INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:19:10
Home » การประกันภัย » บริษัทประกันภัย คืออะไร\"you

บริษัทประกันภัย คืออะไร

2018/10/22 1150👁️‍🗨️

บริษัทประกันภัย

คือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการรับประกันภัย รับทำสัญญา (ออกกรมธรรม์) ให้ความคุ้มครองทางการเงินในเรื่องต่าง ๆ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภาพ เป็นการดำเนินธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงภัยต่าง ๆ เพื่อคำนวณหาค่าเบี้ยประกันภัย ที่จะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัยทุกคนให้ได้เงินหรือกองทุนเพียงพอที่จะจ่ายค่าสินไหมประกันภัย (เคลม) ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ผลประกอบการของบริษัทประกันภัยที่มีกำไรหรือขาดทุน หรือกองทุนติดลบนี้ จึงน่าจะบอกถึงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยนั้น ๆ ได้

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow