INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 4:11:57
Home » สยามซัมซุงประกันชีวิต » ค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาในโรงพยาบาล (HB) – สยามซัมซุงประกันชีวิต\"you

ค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาในโรงพยาบาล (HB) – สยามซัมซุงประกันชีวิต

2011/01/25 2075👁️‍🗨️

ค่าชดเชยรายวันสำหรับการรักษาในโรงพยาบาล (HB) – สยามซัมซุงประกันชีวิต
ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน (ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต)
– คุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วย หลังพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันทำสัญญา หรือต่ออายุสัญญา ครั้งสุดท้าย หรือเมื่อได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ตามคำแนะนำของแพทย์
– บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล ตามจำนวนเงินผลประโยชน์ที่ระบุไว้
– ค่าชดเชยรายวันจะจ่ายตามจำนวนวันที่พักรักษาในโรงพยาบาล และจ่ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่เกิน 365 วัน

การพิจารณารับประกัน
– รับประกันตั้งแต่อายุ 6-55 ปี (คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 60ปี)
– ต้องซื้อพร้อมการขอเอาประกันภัยใหม่เท่านั้น ไม่สามารถซื้อในกรมธรรม์ทีมีผลบังคับแล้ว
– ซื้อแนบในสัญญาหลักได้ทุกแบบ ยกเว้นกรมธรรม์ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว หรือตามที่บริษัทกำหนด
– สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยได้วันละ 400-4,000 บาท (ซื้อเพิ่มขึ้นขั้นละ 100 บาท / ครั้ง)
– ค่าชดเชยรายวันรวมทุกกรมธรรม์ ที่มีผลบังคับต้องไม่เกินรายได้เฉลี่ยต่อวัน ของผู้เอาประกันภัยและผลประโยชน์รวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ ต้องไม่เกินผลประโยชน์ตามตารางที่กำหนด
– ผู้เยาว์อายุ 6-15 ปี นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน พ่อบ้าน ผู้เกษียณอายุ ผู้ที่ไม่มีรายได้ผลรวมทุกกรมธรรม์ สูงสุดต้องไม่เกิน 1,000 บาท
– ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีหนังสืออนุญาต ให้ทำงานในประเทศไทย ที่มีขั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น
– ค่าชดเชยที่ซื้อได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับทุนประกันของสัญญาหลักที่มีผลบังคับรวมทุกกรมธรรม์ดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกันชดเชยรายวัน ซัมซุงประกันชีวิต

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow