INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:42:36
Home » ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ เจนเนอราลี่ประกันภัย(ไทยแลนด์) » GenHome generali\"you

GenHome generali

2010/09/24 882👁️‍🗨️

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด สำหรับที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในบ้านของท่าน พร้อมความคุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลในประเทศไทย

1. คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับที่อยู่อาศัย
GenHome คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบ้านที่อยู่อาศัยรวมถึงกำแพง ประตู และรั้วบ้าน พร้อมความคุ้มครองพิเศษดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายสำหรับที่อยู่อาศัยชั่วคราว เนื่องจากที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้พักอาศัยได้
  • การสูญเสียชีวิตของบุคคลผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว เนื่องจากอัคคีภัย หรือการปล้นทรัพย์ ณ บ้านพักอาศัยของผู้เอาประกันภัย
  • เงินทดแทนแรงงานสำหรับคนรับใช้ในบ้าน (ยกเว้นพนักงานขับรถ) กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงานตามการจ้างของผู้เอาประกันภัย

2. คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับทรัพย์สินภายในบ้าน
GenHome คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเครื่องตกแต่งและติดตั้งตรึงตราภายในบ้าน พร้อมความคุ้มครองพิเศษดังนี้

  • คุ้มครองการสูญหายของเงินส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกใน ครอบครัว ซึ่งเกิดจากภัยโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ณ บ้านพักอาศัยของผู้เอาประกันภัย
  • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน ขณะถูกเคลื่อนย้ายไป-กลับชั่วคราวจากบ้านพักอาศัย เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงใหม่ เปลี่ยนแปลงและซ่อมแซม ภายในประเทศไทย
  • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าที่เกิดจากอัคคีภัยและฟ้าผ่า เนื่องจากการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้ความกดดันเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า เป็นต้น

3. ความรับผิดชอบส่วนบุคคลในประเทศไทย
GenHome คุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัวได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ดังนี้

  • การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกายของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยอุบัติเหตุ
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow