INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 17:04:30
Home » เอซไลฟ์แอสชัวรันซ์ » สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (Accidental Rider) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์\"you

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (Accidental Rider) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์

2011/01/02 1928👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (Accidental Rider) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
เป็นสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ (Riders)

1. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ แบบอบ.3 (ADB)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากการมรณกรรม เนื่องจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์
ในขณะที่สัญญามีผลบังคับ ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเงินจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับผลประโยชน์

เงื่อนไขการรับประกัน
* สำหรับชาย/หญิง อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
* จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของ กรมธรรม์หลักและสูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
* จำนวนเงินเอาประกันภัยของ อบ.1(AI) อบ.2(ADD) และ อบ.3(ADB) รวมกันสูงสุดจะต้อง
ไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือ 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ แบบอบ.2 (ADD)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากการมรณกรรม การสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์
ในขณะที่สัญญามีผลบังคับ ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยดังนี้

1. การเสียชีวิต ชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. การสูญเสียอวัยวะ
2.1 เสียอวัยวะเสียแขนหรือขาหรือตาสองแห่งหรือมากกว่า ชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.2 เสียอวัยวะเสียแขนหรือขาหรือตาแห่งเดียว ชดเชย 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.3 เสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างใดข้างหนึ่ง (มือข้างเดียวกัน) ชดเชย 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. ค่าชดเชยสองเท่า จำนวนเงินที่จ่ายในข้อ 1 ถึง 2 จะเป็นสองเท่า ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในยวดยานสาธารณะบางประเภท ในลิฟท์ หรือเนื่องจากไฟไหม้อาคาร สาธารณะ

เงื่อนไขการรับประกัน
* สำหรับชาย/หญิง อายุ 1 เดือน 1 วัน ถึง 60 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
* จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท โดยไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของ กรมธรรม์หลักและสูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
* จำนวนเงินเอาประกันภัยของ อบ.1(AI) อบ.2 (ADD) และ อบ.3 (ADB) รวมกันสูงสุดจะต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือ 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก

3. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ แบบอบ.1 (AI)
เป็นสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากการมรณกรรม การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ

ผลประโยชน์
ในขณะที่สัญญามีผลบังคับ ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยดังนี้

1. การเสียชีวิต ชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. การสูญเสียอวัยวะ
2.1 เสียอวัยวะเสียแขนหรือขาหรือตาสองแห่งหรือมากกว่า ชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.2 เสียอวัยวะเสียแขนหรือขาหรือตาแห่งเดียว ชดเชย 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2.3 เสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างใดข้างหนึ่ง (มือข้างเดียวกัน) ชดเชย 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. ค่าชดเชยทุพพลภาพชั่วคราว จ่ายสูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์
3.1 ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง ชดเชย 0.6% / สัปดาห์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3.2 ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ชดเชย 0.2% / สัปดาห์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. ค่าชดเชยทุพพลภาพถาวร โดยมีเงื่อนไขว่าจ่ายค่าชดเชยตามข้อ 3.1 เป็นเวลา 52 สัปดาห์แล้ว (จ่ายสูงสุดไม่เกิน 10 ปี) ชดเชย 2.5% / 3 เดือน ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
5. ค่าชดเชยการรักษาพยาบาล โดยเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล จ่ายสูงสุดไม่เกิน 20 สัปดาห์ ชดเชย 0.3% / สัปดาห์ ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
6. ค่าชดเชยการผ่าตัด หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการผ่าตัดหรือบำบัดรักษา ชดเชย ตามตารางชดเชยค่าผ่าตัด
7. ค่าชดเชยสองเท่า จำนวนเงินที่จ่ายในข้อ 1 ถึง 4 จะเป็นสองเท่า ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในยวดยานสาธารณะบางประเภท ในลิฟท์ หรือเนื่องจากไฟไหม้อาคารสาธารณะ

เงื่อนไขการรับประกัน
* สำหรับชาย/หญิง อายุ 16 ปีถึง 60 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
* จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก และไม่เกิน 2.5 เท่าของรายได้จากการทำงานต่อปีแต่ไม่เกิน 6 ล้านบาท
* จำนวนเงินเอาประกันภัยของ อบ.1(AI) อบ.2 (ADD) และ อบ.3 (ADB) รวมกันสูงสุดจะต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือ 3 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลัก
* จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดสำหรับ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ไม่เกิน 250,000 บาท
* ไม่อนุมัติให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ประกอบวิชาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ทหาร ตำรวจ ฯลฯ

4. บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมการประกันอุบัติเหตุแบบอบ.2 (RCC-ADD)
เป็นบันทึกสลักหลังเพิ่มเติมของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ แบบอบ.2 (ADD)โดยขยายความคุ้มครองจากการถูกทำร้ายร่างกาย การฆาตกรรม การจลาจล หรือสงครามกลางเมือง

ผลประโยชน์
ในขณะที่สัญญามีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เนื่องมาจากถูกทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม จลาจล สงครามกลางเมือง การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย ตามผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ แบบอบ.2ที่บันทึกสลักหลังแนบอยู่

เงื่อนไขการรับประกัน
* ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ แบบอบ.2
* สำหรับชาย/หญิง อายุ 16 ปีถึง 60 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
* จำนวนเงินเอาประกันภัยจะเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของอบ.2 (ADD) และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
* จำนวนเงินเอาประกันภัยของ RCC-AI และ RCC-ADD รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

5. บันทึกสลักหลังสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุแบบอบ.1 (RCC-AI)
เป็นบันทึกสลักหลังเพิ่มเติมของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ แบบอบ.1 (AI) โดยขยายความคุ้มครองจากการถูกทำร้ายร่างกาย การฆาตกรรม การจลาจล หรือสงครามกลางเมือง

ผลประโยชน์
ในขณะที่สัญญามีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เนื่องมาจากถูกทำร้ายร่างกาย ฆาตกรรม จลาจล สงครามกลางเมือง การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย ตามผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ แบบอบ.1ที่บันทึกสลักหลังแนบอยู่

เงื่อนไขการรับประกัน
* ต้องซื้อสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ แบบอบ.1
* สำหรับชาย/หญิง อายุ 16 ปีถึง 60 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
* จำนวนเงินเอาประกันภัยจะเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยของอบ.1 (AI) และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท
* จำนวนเงินเอาประกันภัยของ RCC-AI และ RCC-ADD รวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow