INSURANCETHAI.NET
Fri 21/01/2022 3:10:05
Home » ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันอัคคีภัย (นอกเหนือที่อยู่อาศัย) – ประกันภัยไทยวิวัฒน์\"you

ประกันอัคคีภัย (นอกเหนือที่อยู่อาศัย) – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2011/02/28

ประกันอัคคีภัย (นอกเหนือที่อยู่อาศัย) – ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ความคุ้มครองหลัก
ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองเมื่อได้รับความเสียหาย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้
1. ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย :-
› จากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
› โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว
› ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจาก
– การบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเอง เฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สิน นั้นเองเท่านั้น หรือ
– การที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ความร้อน หรือการทำให้แห้ง
2. ฟ้าผ่า
3. แรงระเบิดของแก๊ส
4. ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครองเพิ่มเติม
ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้ ได้แก่ ภัยจากลมภายุ ภัยจากการเชี่ยวชนของยวดยานภาหนะ ภัยจากการลุกไหม้หรือระเบิดเนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ ภัยจากควัน ภัยจากอากาศยาน ภัยจากน้ำท่วม ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยจากการระเบิด ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยจากลูกเห็บ

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow