INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:03:43
Home » อัพเดทประกันภัย » อายุความฟ้องคดีประกันชีวิต กับ ประกันวินาศภัย\"you

อายุความฟ้องคดีประกันชีวิต กับ ประกันวินาศภัย

2016/04/09 10117👁️‍🗨️

อายุความฟ้องคดีประกันชีวิต กับประกันวินาศภัย มีอายุความกีปี?

ฟ้องตามสัญญาประกันชีวิต 10 ปี นับแต่ตาย
ฟ้องตามสัญญาประกันวินาศภัย 2 ปี นับแต่เกิดเหตุ

insurance-prosecute-prescription

อายุความตามมาตรา 882 ของ ป.พ.พ เป็นอายุความในการเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีวินาศภัย
ถ้าเป็นการฟ้องเรียกตามสัญญาประกันชีวิตจะนำเอาอายุความตามมาตรา 882 มาใช้บังคับไม่ได้ เมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 193/30 (มาตรา 164 เดิม) ดูฎีกาที่ 2306/2532

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2306/2532
คำพิพากษาย่อสั้น

การฟ้องร้องเรียกเงินตาม สัญญาประกันชีวิต มิได้มีกฎหมายกำหนดอายุความไว้เป็นพิเศษ จึงต้องใช้ อายุความทั่วไปมีกำหนดสิบปีตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164

อายุความฟ้องร้องใช้คำว่า limitation, limitation of actions, limitation of prosecutions

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow