INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:10:15
Home » การประกันภัย ประกันชีวิต » ผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์ คือใคร?\"you

ผู้รับประโยชน์ของกรมธรรม์ คือใคร?

2018/08/02 1377👁️‍🗨️

ผู้รับประโยชน์

คือ ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิด และมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางการสมรสกับผู้เอาประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์

สามารถดำเนินการได้ตลอดระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทประกันภัย และ แม้บางครั้งในกฏหมายสามารถยกผลประโยชน์ให้ได้ แต่ในทางปฏิบัติ บริษัทประกันภัย (ประกันชีวิต) อาจจะไม่อนุมัติให้ก็ได้ ซึ่งเหตุผลหลักมักเป็นเรื่องของความเสี่ยงต่อการฆ่าเอาประกัน เป็นต้น

ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

คือ บุคคลที่จะได้รับสินไหมทดแทน หรือรับจำนวนเงินใช้ให้

ผู้รับประโยชน์ ไม่ใช่คู่สัญญาโดยตรง ในสัญญาประกันชีวิต แต่เกี่ยวข้องในสัญญาในฐานะ ผู้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งปกติ ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์คนแรกโดยอัตโนมัติ อยู่แล้ว แต่มีบางกรณี เช่น ผู้เอาประกันภัยมรณกรรม จึงจำเป็นต้องมีผู้อื่นมารับสินไหมแทน จึงได้กำหนดให้ระบุผู้รับประโยชน์ไว้นั่นเอง

หน้าที่ของผู้รับประโยชน์

กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิต
ผู้รับประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยเร็วที่สุด ถ้าช้าเกินกว่า 15 วัน จะต้องมีเหตุพิสูจน์ว่าทำไมจึงแจ้งช้า
ต้องเป็นผู้รวบรวมเอาเอกสารเกี่ยวกับการมรณกรรมไปมอบบริษัท เช่น ใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ ใบชันสูตร เอกสารต่างๆ ที่บริษัทประกันต้องการ (แต่ละกรณีจะแตกต่างกันไปบ้าง) นอกจากนี้ ต้องให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ศพ กรณีถูกฆาตกรรม หรือ อุบัติเหตุ

ในทางทฤษฎี ผู้เอาประกันภัยจะให้ผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ก็ได้
แต่ในทางปฎิบัติบริษัทประกันชีวิตจะกำหนดให้ผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ต้องมีความผูกพัน เน้นไปที่ความเป็นสายโลหิต เป็นครอบครัว เช่น บิดา มารดา และบุตร เป็นหลักสำคัญ

หากเป็นบุคคลอื่น จะต้องแสดงหลักฐาน หรือแจ้งสาระของความผูกพันให้บริษัทพิจารณา เช่น สามารถยกผลประโยชน์ให้ ลุง น้า ป้า อา หรือ มูลนิธิ ก็ได้เช่นกัน

บริษัทประกันชีวิต ต้องการรักษาไว้หรือผดุงไว้ซึ่งศีลธรรม เนื่องจากอาจมีการหวังผลประโยชน์จากประกัน เช่น การฆ่าผู้เอาประกันภัย เพื่อหวังผลประโยชน์ ว่ากันว่า มีการทำกันในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ผู้คนมีการทำประกันชีวิตมากมาย

ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกันภัย

สัญญาประกันภัยจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ มีผลบังคับปกติ ผู้เอาประกันภัยสามารภทำเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้ตลอดเวลา แต่หากไม่ดำเนินการอะไร เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผลประโยชน์จะตกไปสู่กองมรดก หรือ ญาติในลำดับต้น บริษัทประกันภัยไม่สามารถริบไว้ได้ และเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถใช้เงินนี้ในการรับจ่ายหนี้ได้

หมายเหตุ : สามารถระบุผู้รับผลประโยชน์ได้มากกว่า1คน


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow