INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:13:25
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) แอกซ่าประกันภัย » ประกันสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม – แอกซ่าประกันภัย\"you

ประกันสุขภาพ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม – แอกซ่าประกันภัย

2014/04/10 3232👁️‍🗨️

สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ

– เงินออมไม่มีสะดุด ด้วยแผนสมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ
การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถยับยั้งได้ แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีได้ โดยไม่ส่งผลประทบต่อเงินออมของครอบครัว จากค่ารักษาพยาบาลที่ เราไม่อาจคาดการณ์ได้

ผลประโยชน์สูงสุดกับค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า
สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ให้จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ 300,000 บาท/ปี ขึ้นไป ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 4,000-5,000บาทต่อปี ยิ่งไปกว่านี้ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
– การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง สูงสุดถึง 100,000 บาท
–  การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก สูงสุดถึง 100,000 บาท
–  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 100,000 บาท
–  การให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน-กรณีเสียชีวิต สูงสุดถึง 20,000.– บาท
–  การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สุงสุดถึง 10,000.-บาทต่อครั้ง
–  การรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 10,000.– บาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนเงินผลประโยชน์ย่อย

  • สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ จะมอบความคุ้มครองในลักษณะจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคต่อครั้ง จึงไม่จำกัดจำนวนเงินของผลประโยชน์ย่อยในหมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่อไปนี้

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค
การติดตามผลการรักษาพยาบาล ( 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าตรวจในห้องแล๊ป ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินอาณาเขตที่คุ้มครองบริษัทให้ความคุ้มครองผู้ เอาประกันภัยในประเทศไทย และยังขยายความคุ้มครอง ขณะผู้เอาประกันภัยเดินทางอยู่นอกประเทศ เพื่อการธุรกิจหรือการท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกินครั้งละ 90 วัน (ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อไปทำการรักษาพยาบาลในต่างประเทศโดยตรง)
ทั้ง นี้บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศและไม่สูงกว่าค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วแต่จำนวนใดจะน้อย กว่าแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแผนความคุ้มครองที่หลากหลายให้ความคุ้มครองพื้นฐานได้ถึง 5 แผน ทั้ง สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ นอกจากนี้ ยังเลือกขยายความคุ้มครองถึง การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก โดยกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ได้ด้วยตัวเองตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
2. กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง “สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย” (Pre-Existing Conditions) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
3. การเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้ในระยะเวลา 6 เดือนแรก: โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื้องอกทุกชนิด ต่อมทอนซิลอักเสบที่ต้องรับการผ่าตัด โรคไส้เลื่อน โรคริดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
4. ข้อยกเว้นมาตรฐานอื่นๆ ของกรมธรรม์สุขภาพและอุบัติเหตุ เช่น สภาพที่ผิดปกติโดยกำเนิด การฆ่าตัวตาย การตั้งครรภ์ การตรวจสุขภาพ และการเล่นกีฬาอันตราย เป็นต้น

ผลประโยชน์ (Click)

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
1.ชาวไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
2.มีอายุระหว่าง 18-59 ปี (พิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์รายปี ถึง 75 ปี)
3.สำหรับเด็กมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนบริบูรณ์ และมีบิดาหรือมารดาทำประกันภัยร่วมด้วยอย่างน้อย 1 คนโดยใช้ความคุ้มครองแผนเดียวกัน
4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบความคุ้มครองกับผู้ขอเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาจาก อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วย และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย

สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟพลัส

เงินออมไม่มีสะดุด ด้วยแผนสมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส
การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถยับยั้งได้ แต่เราสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีได้ โดยไม่ส่งผลประทบต่อเงินออมของครอบครัว จากค่ารักษาพยาบาลที่ เราไม่อาจคาดการณ์ได้

ผลประโยชน์สูงสุดกับค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า
สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส ให้จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดตั้งแต่ 300,000 บาท/ปี ขึ้นไป ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 4,000-5,000 บาทต่อปี ยิ่งไปกว่านี้ สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
-การล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรัง สูงสุดถึง 100,000 บาท
การรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก สูงสุดถึง 100,000 บาท
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 100,000 บาท
การให้เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน-กรณีเสียชีวิต สูงสุดถึง 20,000.– บาท
การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ สุงสุดถึง 10,000.-บาทต่อครั้ง
การรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 10,000.– บาทต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนเงินผลประโยชน์ย่อย
สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส จะ มอบความคุ้มครองในลักษณะจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคต่อครั้ง จึงไม่จำกัดจำนวนเงินของผลประโยชน์ย่อยในหมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่อไปนี้

ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ค่าธรรมเนียมวินิจฉัยโรค
การติดตามผลการรักษาพยาบาล ( 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)
ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ายา ค่าทำแผล ค่าตรวจในห้องแล๊ป ค่ารถพยาบาลฉุกเฉินอาณาเขตที่คุ้มครอง

บริษัทให้ความคุ้มครองผู้ เอาประกันภัยในประเทศไทย และยังขยายความคุ้มครอง ขณะผู้เอาประกันภัยเดินทางอยู่นอกประเทศ เพื่อการธุรกิจหรือการท่องเที่ยวสูงสุดไม่เกินครั้งละ 90 วัน (ไม่คุ้มครองการเดินทางเพื่อไปทำการรักษาพยาบาลในต่างประเทศโดยตรง)
ทั้ง นี้บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศและไม่สูงกว่าค่าใช้จ่าย เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วแต่จำนวนใดจะน้อย กว่าแต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย
ให้ความคุ้มครองพื้นฐานได้ถึง 5 แผน นอกจากนี้ ยังเลือกขยายความคุ้มครองถึง การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก โดยกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ได้ด้วยตัวเองตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วันแรก (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
2. กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง “สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย” (Pre-Existing Conditions) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
3. การเจ็บป่วยด้วยโรคต่อไปนี้ในระยะเวลา 6 เดือนแรก: โรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจ เนื้องอกทุกชนิด ต่อมทอนซิลอักเสบที่ต้องรับการผ่าตัด โรคไส้เลื่อน โรคริดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
4. ข้อยกเว้นมาตรฐานอื่นๆ ของกรมธรรม์สุขภาพและอุบัติเหตุ เช่น สภาพที่ผิดปกติโดยกำเนิด การฆ่าตัวตาย การตั้งครรภ์ การตรวจสุขภาพ และการเล่นกีฬาอันตราย เป็นต้น

ผลประโยชน์ (Click)

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
1.ชาวไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
2.มีอายุระหว่าง 18-59 ปี (พิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์รายปี ถึง 75 ปี)
3.สำหรับเด็กมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนบริบูรณ์ และมีบิดาหรือมารดาทำประกันภัยร่วมด้วยอย่างน้อย 1 คนโดยใช้ความคุ้มครองแผนเดียวกัน
4.บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบความคุ้มครองกับผู้ขอเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย โดยพิจารณาจาก อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วย และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ขอเอาประกันภัยแต่ละราย

smartcare optimum (สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม )

การสมัครประกันสุขภาพง่ายๆ เพียงแนบสำเนาบัตรประชาชน+ใบสมัคร ทีมงานจะติดต่อกลับท่าน เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อก่อนการชำระเงิน

ความคุ้มครองประกันสุขภาพAXA health insurance (smartcare optimum)

สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม – แผนประกันภัยสุขภาพฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองคุ้มค่า สูงสุดถึง 5,000,000 บาท ต่อปี จ่ายค่ารักษาพยาบาลเต็มวงเงินสมาร์ทแคร์ ออพติมั่มให้ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน* โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้งเหมือนกรมธรรม์สุขภาพทั่วๆ ไป เช่น ไม่กำหนดจำนวนวันสำหรับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าธรรมเนียมการวินิจฉัยโรค ตลอดจนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล

* หมายถึง : ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุสมผลและเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาทางการ แพทย์

คุ้มค่าทุกบาท

สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม ยังให้ความคุ้มครองรวมถึงการปลูกถ่ายอวัยวะ ได้แก่ ไขกระดูกสันหลัง หัวใจ ไต ตับ และปอดการล้างไตในกรณีไตวายเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยนอก และการรักษาโรคมะเร็งสำหรับผู้ป่วยนอก
ค่าบริการทางทันตกรรมอันเกิดจากอุบัติเหตุ
การแท้งบุตรอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
ผลประโยชน์เกี่ยวกับอวัยวะเทียมที่ใส่เข้าไปในร่างกาย
ผลประโยชน์พิเศษสำหรับ โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง
เงินช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเสียชีวิต
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)

อาณาเขตความคุ้มครอง
สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม นอกจากให้ความคุ้มครองสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยแล้ว ยังขยายความคุ้มครองขณะเดินทางทั่วโลกสูงสุดไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง** และอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในขณะเดินทางอยู่นอกประเทศด้วยบริการพิเศษ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการส่งกลับประเทศในกรณีฉุกเฉิน

** กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังเดินทางอยู่ นอกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวหรือธุรกิจ (แต่ไม่ใช่เพื่อการรักษาพยาบาล) และจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ จะไม่เกินกว่าค่ารักษาพยาบาลวิธีเดียวกัน/แบบเดียวกัน/ชนิดเดียวกันกับโรง พยาบาลในประเทศไทยซึ่งหากต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกของการทำประกันภัย (ยกเว้นอุบัติเหตุ)
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 180 วันแรกของการทำประกันภัย สำหรับ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ เนื้องอกทุกชนิด ต่อมทอลซิลอักเสบที่ต้องรับการผ่าตัด โรคไส้เลื่อน โรคริดสีดวงทวาร โรคเบาหวาน ภาวะถุงน้ำดีอักเสบ นิ่วในถุงน้ำดี นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (ซึ่งหมายถึง การเจ็บป่วยที่เป็นผลจากสภาพที่เกิดขึ้นก่อนการทำประกันภัย)
ข้อยกเว้นอื่นตามมาตรฐานการประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ เช่น โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร
สภาพที่ผิดปกติมาโดยกำเนิด สงคราม การตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรมที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ

คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
1. ชาวไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย รวมถึงชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
2. มีอายุระหว่าง 18-59 ปี (พิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์รายปี ถึง 75 ปี)
3. สำหรับเด็กมีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และมีบิดาหรือมารดาทำประกันภัยร่วมด้วยอย่างน้อย 1คน โดยใช้แผนความคุ้มครองเดียวกัน
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะมอบความคุ้มครองกับผู้ขอเอาประกันภัย หรือเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัยโดยพิจารณาจาก อาชีพ ประวัติการเจ็บป่วยหรือข้อมูลอื่นๆของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย

การต่ออายุกรมธรรม์ (เบี้ยประกันภัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยรายปี
2. สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่แสดงผลการตรวจสุขภาพตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดให้จะได้รับการรับประกันการต่ออายุกรมธรรม์ดังนี้

  • สมัครก่อนอายุ 55 ปี ต่ออายุสูงสุดตลอดชีพ หรือเมื่อถึงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดในการต่ออายุของบริษัทฯ ในแต่ละแผน
  • สมัครเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป ต่ออายุสูงสุดถึง 75 ปี หรือเมื่อถึงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดในการต่ออายุของบริษัทฯในแต่ละ แผน

คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow