INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:03:51
Home » ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า แอกซ่าประกันภัย\"you

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า แอกซ่าประกันภัย

2010/09/14 886👁️‍🗨️

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า แอกซ่าประกันภัย
แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองผู้ขายสินค้าทั้งการค้าขายภายในประเทศและ ระหว่างประเทศในกรณีที่ส่งสินค้าไป ยังผู้ซื้อแล้วไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อ อันเนื่องมาจากความเสี่ยงทางการเงินได้แก่ผู้ซื้อล้มละลายหรือผู้ซื้อผิดนัด ชำระหนี้และความเสี่ยงทางการเมืองได้แก่ การพักชำระหนี้ชั่วคราวระหว่างประเทศ การห้ามโอนเงิน การเกิดสงคราม

เพิ่มเติม
การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า แอกซ่าประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow