INSURANCETHAI.NET
Sat 18/09/2021 1:50:22
Home » อัพเดทประกันภัย » สินไหมกรุณา (Ex-gratia Payment) คืออะไร\"you

สินไหมกรุณา (Ex-gratia Payment) คืออะไร

2016/11/15

สินไหมกรุณา (Ex-gratia Payment) คืออะไร

สินไหมกรุณา คือ เงินสินไหมทดแทนที่บริษัทประกันจ่ายให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ต่อเหตุการณ์ความเสียหายที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์ เช่น
– กรณีที่ ไม่ชัดเจน ในการตีความ หรือ คลุมเครือ ก่ำกึ่ง (หากเทียบกับ คดีความ ก็จะเป็นเรื่อง การยกผลประโยชน์ให้จำเลย ราวๆนั้น)
– กรณีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่อสังคมจากภัยพิบัติใหญ่

การร้องขอสินไหมกรุณานิยมทำผ่านตัวกลาง เช่น ตัวแทน นายหน้า หรือ คปภ.

การพิจารณาจำนวนเงินเพื่อจ่ายสินไหมกรุณา
พิจารณาจ่ายสูงสุดไม่เกิน 50% ของความเสียหายจริง
กรณีที่เป็นภัยพิบัติใหญ่มีค่าความเสียหายถึงระดับประกันต่อ ที่บริษัทประกันได้ทำไว้ การจ่ายสินไหมกรุณาต้องได้รับการอนุมัติจากรีอินชัวเรอร์ด้วย (คือ ต้องคุยกับบริษัทที่รีประกันภัยนี้ด้วย ไม่ใช่ไปจ่ายเองเพราะตอนรับประกันไม่ได้รับบริษัทเดียวเองทั้งหมด)

ex-gratia payment

สินไหมกรุณา ใช้สำหรับกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำผิดเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย ทำให้อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายนั้นประกันภัยไม่รับคุ้มครอง แต่บริษัทประกันภัยพิจารณาเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนดังกล่าวให้เป็นจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหาย แม้จะมีความเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก็ตาม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่าย สินไหมกรุณา ประกอบด้วย

1.ผู้เอาประกันภัยมีความสุจริตใจ
2.ความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัยนั้นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดต่อเนื่องอีก
3.กรณีเป็นประกันภัยต่อต้องได้รับความเห็นชอบจาก reinsurer แล้ว
4.สินไหมกรุณาเป็นการให้เปล่า การพิจารณาจ่ายสินไหมพิจารณาจากความเสียหายจริงแต่อาจจะไม่จ่ายเต็มจำนวน และไม่ใช่เหตุที่ไปฟ้องร้องได้

โดยส่วนใหญ่ การขอสินไหมกรุณาจะประสานงาน ผ่านตัวแทน นายหน้า หรือ คปภ.

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศno related articles to display.

up arrow