INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 15:24:36
Home » ประกันภัย(ประกันวินาศภัย) » ประเภทของการประกันภัย\"you

ประเภทของการประกันภัย

2015/05/04 1420👁️‍🗨️

ประเภทของการประกันภัย

การจัดประเภทของการประกันภัยมีหลายลักษณะ แต่ในที่นี้จำแนกประเภทของการประกันภัยตามลักษณะของความคุ้มครอง เป็น 3 ประเภท

1. การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล (INSURANCE OF THE PERSON)
(1) การประกันชีวิต
(2) การประกันสุขภาพ
(3) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฯลฯ

2. การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน (PROPERTY INSURANCE)
(1) การประกันอัคคีภัย
(2) การประกันภัยรถยนต์
(3) การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง
(4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ฯลฯ

3. การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (LIABILITY INSURANCE)
(1) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน
(2) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างต่อลูกจ้าง
(3) การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน ฯลฯ

ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย
เป็นระยะเวลายาวนานเกือบศตวรรษที่ธุรกิจประกันภัยในประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้นโดยการประกันภัยครั้งแรกเป็นการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ต่อมามีการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ให้สามารถรองรับความเสี่ยงภัยได้ครอบคลุมทุกประเภททั้งด้านชีวิต ทรัพย์สินและความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตและการดำเนินงานอาชีพของบุคคลในสังคม

ปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัยนับเป็นสถาบันทางการเงินที่มีศักยภาพสูง เฉกเช่นสถาบันทางการเงินการธนาคาร เป็นสถาบันรับความเสี่ยงภัยที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคง แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างกว้างขวาง ธุรกิจประกันภัยอยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

ประเภทธุรกิจประกันภัย
ธุรกิจประกันวินาศภัย
ธุรกิจประกันชีวิต

ประเภทบริษัทประกอบธุรกิจประกันภัย
บริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทประกันชีวิต
บริษัทประกันสุขภาพ *
บริษัทประกันภัยต่อ *

(* จัดอยู่ในประเภทธุรกิจประกันวินาศภัย)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow