาคาร ประภันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันการเดินทาง ประกันยานพาหนะภาคบังคับ

เมื่อกดเลือกกลุ่มประกันประเภทใด ก็จะแสดงโลโก้บริษัทประกัน ชื่อกรมธรรม์ ประเภท เลขที่ สถานะ วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด กดดูรายละเอียดกรมธรรม์อย่างย่อได้

คนที่เคยทำประกันชีวิตไว้แล้วทิ้งไป ไม่ได้ส่งเบี้ยประกันต่อ หรือคนทำประกันเสียชีวิต แต่ครอบครัวหรือญาติพี่น้องไม่รู้ว่าทำประกันไว้ที่ไหน ก็มีหน่วยงานอย่าง "กองทุนประกันชีวิต" มีช่องทางค้นหาข้อมูลเงินกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ ผ่านเว็บไซต์ lifeif.or.th กรอกเลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุลผู้เอาประกันชีวิตเท่านั้น

กรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ

เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
หมายถึง เงินที่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาทของผู้เอาประกันมีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ แต่มิได้มีการเรียกร้องจากบริษัทจนพ้นอายุความ ซึ่งอายุความดังกล่าว คือ 10 ปี นับแต่วันที่ผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาทของผู้เอาประกันมี
สิทธิได้รับเงิน โดยเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา 10 ปี กฎหมายกำหนดให้บริษัทประกันชีวิต ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันชีวิต โดยผู้เอาประกัน หรือผู้รับประโยชน์ หรือทายาท สามารถขอรับเงิน ดังกล่าวคืนจากกองทุนได้ภายในเวลาอีก 10 ปี

สาเหตุที่ทำให้เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ
1. บริษัทประกันไม่สามารถติดต่อผู้เอาประกันชีวิตบางรายได้ จากสาเหตุ เช่น ย้ายที่อยู่แล้วไม่ได้แจ้งให้บริษัทประกันทราบ
2. ผู้เอาประกันชีวิตบางรายเสียชีวิตโดยไม่เคยแจ้งให้ทายาท หรือผู้รับประโยชน์ทราบว่าตนได้ทำประกันชีวิตไว้ ทำให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกัน ไม่ได้เรียกร้องเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
3. ผู้เอาประกันชีวิตบางรายไม่ส่งเบี้ยประกันต่อ ทำให้กรมธรรม์ขาดความคุ้มครอง แต่ไม่ทราบว่ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเหลืออยู่
4. ผู้เอาประกันได้รับเช็คจากบริษัทแล้ว แต่ไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน ปัจจุบันบริษัทประกัน 22 แห่งนำส่งเงินที่ผู้เอาประกันไม่ได้ไปรับจากบริษัทเกิน 10 ปี จำนวน 22 บริษัท กว่า 1,561 ล้านบาท แต่มีผู้รับเงินเพียง 7,804 ราย รวม 43 ล้านบาท

ตรวจสอบได้หรือไม่ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วทำประกันไว้ที่ไหนบ้าง?

กรณีผู้ทำประกันชีวิตเสียชีวิต โดยที่ไม่ได้บอกไว้ว่าทำประกันไว้กับบริษัทประกันไหนบ้าง เราจะตรวจสอบได้อย่างไร?

ทายาท หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นคำร้องขอตรวจสอบกรมธรรม์ได้ที่ สำนักงานคปภ. โทร 1186

กรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อน  โดยไม่ได้แจ้งเปลี่ยน เงินค่าสินไหมทดแทนจะตกเข้ากองมรดก และ ผู้รับมรดกจะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่

วิธีตรวจสอบ กรมธรรม์ของผู้เสียชีวิต

1. บริษัทประกันทราบการเสียชีวิต บริษัทประกันเป็นผู้ดำเนินการ
หากบริษัทประกันได้รับแจ้งจาก รพ / สถานีตำรวจ บริษัทจะตรวจสอบและแจ้งผู้รับผลประโยชน์ที่ได้ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้รับผลประโยชน์มาดำเนินการต่อไป

2.ญาตทราบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันไว้
หาบัตรประกัน หรือ กรมธรรม์ แล้วติดต่อบริษัทประกันเพื่อขอเคลมประกัน โดยอาจติดต่อตัวแทนประกันเพื่ออำนวบความสะดวก

3. ญาตมีการแจ้งความสูญหาย
กรณีที่คาดว่า ผู้ทำประกันเสียชีวิตแล้ว แต่ “ไม่พบศพ / สูญหายไป”
ญาตแจ้งความสูญหาย และรอจนพบศพ หากผ่านไป 3 ยังไม่พบ สามารถทำเรื่องเคลมประกันได้

4.ญาตไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันไว้หรือไม่
สามารถยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบการทำประกัน ที่ คปภ ทุกสาขา
สำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สายด่วน 1186 / oic.or.th
เอกสารประกอบคำร้อง
– ใบมรณบัตร
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีส่วนได้เสีย
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีส่วนได้เสีย

เช็คการทำประวัติการทำประกันชีวิต ว่าคนที่เสียชีวิตแล้วทำประกันไว้ที่ไหนบ้าง?
สายด่วน 1186
oic.or.th

ผู้ไม่เกี่ยวข้องเช็คไม่ได้นะคะ ต้องได้รับมอบอำนาจก่อนหากจะทำอย่างนั้นได้ เหมือนกรณีไปขอประวัติคนไข้โรงพยาบาล เพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow