INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 3:55:46
Home » ประกันภัย(ประกันวินาศภัย) » การประกันภัย (insurance)\"you

การประกันภัย (insurance)

2015/10/06 2871👁️‍🗨️

การประกันภัย (insurance)
รองรับความเสี่ยงภัยทั้งต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และภาคธุรกิจ
สามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการโดยแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆ

insurance

1. การประกันชีวิต  (life insurance)
หมายถึง การที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้เงินจํานวนหนึ่งให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
หรือชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตจนถึงวันที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
2. การประกันวินาศภัย  (non-life insurance)
หมายถึง
การที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากภัยต่างๆซึ่งความ
เสียหายนั้นสามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้โดยแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่
1. การประกันอัคคีภัย
2. การประกันภัยรถยนต์
3. การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow