INSURANCETHAI.NET
Sat 10/06/2023 12:25:25
Home » ประกันภัยสุนัข มิตรแท้ประกันภัย » ประกันภัยสุนัข – มิตรแท้ประกันภัย\"you

ประกันภัยสุนัข – มิตรแท้ประกันภัย

2013/09/28 1059👁️‍🗨️

DOG Insurance

บริษัทฯ ขอแนะนำการประกันภัยสุนัข โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม การประกันภัยสุนัขเป็นแห่งแรกในประเทศไทย บริษัทฯมีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ท่านเจ้าของสุนัขทุก ท่าน ผ่านเครือข่ายสาขาเกือบร้อยแห่งทั่วประเทศ

ความคุ้มครองประกันภัยสุนัข
ข้อ 1 การตายของสุนัขโดยอุบัติเหตุ (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุจากยานพาหนะ)
“อุบัติเหตุ” เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกตัวสุนัขและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
“ยานพาหนะ” ยานพาหนะทางบกทุกชนิดที่เดินด้วยเครื่องยนต์และใช้สำหรับเดินบนถนนสาธารณะ

ข้อ 2 การตายของสุนัขจากการเจ็บป่วยหรือได้รับเชื้อโรค
“การเจ็บป่วย” อาการผิดปกติ  การป่วยไข้ การเกิดโรคที่เกิดขึ้นกับสุนัข

ข้อ 3 ค่ารักษาสุนัขอันเกิดจากอุบัติเหตุในข้อ 1
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาสุนัข โดยโรงพยาบาลสัตว์ หรือสถานพยาบาลสัตว์ หรือคลินิกสัตว์

ข้อ 4 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
สำหรับการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต หรือความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก อันเกิดจากการกระทำของสุนัขซึ่งผูเอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย ในฐานะเจ้าของสุนัข หรือผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ดูแลรักษาสุนัขแทนเจ้าของ

ข้อยกเว้นประกันภัยสุนัข
1. การฆ่าสุนัขโดยเจตนา
2. การตายของสุนัขอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจาก

2.1 การขนส่งทางทะเล เว้นแต่การขนส่งในแม่น้ำลำคลอง
2.2 การผ่าตัด การฉีดวัคซีน การปลูกฝี เว้นแต่จะต้องกระทำเนื่องจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย
2.3 ยาพิษ ยาโดป ยากระตุ้น
2.4 การบาดเจ็บหรือตายที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งหรือเจตนากระทำของบุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
2.5 โรคระบาดของสุนัข (หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องได้ประกาศให้เป็นโรคระบาดในขณะนั้น)
2.6 สงครามทุกประเภท การปฎิวัติ กบฎ การจราจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
2.7 อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์

ตารางเบี้ยประกันภัยสุนัข รายปี

สายพันธุ์สุนัขจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)เบี้ย
ประกันภัย
(บาท)
เบี้ยรวม
ภาษีอากร
(บาท)
ตายโดย
อุบัติเหตุ
หรือ
การเจ็บป่วย
ค่ารักษา
สุนัข
เกิดจาก
อุบัติเหตุ
ความรับผิด
ต่อบุคคล
ภายนอก
พื้นบ้าน ไม่สามารถ
ระบุสายพันธุ์
    5,000 2,000   5,000  1,000 1,074.28
Poodle  10,000 4,000   5,000  1,800 1,934.23
สุนัขไทยบางแก้ว  12,000 4,000   5,000  2,180 2,342.23
สุนัขไทยหลังอาน  15,000 5,000   5,000  2,650 2,847.27
German Shepherd  15,000 6,000   5,000  2,650 2,847.27
Chihuahua  15,000 6,000   5,000  2,650 2,847.27
Pug  15,000 6,000   5,000  2,650 2,847.27
Shih Tzu  15,000 6,000   5,000  2,650 2,847.27
Boxer  15,000 6,000   5,000  2,650 2,847.27
Rottweiler  15,000 6,000   5,000  2,650 2,847.27
Saint Bernard  20,000 8,000   5,000  3,500 3,759.98
Siberian Husky  20,000 8,000   5,000  3,500 3,759.98
Chow Chow  25,000 8,000   5,000  3,950 4,234.62
Bull Terier  25,000 8,000   5,000  3,950 4,234.62

เงื่อนไขเเละเอกสารประกอบการรับประกันภัย
1. สุนัขอายุตั้งแต่ 3 เดือน – ไม่เกิน 7 ปี และต้องฝังไมโครชิพแล้ว
2. สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีน 5 โรค
2.1 โรคไข้หัดสุนัข
2.2 โรคหวัดและหลอดลมอักเสบ
2.3 โรคเลปโตสไปไรซีส (โรคฉี่หนู)
2.4 โรคลำไล้อักเสบ
2.5 โรคหวัด
3. สำเนาผลการตรวจสุขภาพ

เอกสารเพิ่มเติม กรณีต้องการจำนวนเงินเอาประกันภัยมากกว่าที่กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

4. สำเนาผลการตรวจเลือด (ถ้ามี)
5. สำเนาใบเสร็จซื้อขาย (ถ้ามี) สำเนาใบ PEDIGREE (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอเอาประกันภัย

ใบคำขอเอาประกันภัยสุนัข





สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ



คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ




up arrow